Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 57 от 28.11.2013 г. Решение № 934

Решение № 934

Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.11.2013 година

 

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищeн имот, със стопанско предназначение, находящ се в с.Самоводене - собственост на Община В. Търново

 

РЕШЕНИЕ № 934

 

І . На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет:

1. Отменя решение № 903 по протокол № 56 от 31.10.2013 година .

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет:

 

1.Включва в годишния план за приватизация за 2013 г. и открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ :         „ Фризьорски салон - реална част от сграда (Битов комбинат), попадаща в УПИ ІІ от кв. 90 по плана на с.Самоводене, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и право на строеж, съобразно застроената площ върху урегулирания поземлен имот” - собственост на Община В. Търново.

2.Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с предмет имота по т. 1: за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

3.Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ІІІ. Възлага на общинската администрация при актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към обектите с източник на финансиране от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” да бъдат включени обекти на територията на с.Самоводене на стойност до 30 % от постъпленията от продажбата на описания в т. ІІ.1 обект .

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ