Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 59 от 19.12.2013 г. Решение № 960

Решение № 960

Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.12.2013 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2013 година

 

РЕШЕНИЕ № 960

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2013 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

8 824

8 824

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

7 900

7 900

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

7 900

7 900

- прих.от наеми на земя, в т.ч.:

2406

921

921

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

921

921

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

3

3

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3

3

Общински такси

2700

2 174

2 174

За ползване на общежития и други по образованието

2708

2 174

2 174

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2 174

2 174

Други неданъчни приходи

3600

3 089

3 089

- Получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

160

160

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

160

160

- Други неданъчни приходи

3619

2 929

2 929

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2 929

2 929

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-94

-94

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-94

-94

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3702

-94

-94

Помощи за дарения и др.суми

4500

256

256

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

256

256

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

256

256

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

14 249

14 249

ІІ. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

§§

Всичко:

ІV тр.

Трансфери м/у бюдж.сметки

6100

-7 993

-7 993

получени трансфери /+/

6101

-7 993

-7 993

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6101

-25 318

-25 318

-Дирекция "Култура и туризъм"

6101

17 325

17 325

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

-7 993

-7 993

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

6 256

6 256

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

§§

Всичко:

ІV тр.

1. Имуществени данъци

1300

128 522

128 522

- д-к в/у недвиж.имоти

1301

128 522

128 522

ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:

 

 

128 522

128 522

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

411 950

411 950

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

401 717

401 717

- Община Велико Търново

401 717

401 717

- прих.от наеми на земя, в т.ч.:

2406

4 367

4 367

- Община Велико Търново

4 367

4 367

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

78

78

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

78

78

- прих.от лихви по срочни депозити

2409

5 788

5 788

- Община Велико Търново

5 788

5 788

Други неданъчни приходи

3600

-37

-37

- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето)

3601

-37

-37

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-37

-37

Прих.от прод.на държ.и общ.им.

4000

-298 131

-298 131

- Постъпления от продажба на други ДМА

4029

-298 131

-298 131

Помощи за дарения и др.суми

4500

121 040

121 040

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

1 690

1 690

- Община Велико Търново

4501

1 390

1 390

-Дирекция "Култура и туризъм"

4501

300

300

- капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

4503

119 350

119 350

- Община Велико Търново

4503

119 350

119 350

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

234 822

234 822

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

363 344

363 344

ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

§§

Всичко:

ІV тр.

Трансфери м/у бюдж.сметки

6100

12 126

12 126

получени трансфери /+/

6101

12 126

12 126

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6101

12 126

12 126

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

12 126

12 126

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

375 470

375 470

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

381 726

381 726

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 3 Образование

-11 069 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

-11 069 лв

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

0 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

               подпомагане и заетостта

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-10 137 лв

Център за социални услуги

10 137 лв

3. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

17 325 лв

Група 3 Култура

17 325 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

17 325 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

6 256 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

296 лв

- в т.ч.:

Кметство Килифарево

254 лв

Група кметства Килифарево

42 лв

2. Функция 3 Образование

10 756 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-1 336 лв

Дирекция "Образование и наука"

12 092 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

4 428 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

               подпомагане и заетостта

4 428 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

1 803 лв

Център за социални услуги

2 625 лв

4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

8 769 лв

Група 3 Култура

8 769 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

8 769 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

24 249 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

517 лв

- в т.ч.:

Кметство Килифарево

-254 лв

Група кметства Килифарево

-42 лв

Кметство Ресен

813 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

110 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

110 лв

- в т.ч.:

Кметство Килифарево

110 лв

3. Функция 3 Образование

154 877 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

140 412 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

14 465 лв

4. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

219 996 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

187 346 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

184 079 лв

Кметство Килифарево

1 500 лв

Кметство Ресен

1 767 лв

Група 2 Опазване на околната среда

32 650 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

32 383 лв

Кметство Килифарево

-1 610 лв

Група кметства Килифарево

1 877 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

-7 405 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

6 970 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

19 970 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

-13 000 лв

Група 3 Култура

-14 375 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-14 675 лв

Дирекция "Култура и туризъм"

300 лв

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

48 126 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

-7 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-7 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

48 133 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

48 133 лв

7. Функция 9 Разходи некласифицирани в другите функции

-65 000 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-65 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

351 221 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

375 470 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

381 726 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

 

ВЯРНО:                                                                 НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (960_priloj1.pdf)960_priloj1.pdf[Приложение № 1]147 Kb