Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 59 от 19.12.2013 г. Решение № 972

Решение № 972

Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.12.2013 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на експертна оценка

 

РЕШЕНИЕ № 972

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет утвърждава изготвена експертна оценка за определяне пазарна стойност за учредяване на безсрочно и възмездно вещно право – сервитутно право за прокарване на «Трасе на силов кабел 1 кV от ТП «Владишки мост» до съществуваща кабелна касета за захранване на горна и долна станция» към Обект «Изграждане на подпорна стена, художествено осветление и туристическа инфраструктура за достъп до Исторически хълм «Трапезица» град Велико Търново», върху недвижими имоти, публична и частна общинска собственост, в полза на Министерство на културата на Република България, в размер на 17112 /седемнадесет хиляди сто и дванадесет лева/.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими административни действия по учредяване на ограниченото вещно право при спазване разпоредбите на действащото законодателство.

 

 

ВЯРНО:                                                                 НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ