Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 57 от 28.11.2013 г. Решение № 945

Решение № 945

Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.11.2013 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 016004 , в землището на с.Малки Чифлик, местност „Ръта” за определяне ново предназначение на имота за „жилищно застрояване”; подробни устройствени планове – парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура - трасета за външно електрозахранване и водоснабдяване; планове – схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към подробния устройствен план, и одобряване на планово задание за изработване на ПУП –план за застрояване

 

РЕШЕНИЕ № 945

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 АА-1344 от 24.10.2013г. от Александър Атанасов Димитров, от гр.Велико Търново, ул.”Н.Габровски” № 42, вх.”В”, Великотърновският общински съвет дава разрешение за изработване на :

1.Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 016004, в землището на с.Малки Чифлик, местност „Ръта” , начин на трайно ползване на имота – нива, категория на земята - шеста, за определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищно застрояване” с малка височина – 10 м.

2.Подробни устройствени планове – парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура – трасета за външно електрозахранване и водоснабдяване жилищна сграда в поземлен имот № 016004, в землището на с.Малки Чифлик, местност „Ръта” .

3.Планове – схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към подробния устройствен план за поземлен имот № 016004, в землището на с.Малки Чифлик, местност „Ръта”.

4. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 016004, в землището на с.Малки Чифлик, местност „Ръта” и определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищно застрояване”.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ