Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 59 от 19.12.2013 г. Решение № 971

Решение № 971

Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.12.2013 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 971

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- друг вид трайно насаждение, /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващо поземлен имот с идентификатор №10447.519.280 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, с площ 0,761 дка, ІV категория, землище гр. Велико Търново, актуван с АОС №5725/20.09.2013 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- друг вид трайно насаждение, /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващо поземлен имот с идентификатор №10447.519.280 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, с площ 0,761 дка, ІV категория, землище гр. Велико Търново, актуван с АОС №5725/20.09.2013 г.;

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот с идентификатор №10447.519.280 по КККР на гр. Велико Търново – в размер на 5 985 /пет хиляди деветстотин осемдесет и пет/ лева;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                 НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ