Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 59 от 19.12.2013 г. Решение № 959

Решение № 959

Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.12.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на финален вариант на Проект за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Велико Търново, финансиран по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско, възстановяване и развитие” във вр. с Решение № 346 от 13.09.2012г., Решение № 443 от 26.11.2012г., Решение № 517 от 31.01.2013г.

 

РЕШЕНИЕ № 959

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във вр. с ал.2 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет, приема и одобрява финален проект на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново, а именно:

 

“Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново“ – финален вариант, включващ отстранените несъответствия и направени корекции в :

1. Матрица –бюджет на индикативния списък на проектите и дейностите, включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие

2. Извадка от матрица-бюджет на проектите с общоградско значение, включени в обхвата на ИПГВР в програмите за реализация към зоните за въздействие

3. Индикативен списък за зона за въздействие от тип "зона с преобладаващ социален характер" в град Велико Търново, включена в ИПГВР като Зона С, включваща ж.к.Бузлуджа, ж.к.Чолаковци и ж.к.Зона Б.

4. Индикативен списък за зона за въздействие от тип "зона на публични функции с висока обществена значимост " в град Велико Търново, включена в ИПГВР като Зона П "Старата градска част, кв.Варуша и хълмът Царевец“

5. Индикативен списък за зона за въздействие от тип "зона с потенциал за икономическо развитие“ в град Велико Търново, включена в ИПГВР като Зона И "Западна индустриална зона“ и със следните:

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Оперативен план за проектите в зона за въздействие от тип "Зона с преобладаващ социален характер" в град Велико Търново, включена в ИПГВР като ЗВI "ж.к. „Бузлуджа“, „Зона В“ и кв.“Чолаковци“

2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Бюджет по дейности за проектите в зона за въздействие от тип "Зона с преобладаващ социален характер" в град Велико Търново, включена в ИПГВР като ЗВI "ж.к. „Бузлуджа“, „Зона В“ и кв.“Чолаковци“

3. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - План-график на проектите в зона на въздействие от тип "Зона с преобладаващ социален характер" в град Велико Търново, включена в ИПГВР като ЗВI ж.к.„Бузлуджа“, „Зона В“ и кв.“Чолаковци“

4. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - Оперативен план за проектите в зона за въздействие от тип

"Зона на публични функции с висока обществена значимост" в град Велико Търново, включена в ИПГВР като ЗВII "Старата градска част, кв.“Варуша“ и хълм „Царевец“

5. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - Бюджет по дейности за проектите в зона за въздействие

от тип "Зона на публични функции с висока обществена значимост" в град Велико Търново, включена в ИПГВР като ЗВII "Старата градска част“ кв.“Варуша“ и хълм „Царевец“

6. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - План - график на проектите в зона за въздействие от тип „Зона на публични функции с висока обществена значимост" в град Велико Търново, включена в ИПГВР като ЗВII "Старата градска част, кв.“Варуша“ и хълм „Царевец“

7. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 - Оперативен план за проектите в зона за въздействие от тип"Зона с потенциал за икономическо развитие“ в град Велико Търново, включена в ИПГВР като ЗВ III "Западна индустриална зона“

8. ПРИЛОЖЕНИЕ 8 - Бюджет по дейности за проектите в зона за въздействие от тип "Зона с потенциал за икономическо развитие“ в град Велико Търново , включена в ИПГВР като ЗВIII "Западна индустриална зона“

9. ПРИЛОЖЕНИЕ 9 - План - график на проектите в зона за въздействие от тип "Зона с потенциал за икономическо развитие“ в град Велико Търново, включена в ИПГВР като ЗВIII "Западна индустриална зона“

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ