Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 57 от 28.11.2013 г. Решение № 942

Решение № 942

Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.11.2013 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти № 061001 и № 016002, в землището на с.Малки Чифлик, местност „Ръта” за определяне ново предназначение на имотите за „жилищно застрояване”; планове – схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към подробния устройствен план, и одобряване на планово задание за изработване на ПУП –план за застрояване

 

РЕШЕНИЕ № 942

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 АА-1343 от 24.10.2013г. от Александър Атанасов Димитров, от гр.Велико Търново, ул.”Н.Габровски” № 42, вх.”В”, Великотърновският общински съвет дава разрешение за изработване на:

 

1. Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти № 061001 и № 016002, в землището на с.Малки Чифлик, местност „Ръта” , начин на трайно ползване на имотите – изоставена нива и нива, категория на земята - шеста, за определяне ново конкретно предназначение на имотите за „жилищно застрояване” с малка височина – 10 м.

 

2. Планове – схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към подробния устройствен план за поземлени имоти № 061001 и № 016002, в землището на с.Малки Чифлик, местност „Ръта”;

 

3. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти № 061001 и № 016002, в землището на с.Малки Чифлик, местност „Ръта” и определяне ново конкретно предназначение на имотите за „жилищно застрояване”.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ