Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 59-то заседание - 19.12.2013 г. (проект)

Дневен ред на 59-то заседание - 19.12.2013 г. (проект)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на петдесет и девето заседание, което да се проведе на 19.12.2013 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

      

1. Изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2253/11.12.2013 г.

2. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община В. Търново, Вх. № 2254/11.12.2013 г.

3. Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община В. Търново, Вх. № 2128/22.10.2013 г.

4. Одобряване на финален вариант на Проект за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново, Вх. № 2234/06.12.2013 г.

5. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2013 г., Вх. № 2250/10.12.2013 г.

6. Поемане на безлихвен заем от Набирателна сметка на Община Велико Търново, Вх. № 2241/09.12.2013 г.

7. Удължаване на срока за използване на талоните за платено паркиране отпечатани за 2012 и 2013 г., Вх. № 2242/09.12.2013 г.

8. Приемане на Решение за съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за лица с лека степен на умствена изостаналост в гр. В. Търново”, Вх. № 2248/10.12.2013 г.

9. Питане от Желка Денева и Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 2175/13.11.2013 г.

10. Питане от Стоян Витанов – общински съветник, Вх. № 2176/13.11.2013 г.

11. Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2179/18.11.2013 г.

12. Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2180/18.11.2013 г.

13. Питане от Стефан Антонов, Петко Тюфекчиев и Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 2228/04.12.2013 г.

14. Промяна в Статута на Академичната награда на Община Велико Търново, Вх. № 2193/18.11.2013 г.

15. Даване на съгласие за извършване на разход от „МЦРСМ I” ЕООД – В. Търново, Вх. № 2225/02.12.2013 г.

16. Приемане Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2014 г., Вх. № 2255/11.12.2013 г.

17. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, с. Самоводене, Вх. № 2256/11.12.2013 г.

18. Отмяна на решение на ВТОбС поради допусната явна техническа грешка и намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находащи се в Западна промишлена зона, Вх. № 2257/11.12.2013 г.

19. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищни имоти, гр. В. Търново, Вх. № 2258/11.12.2013 г.

20. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Леденик, Вх. № 2236/06.12.2013 г.

21. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 2237/06.12.2013 г.

22. Промяна в характера на собствеността на части от недвижими имоти във връзка с проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, Вх. № 2235/06.12.2013 г.

23. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 2244/09.12.2013 г.

24. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 2245/09.12.2013 г.

25. Утвърждаване на експертна оценка, Вх. № 2238/06.12.2013 г.

26. Разсрочване на парично задължение за наем от ползване на общинско място за поставяне на временно съоръжение, Вх. № 2239/06.12.2013 г.

27. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 2249/10.12.2013 г.

28. Приемане на график на заседанията на ВТОбС за първо полугодие на 2014 г., Вх. № 2247/10.11.2013 г.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ