Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 57 от 28.11.2013 г. Решение № 944

Решение № 944

Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.11.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ №022004, местност „Баира” в землището на с.Леденик относно промяна предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди – за «производствена устройствена зона» – изграждане на обект: „Производствена сграда за полиетиленови торбички” ; ПУП – парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура – трасета за външно ел захранване и водоснабдяване, новопредвиден трафопост БКТП 20/0,4 кV и план-схеми за водоснабдяване и електроснабдяване към ПУП

 

РЕШЕНИЕ № 944

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-08 от 10.10.2012г.,т.3, на Комисия за земеделските земи при Областна дирекция земеделие – Велико Търново, и във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план / ПУП/, което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ / 26.11.2012г./, Великотърновският общински съвет одобрява:

-  подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 022004, местност „Баира” в землището на с.Леденик относно промяна предназначението на имота за «производствени нужди» – предвижда се свободно застрояване на «производствена сграда за полиетиленови торбички» при следните устройствени показатели: височина до 12м, плътност на застрояване –80%, коефициент на застрояване - Кинт –2,0, необходима озеленена площ – 20%, линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта;

-  подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура – трасе за външен водопровод, преминаващо през ПИ № 43253.22.6 - местен път, публична общинска собственост, ПИ № 43253.999- урбанизирана територия на с.Леденик – обслужващи улици и достига до ПИ № 022004;

-  план - схеми за водопровод и електроснабдяване към ПУП, и новопредвиден трафопост БКТП 20/0,4 кV в ПИ № 022004.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ