Начало Заседания Графици График на заседанията през I-вото полугодие на 2014 г.

График на заседанията през I-вото полугодие на 2014 г.

 

График на заседанията през І-вото полугодие на 2014 г.

 

приет с Решение № 975 от 19.12.2013 г.

 

Заседание 30.01.2014 г. Основни точки от дневния ред.

1. Приемане на отчет за 2013 г. и на бюджет за 2014 г.

2. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии за II –ро полугодие на 2013 г. – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;

3. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за II –ро полугодие на 2013 г. и всички неснети от отчет решения;

4. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост;

5. Приемане на годишен план за приватизация за 2014 г.;

Заседание 27.02.2014 г. Основни точки от дневния ред.

1. Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Кмета на Община Велико Търново /съгласно чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА/;

2. Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация за 2013 г.;

Заседание 22.03.2014 г. Тържествено заседание.

1. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Велико Търново”;

2. Удостояване с ежегодна награда „Велико Търново”;

Заседание 27.03.2014 г. Основни точки от дневния ред.

1. Информация относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет;

2. Отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

Заседание 24.04.2014 г. Основни точки от дневния ред.

1. Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за 2013 г.;

2. Информация за дейността на смесените / с участието на Община Велико Търново/ търговски дружества за 2013 г.;

3. Отчет на изпълнението на обществените поръчки от община В. Търново за 2013 г.

Заседание 29.05.2014 г. Основни точки от дневния ред.

1. Информация и анализ за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново за I –во тримесечие на 2014 г.;

2. Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за I –во тримесечие на 2014 г.;

Заседание 26.06.2014 г. Основни точки от дневния ред.

1. Информация относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет;

2. Приемане на график за II – ро полугодие на 2014 г. ;