Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 57 от 28.11.2013 г. Решение № 932

Решение № 932

Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.11.2013 година

 

ОТНОСНО: Провеждане на заседание на Общото събрание на Асоциация за В и К и определяне начина на гласуване по предложения проект за дневен ред

 

РЕШЕНИЕ № 932

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка с чл.198в, ал.8 и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите Великотърновски общински съвет:


І. Оправомощава представителя на Община Велико Търново в Асоциация по В и К – Кмета на общината, при провеждане на Общото събрание на 29.11.2013г. от 10,00ч. в Гербовата зала на Областна администрация на Област Велико Търново да гласува по предложения дневен ред по следния начин: 
По т.1 от дневния ред – приемане на решение за преразпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията по В и К в съответствие с актуалните данни от официалното преброяване през 2011г. на населението в Република България – да гласува „за” по предложения начин:        
1. Областна администрация Велико Търново 35%        
2. Община Велико Търново 26.71%         
3. Община Горна Оряховица 14.06%       
4. Община Елена 2.84%     
5. Община Златарица 1.20%          
6. Община Лясковец 4.04%           
7. Община Павликени 7.19%        
8. Община Полски Тръмбеш 4.35%          
9. Община Стражица 3.83%          
10. Община Сухиндол 0.78%        

По т.2 от дневния ред – приемане от Асоциацията по В и К на Регионален генерален план на В и К системите и съоръженията на обособената територия, обслужвана от    „В и К Йовковци” ООД, гр. Велико Търново – да гласува „за”. 

По т.3 от дневния ред – „други” – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на Асоциацията по В и К – да гласува съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Велико Търново.

 

II. В случай, че Кметът на Община Велико Търново не може да вземе участие в заседанието на Общото събрание, насрочено за 29.11.2013г., определя за негов заместник инж. Динко Василев Кечев – Директор на Дирекция „СУТ” в Община Велико Търново, който да гласува по посочения в настоящото решение начин.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ