Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 57 от 28.11.2013 г. Решение № 943

Решение № 943

Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.11.2013 година

 

ОТНОСНО: Относно одобряване на проект за частично изменение на ПУП – план за регулация за УПИ ІІ-175 и УПИ ІІІ-175 от кв.29 по плана на с.Ветринци, промяна улично-регулационната линия на УПИ І-178 от кв.30 по плана на с.Ветринци и промяна уличните регулации на улиците между квартали 12,29 и 30 по плана на с.Ветринци; частичен подробен устройствен план за новообразуван УПИ ІV-175 за „жилищни нужди” от кв.29 по плана на с.Ветринци, община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 943

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, чл.134, ал.2 ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 ЗУТ, и чл.110, ал.1, т.3 ЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява:

  1. 1.Частично изменение на ПУП – план за регулация за УПИ ІІ-175 и УПИ ІІІ-175 от кв.29 по плана на с.Ветринци, както следва:

- частично закриване на улица с ОК ОК 79-75-76 между квартали № 12 и № 29 по плана на с.Ветринци, по кафявите линии и надписи, отразени върху проекта;

- създаване нова улица с ОК ОК 79 - 79-а – 75-в – 75-а – 76, между квартали № 12 и № 29 по плана на с.Ветринци, по кафявите линии и надписи, отразени върху проекта;

- закриване на улица с ОК ОК 80-81 по плана на с.Ветринци;

- създаване нова улица с ОК ОК 80 – 80-а – 81-а – 81 – 81-б – 78-а между квартали № 29 и № 30 по плана на с.Ветринци, по кафявите линии и надписи, отразени върху проекта;

- обединяване на УПИ ІІ-175 и УПИ ІІІ-175 от кв.29 по плана на с.Ветринци в един нов УПИ с отреждане – УПИ ІV-175 за „жилищни нужди” от същия квартал, по зелените линии, надписи, зачерквания и защриховки, отразени върху проекта;

- промяна улично-регулационните линии на новообразувания УПИ ІV-175 за „жилищни нужди” по съществуващите имотни граници, по кафявите линии и защриховки, отразени върху проекта;

- промяна дворищната регулация между новообразувания УПИ ІV-175 и УПИ І-174 от кв.29 по плана на с.Ветринци, по зелените линия и защриховки, отразени върху проекта;

- промяна улично-регулационната линия на УПИ І-178 от кв.30 по плана на с.Ветринци, в северна посока, по съществуващата имотна граница, по кафявата линия и защриховки, отразени върху проекта.

2. Частичен ПУП – план за застрояване за новообразувания УПИ ІV-175 за „жилищни нужди” от кв.29 по плана на с.Ветринци – запазва се съществуващата жилищна сграда и се предвиждат нови жилищни сгради при височина – 10 м; начин на застрояване – свободно; линии на застрояване – задължителни и ограничителни.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ