Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 57 от 28.11.2013 г. Решение № 937

Решение № 937

Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.11.2013 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 937

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- лозови насаждения /нетерасирани/, /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №124.70 по плана на новообразуваните имоти на с. Шемшево, община Велико Търново, с площ 0,582 дка, ІV категория, землище с. Шемшево, актуван с АОС №5724/20.09.2013 г.;

- лозови насаждения /нетерасирани/, /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №124.71 по плана на новообразуваните имоти на с. Шемшево, община Велико Търново, с площ 0,716 дка, VІ категория, землище с. Шемшево, актуван с АОС №5722/19.09.2013 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- лозови насаждения /нетерасирани/, /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №124.70 по плана на новообразуваните имоти на с. Шемшево, община Велико Търново, с площ 0,582 дка, ІV категория, землище с. Шемшево, актуван с АОС №5724/20.09.2013 г.;

- лозови насаждения /нетерасирани/, /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №124.71 по плана на новообразуваните имоти на с. Шемшево, община Велико Търново, с площ 0,716 дка, VІ категория, землище с. Шемшево, актуван с АОС №5722/19.09.2013 г.;

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за новообразуван поземлен имот №124.70 по ПНИ на с. Шемшево – в размер на 1 025 /хиляда двадесет и пет/ лева;

- за новообразуван поземлен имот №124.71 по ПНИ на с. Шемшево – в размер на 1 260 /хиляда двеста и шестдесет/ лева;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ