Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 59 от 19.12.2013 г. Решение № 974

Решение № 974

Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.12.2013 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и изменение подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти №№ 035010, 035011, 035027 – полски път, 035028-местен път и 035029-местен път , в землището на гр.Дебелец, местност „Устито” и промяна предназначението на ПИ № 035027 – полски път -   обединяване на имотите в един нов имот – ПИ № 035032 и определяне предназначение на новообразувания имот за „производствено – складови дейности”

 

РЕШЕНИЕ № 974

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и заявление с вх. регистрационен индекс и дата 5300-7646 от 05.11.2013г. от „Бета Трейд” ЕООД, от гр.Велико Търново, ул.”Миньох” № 11,, Великотърновският общински съвет реши :

 

1. Дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и изменение подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти №№ 035010, 035011, 035027 – полски път, 035028-местен път и 035029-местен път , в землището на гр.Дебелец, местност „Устито” и промяна предназначението на ПИ № 035027 – полски път -   обединяване на имотите в един нов имот – ПИ № 035032 и определяне предназначение на новообразувания имот за „производствено – складови дейности”.

2. Одобрява задание за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и изменение подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти №№ 035010, 035011, 035027 – полски път, 035028-местен път и 035029-местен път , в землището на гр.Дебелец, местност „Устито” и промяна предназначението на ПИ № 035027 – полски път -   обединяване на имотите в един нов имот – ПИ № 035032 и определяне предназначение на новообразувания имот за „производствено – складови дейности”.

 

ВЯРНО:                                                                 НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ