Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 59 от 19.12.2013 г. Решение № 969

Решение № 969

Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.12.2013 година

 

ОТНОСНО: Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищни имоти, построени в поземлен имот с идентификатор 10447. 502.189 и с административен адрес ул. ”Н.Габровски” № 78, гр. В. Търново - собственост на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 969

 

І. На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3 от ЗПСК и решение № 790/01.08.2013 г. на Общинския съвет, Великотърновски общински съвет:

1. Изменя т. 1 на решение № 284/21.06.2012 г., като в края на същата се заличават думите „обособени части от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново”, вместо които се поставя текст със следното съдържание „собственост на Община Велико Търново”.

2. Изменя т. 1 на решения № 353/13.09.2012 г. и № 365/27.09.2012 г., като в началото на същите се заличават думите „от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново”, вместо които се поставя текст със следното съдържание „ - собственост на Община Велико Търново”.

ІІ . На основание чл. 3, ал.3, т. 2, чл.4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал.7 от ЗДДС, чл. 5 ,чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 284/21.06.2012 г., 353/13.09. 2012 г. ,№ 365/27.09.2012 г. и № 790/01.08.2013 г. на Общински съвет-В. Търново, Великотърновски общински съвет:

1. Намалява с 25 (двадесет и пет) на сто приетите с решения №353 / 13.09.2012 г. и № 365/ 27.09.2012 г. година на ВТОбС начални цени и определя нови начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, построени в поземлен имот с идентификатор 10447. 502.189 и с административен адрес ул.”Н.Габровски” № 78, гр. В. Търново, както следва :

а) за „Гараж , с идентификатор 10447.502.189.1.1, съгласно КККР на гр. В. Търново, със ЗП 20 кв.м., заедно с 20 % ид.ч. от общите части на сградата и 1,4116 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 ” - 6 930 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

б) за „Гараж с идентификатор 10447.502.189.1.2, съгласно КККР на гр. В. Търново,със ЗП 20 кв.м., заедно с 20 % ид. ч. от общите части на сградата и 1,4116 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 ” - 6 825 лева ,в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

в) за „Гараж, с идентификатор 10447. 502.189.2.2, съгласно КККР на гр. В. Търново , със ЗП 24,90 кв.м., заедно с 0,9730 % ид.ч. от общите части на сградата и 0,4697 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189”- 8 813 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

Сделките се облагат с ДДС .

2. Определя начин за продажба на посочените в т. ІІ.1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване, както следва : за имота по т. ІІ.1,буква „а” – 650 лева ; за имота по т. ІІ.1 ,буква „б” – 650 лева, за имота по т. ІІ.1 ,буква „в” – 850 лева .

3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден ; начало на търга- 14,00 часа;място на търга- стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в Общинска агенция за приватизация на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т. ІІ.1, буква „а” – 2 079 лева ; за имота по т. ІІ.1,буква „б” – 2 040 лева, за имота по т. ІІ.1 ,буква „в” – 2 640 лева .

Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF - до 16,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Срок за оглед на обектите - всеки работен ден и до 12,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търговете - всеки работен ден и до 17,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга, в ст. 419 от сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове, да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ВЯРНО:                                                                 НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ