Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 59 от 19.12.2013 г. Решение № 955

Решение № 955

Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.12.2013 година

 

ОТНОСНО: Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси приет от XLII Народно събрание на 7 ноември 2013г.

 

РЕШЕНИЕ № 955

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене следното изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново както следва:

 

В чл. 21 ал. 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Велико Търново се променя както следва:

Не се събира такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци, за имоти, които не се ползват през цялата година и за това е подадена декларация, по утвърден Образец, от собствениците или ползвателите – в Община Велико Търново до края на предходната година в общината по местонахождение на имота.

 

В ал. 4 се създава изречение второ със следното съдържание: В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.

 

Настоящите промени влизат в сила от 01.01.2014 г.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ