Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 57 от 28.11.2013 г. Решение № 939

Решение № 939

Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.11.2013 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 939

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- изоставена нива, /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща поземлен имот №176009 по плана за земеразделяне на с. Вонеща вода, кметство Килифарево, община Велико Търново, местност „Търницата 7”с площ 18,005 дка, VІІІ категория, землище с. Вонеща вода, актуван с АОС №5737/24.10.2013 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- изоставена нива, /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща поземлен имот №176009 по плана за земеразделяне на с. Вонеща вода, кметство Килифарево, община Велико Търново, местност „Търницата 7”с площ 18,005 дка, VІІІ категория, землище с. Вонеща вода, актуван с АОС №5737/24.10.2013 г.;

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот №176009 землище с. Вонеща вода – в размер на 11 500 /единадесет хиляди и петстотин/ лева;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ