Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 57 от 28.11.2013 г. Решение № 940

Решение № 940

Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.11.2013 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 940

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на „РЕАЛИТИ-К” ЕООД с адрес с. Поликраище, ул. „Д. Генков”, №4, за промяна предназначението на части от имоти публична и частна общинска собственост, както следва:

- имот №000457, с НТП: местни пътища, местност „Дръндарски мочур”, землище гр. Дебелец, община Велико Търново, за трасе на ВиК захранване – разстояние 184,56 линейни метра;

- имот №084007, с НТП: полски пътища, местност „Дръндарски мочур”, землище гр. Дебелец, община Велико Търново, за трасе на ВиК захранване – разстояние 3,00 линейни метра;

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №084004, местност „Дръндарски мочур” в землището на гр. Дебелец относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „за жилищни нужди”; ПУП - парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура – трасета на външно електрозахранване – подземна кабелна линия 1 кV и трасе за външно водоснабдяване; планове-схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП – план за застрояване. Проектът е разгледан и приет с решение №101 по протокол №12 от 31.10.2013 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на „РЕАЛИТИ-К” ЕООД с адрес с. Поликраище, ул. „Д. Генков”, №4, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

3. „РЕАЛИТИ-К” ЕООД с адрес с. Поликраище, ул. „Д. Генков”, №4, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ