Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 59 от 19.12.2013 г. Решение № 953

Решение № 953

Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.12.2013 година

 

ОТНОСНО: Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси приет от XLII Народно събрание на 7 ноември 2013г.

 

РЕШЕНИЕ № 953

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене следното изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново както следва:

 

В Раздел І Данък върху недвижимите имоти Чл. 6, се създава нова ал. 4 със следното съдържание:

(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.

 

В чл. 43, се правят следните изменения и допълнения:

Ал. 1 да се изменя по следния начин:

За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", определеният по чл. 55 ЗМДТ данък за съответната година се заплаща с намаление от 40 на сто.

 

Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:

За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" - с 60 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 ЗМДТ данък.

 

Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя както следва:

За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 ЗМДТ данък.

 

Досегашната ал. 3 става ал. 4

 

Създава се нова ал. 5 със следното съдържание:

Екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.

 

Настоящите промени влизат в сила от 01.01.2014 г.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ