Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 58 от 05.12.2013 г. Решение № 950

Решение № 950

Препис-извлечение от Протокол № 58

от заседание на Общински съвет,

проведено на 05.12.2013 година

 

ОТНОСНО: Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”

 

РЕШЕНИЕ № 950

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 35% аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013, Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/019 по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”, явяващ се 2 275 000,00 лв. /два милиона двеста седемдесет и пет хиляди лева и 0 стот../ със срок на валидност до 11 септември 2014 год., съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

Приложение: Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ