Начало Заседания Протоколи Протокол № 59 от 19.12.2013 г.

ПРОТОКОЛ № 59

 

от петдесет и деветото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 19.12.2013 г. от 09.12 часа в залата на Община Велико Търново. В залата присъстват 32 общински съветника. Отсъстват г-жа Петя Илиева, г-н Румен Димитров, г-н Мариян Кенаров, г-н Стефан Михайлов и г-н Мирослав Маринов.

 

       Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум и заседанието може да започне своята работа и обяви проекта за дневен ред.

 

1. Изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2253/11.12.2013 г.

2. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община В. Търново, Вх. № 2254/11.12.2013 г.

3. Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община В. Търново, Вх. № 2128/22.10.2013 г.

4. Одобряване на финален вариант на Проект за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново, Вх. № 2234/06.12.2013 г.

5. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2013 г., Вх. № 2250/10.12.2013 г.

6. Поемане на безлихвен заем от Набирателна сметка на Община Велико Търново, Вх. № 2241/09.12.2013 г.

7. Удължаване на срока за използване на талоните за платено паркиране отпечатани за 2012 и 2013 г., Вх. № 2242/09.12.2013 г.

8. Приемане на Решение за съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за лица с лека степен на умствена изостаналост в гр. В. Търново”, Вх. № 2248/10.12.2013 г.

9. Питане от Желка Денева и Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 2175/13.11.2013 г.

10. Питане от Стоян Витанов – общински съветник, Вх. № 2176/13.11.2013 г.

11. Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2179/18.11.2013 г.

12. Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2180/18.11.2013 г.

13. Питане от Стефан Антонов, Петко Тюфекчиев и Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 2228/04.12.2013 г.

14. Промяна в Статута на Академичната награда на Община Велико Търново, Вх. № 2193/18.11.2013 г.

15. Даване на съгласие за извършване на разход от „МЦРСМ I” ЕООД – В. Търново, Вх. № 2225/02.12.2013 г.

16. Приемане Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2014 г., Вх. № 2255/11.12.2013 г.

17. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, с. Самоводене, Вх. № 2256/11.12.2013 г.

18. Отмяна на решение на ВТОбС поради допусната явна техническа грешка и намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находащи се в Западна промишлена зона, Вх. № 2257/11.12.2013 г.

19. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищни имоти, гр. В. Търново, Вх. № 2258/11.12.2013 г.

20. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Леденик, Вх. № 2236/06.12.2013 г.

21. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 2237/06.12.2013 г.

22. Промяна в характера на собствеността на части от недвижими имоти във връзка с проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, Вх. № 2235/06.12.2013 г.

23. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 2244/09.12.2013 г.

24. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 2245/09.12.2013 г.

25. Утвърждаване на експертна оценка, Вх. № 2238/06.12.2013 г.

26. Разсрочване на парично задължение за наем от ползване на общинско място за поставяне на временно съоръжение, Вх. № 2239/06.12.2013 г.

27. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 2249/10.12.2013 г.

28. Приемане на график на заседанията на ВТОбС за първо полугодие на 2014 г., Вх. № 2247/10.11.2013 г.

 

В началото г-н Ашиков запозна общинските съветници със заявлението, подадено от г-н Стефан Михайлов Стефанов от движение „Царевград за В. Търново”, с което г-н Михайлов уведомява председателя на ВТОС, че поради служебни ангажименти не може да изпълнява функции на заместник-председател на ВТОбС и предлага на неговото място да бъде избран друг общински съветник.

Г-н Ашиков предложи в дневния ред да бъдат включени две нови точки:

Точка 1. Промяна на Решение № 1 от 07.11.2011 г. относно Комисията за избор на заместник-председател, като на мястото на Стефан Тодоров Стефанов – в момента заместник-областен управител, да бъде избран Стефан Петров Антонов;

Точка 2. Избор на заместник-председател.

Председателят на ВТОС даде думата за изказвания по предложения дневен ред. Изказвания не бяха направени.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложенията за включване на двете нови точки в дневния ред на заседанието. Резултатът от гласуването беше следният: 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Целият дневен ред на заседанието, заедно с включените нови точки, беше подложен на гласуване и приет с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Промяна в състава на комисията за провеждане на избор на заместник – председател на Великотърновски общински съвет

2. Избор на заместник-председател

3. Изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2253/11.12.2013 г.

4. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община В. Търново, Вх. № 2254/11.12.2013 г.

5. Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община В. Търново, Вх. № 2128/22.10.2013 г.

6. Одобряване на финален вариант на Проект за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново, Вх. № 2234/06.12.2013 г.

7. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2013 г., Вх. № 2250/10.12.2013 г.

8. Поемане на безлихвен заем от Набирателна сметка на Община Велико Търново, Вх. № 2241/09.12.2013 г.

9. Удължаване на срока за използване на талоните за платено паркиране отпечатани за 2012 и 2013 г., Вх. № 2242/09.12.2013 г.

10. Приемане на Решение за съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за лица с лека степен на умствена изостаналост в гр. В. Търново”, Вх. № 2248/10.12.2013 г.

11. Питане от Желка Денева и Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 2175/13.11.2013 г.

12. Питане от Стоян Витанов – общински съветник, Вх. № 2176/13.11.2013 г.

13. Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2179/18.11.2013 г.

14. Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2180/18.11.2013 г.

15. Питане от Стефан Антонов, Петко Тюфекчиев и Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 2228/04.12.2013 г.

16. Промяна в Статута на Академичната награда на Община Велико Търново, Вх. № 2193/18.11.2013 г.

17. Даване на съгласие за извършване на разход от „МЦРСМ I” ЕООД – В. Търново, Вх. № 2225/02.12.2013 г.

18. Приемане Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2014 г., Вх. № 2255/11.12.2013 г.

19. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, с. Самоводене, Вх. № 2256/11.12.2013 г.

20. Отмяна на решение на ВТОбС поради допусната явна техническа грешка и намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находащи се в Западна промишлена зона, Вх. № 2257/11.12.2013 г.

21. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищни имоти, гр. В. Търново, Вх. № 2258/11.12.2013 г.

22. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Леденик, Вх. № 2236/06.12.2013 г.

23. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 2237/06.12.2013 г.

24. Промяна в характера на собствеността на части от недвижими имоти във връзка с проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, Вх. № 2235/06.12.2013 г.

25. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 2244/09.12.2013 г.

26. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 2245/09.12.2013 г.

27. Утвърждаване на експертна оценка, Вх. № 2238/06.12.2013 г.

28. Разсрочване на парично задължение за наем от ползване на общинско място за поставяне на временно съоръжение, Вх. № 2239/06.12.2013 г.

29. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 2249/10.12.2013 г.

30. Приемане на график на заседанията на ВТОбС за първо полугодие на 2014 г., Вх. № 2247/10.11.2013 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в състава на комисията за провеждане на избор на заместник – председател на Великотърновски общински съвет

 

Изказвания не бяха направени.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението общинският съветник Стефан Антонов да бъде включен в състава на Комисията за избор на заместник-председател.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 951

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет променя Решение № 1/07.11.2013 г. и избира комисия в състав:

 

 1. Йорданка Стефанова – Председател
 1. Красимир Калчев
 2. Любен Велчев
 3. Мариян Кенаров
 4. Камен Алексиев
 5. Стефан Антонов
 6. Йордан Грозданов
 7. Николай Николов
 8. Ваня Павлова

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Избор на заместник-председател

 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Ще ви запозная с предложението на групата на БСП във ВТОС: „На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 12 от Правилника за организацията и дейността на ВТОС предлагам от името на групата съветници от БСП за заместник-председател на ВТОС да бъде избран Петко Михайлов Тюфекчиев”.

 

Г-н Ашиков даде думата на председателя на Комисията по избор на заместник-председател – г-жа Йорданка Стефанова, която запозна общинските съветници с реда за провеждане на избора.

В 9.20 минути беше обявена 10-минутна почивка с цел подготовка на процедурата по избора.

След почивката Комисията покани общинските съветници да гласуват за заместник-председател на ВТОС.

Председателят на Комисията за избор на заместник-председател на ВТОС – г-жа Стефанова, съобщи резултатите от проведеното гласуване: брой гласували – 32, действителни бюлетини – 28, недействителни – 4, съгласно което Комисията обявява г-н Петко Тюфекчиев за избран за заместник-председател на ВТОС.

 

РЕШЕНИЕ № 952

 

На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 12, от Правилника за организация и дейността на Великотърновски общински съвет,Великотърновски общински съвет:

 

Избира за заместник-председател на Великотърновски общински съвет:

 

Петко Михайлов Тюфекчиев

 

Г-н Ашиков даде думата на новоизбрания заместник-председател на Общинския съвет.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: За мен е изключително удоволствие и голяма отговорност да застана пред вас и да ви благодаря, тъй като това внушително доверие, което получих не само от моята политическа партия, а и от мнозинството на ВТОС, ме натоварва все още по-голяма отговорност и се надявам в работата си в Председателския съвет на ВТОС освен клетвата, която положихме да спазваме законите и да работим в интерес на гражданите, да бъдем по-справедливи и да търсим справедливостта. И като представител на зодия Везни, каквито са и Стоян Витанов, и г-н Кметът на общината: да търсим баланса и решенията ни, дай Боже, да минават с консенсус и подкрепа от всички политически партии. За в бъдеще ще продължа да бъда защитник на малките населени места.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2253/11.12.2013 г.

 

Г-н Ашиков даде думата на г-н Александър Чокойски да прочете докладите на водещата ПК по НПУРОР по т. 3, 4 и 5.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: По точка 3. Доклад на ПК по НПУОР относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци на територията на община В. Търново.

Уважаеми общински съветници, изменението и допълнението в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община В. Търново е необходимо с оглед изпълнение на допълнение на Закона за нормативните актове във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, приет от Народното събрание на 07.11.2013 г.

Внесено е предложение за изменение и допълнение на Наредбата, което е разгледано от ПК по НПУОР, която на заседание, проведено на 19.12.2013 г., е приела предложения проект за решение.

По точка 4. Доклад на ПК по НПУОР относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община В. Търново.

Уважаеми общински съветници, изменението и допълнението в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община В. Търново е необходимо с оглед изпълнение на Закона за нормативните актове във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, приет от Народното събрание на 07.11.2013 г.

Внесено е предложение за изменение и допълнение на Наредбата, което е разгледано от ПК по НПУОР, която на заседание, проведено на 19.12.2013 г. е приела предложения проект за решение.

По точка 5. Доклад на ПК по НПУОР относно изменение Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община В. Търново.

Уважаеми общински съветници, необходимо е прецизиране на Наредбата с оглед на постъпило писмо от Администрацията на Министерския съвет по проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”. Община В. Търново е една от трите пилотни администрации по проекта. Изпълнителят по проекта е предложил списък на нормативните документи, които трябва да бъдат изменени, за да може да стартира пилотното предоставяне на услугите в пилотните администрации.

Внесено е предложение за изменение и допълнение на Наредбата, което е разгледано от ПК по НПУОР, която на заседание, проведено на 18.11.2013 г., е приела предложения проект за решение.

 

Г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за изказвания по точка 3. Изказвания не бяха направени.

Председателят на ВТОС предложи двете гласувания на Наредбата да се проведат в едно заседание – съгласно чл. 75, ал. 2 от Правилника на ВТОС.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

Изменението на Наредбата на първото четене беше поставено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за.

Резултатът от гласуването беше следният: 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 953

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене следното изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново както следва:

В Раздел І Данък върху недвижимите имоти Чл. 6, се създава нова ал. 4 със следното съдържание:

(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.

В чл. 43, се правят следните изменения и допълнения:

Ал. 1 да се изменя по следния начин:

За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", определеният по чл. 55 ЗМДТ данък за съответната година се заплаща с намаление от 40 на сто.

Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:

За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" - с 60 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 ЗМДТ данък.

Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя както следва:

За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 ЗМДТ данък.

Досегашната ал. 3 става ал. 4

Създава се нова ал. 5 със следното съдържание:

Екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.

Настоящите промени влизат в сила от 01.01.2014 г.

 

Г-н Ашиков предложи измененията на Наредбата да бъдат гласувани анблок.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

Изменението на Наредбата на второ четене беше поставено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за.

Резултатът от гласуването беше следният: 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 954

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене следното изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново както следва:

В Раздел І Данък върху недвижимите имоти Чл. 6, се създава нова ал. 4 със следното съдържание:

(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.

В чл. 43, се правят следните изменения и допълнения:

Ал. 1 да се изменя по следния начин:

За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", определеният по чл. 55 ЗМДТ данък за съответната година се заплаща с намаление от 40 на сто.

Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:

За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" - с 60 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 ЗМДТ данък.

Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя както следва:

За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 ЗМДТ данък.

Досегашната ал. 3 става ал. 4

Създава се нова ал. 5 със следното съдържание:

Екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.

 

Настоящите промени влизат в сила от 01.01.2014 г.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община В. Търново, Вх. № 2254/11.12.2013 г.

 

Изказвания по точката не бяха направени.

Г-н Ашиков предложи двете гласувания на Наредбата да се проведат в едно заседание – съгласно чл. 75, ал. 2 от Правилника на ВТОС.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

Изменението на Наредбата на първо четене беше поставено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за.

Резултатът от гласуването беше следният: 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 955

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене следното изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново както следва:

В чл. 21 ал. 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Велико Търново се променя както следва:

Не се събира такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци, за имоти, които не се ползват през цялата година и за това е подадена декларация, по утвърден Образец, от собствениците или ползвателите – в Община Велико Търново до края на предходната година в общината по местонахождение на имота.

В ал. 4 се създава изречение второ със следното съдържание: В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.

Настоящите промени влизат в сила от 01.01.2014 г.

Г-н Ашиков предложи измененията на Наредбата да бъдат гласувани анблок.

 

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Изменението на Наредбата на второ четене беше поставено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за.

Резултатът от гласуването беше следният: 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 956

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене следното изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново както следва:

В чл. 21 ал. 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Велико Търново се променя както следва:

Не се събира такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци, за имоти, които не се ползват през цялата година и за това е подадена декларация, по утвърден Образец, от собствениците или ползвателите – в Община Велико Търново до края на предходната година в общината по местонахождение на имота.

В ал. 4 се създава изречение второ със следното съдържание: В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.

Настоящите промени влизат в сила от 01.01.2014 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община В. Търново, Вх. № 2128/22.10.2013 г.

 

Изказвания по точката не бяха направени.

Г-н Ашиков предложи двете гласувания на Наредбата да се проведат в едно заседание – съгласно чл. 75, ал. 2 от Правилника на ВТОС.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

Изменението на Наредбата на първо четене беше поставено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за.

Резултатът от гласуването беше следният: 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 957

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене следното изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново както следва:

1. Променя чл. 54, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било: За издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси:

 • Обикновена услуга със срок 14 работни дни – 5.00 лв.
 • За бърза услуга със срок до 3 работни дни:

    - за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 15.00 лв.

    - за недеклариран имот – 25.00 лв.

 • За експресна услуга със срок 24 часа:

    - за имот, деклариран с декларация по чл. 14, от ЗДМТ – 20.00 лв.

    - за недеклариран имот – 35.00 лв.

 • За експресна услуга със срок 1 час (работно време):

   - за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 40.00 лв.

   - за недеклариран имот – 65.00 лв.

 • За новопостроен имот със срок 14 дни – 20.00 лв

Става: За издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси:

 • Обикновена услуга в двуседмичен срок – 5.00 лв.
 • За бърза услуга в тридневен срок:

    - за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 15.00 лв.

    - за недеклариран имот – 25.00 лв.

 • За експресна услуга със срок 24 часа:

    - за имот, деклариран с декларация по чл. 14, от ЗДМТ – 20.00 лв.

    - за недеклариран имот – 35.00 лв.

 • За експресна услуга със срок 1 час (работно време):

   - за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 40.00 лв.

   - за недеклариран имот – 65.00 лв.

 • За новопостроен имот в двуседмичен срок – 20.00 лв

 

Изменението на Наредбата на второ четене беше поставено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов – за.

Резултатът от гласуването беше следният: 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 958

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене следното изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново както следва:

1.Променя чл. 54, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било: За издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси:

 • Обикновена услуга със срок 14 работни дни – 5.00 лв.
 • За бърза услуга със срок до 3 работни дни:

    - за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 15.00 лв.

    - за недеклариран имот – 25.00 лв.

 • За експресна услуга със срок 24 часа:

    - за имот, деклариран с декларация по чл. 14, от ЗДМТ – 20.00 лв.

    - за недеклариран имот – 35.00 лв.

 • За експресна услуга със срок 1 час (работно време):

   - за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 40.00 лв.

   - за недеклариран имот – 65.00 лв.

 • За новопостроен имот със срок 14 дни – 20.00 лв

Става: За издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси:

 • Обикновена услуга в двуседмичен срок – 5.00 лв.
 • За бърза услуга в тридневен срок:

    - за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 15.00 лв.

    - за недеклариран имот – 25.00 лв.

 • За експресна услуга със срок 24 часа:

    - за имот, деклариран с декларация по чл. 14, от ЗДМТ – 20.00 лв.

    - за недеклариран имот – 35.00 лв.

 • За експресна услуга със срок 1 час (работно време):

   - за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 40.00 лв.

   - за недеклариран имот – 65.00 лв.

 • За новопостроен имот в двуседмичен срок – 20.00 лв

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на финален вариант на Проект за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново, Вх. № 2234/06.12.2013 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че е постъпило заявление за изказване по точката от Сдружение „Велико Търново за гората” и даде думата на представител на сдружението.

Г-жа Мариана Иванова – Сдружение „Велико Търново за гората”: За да не излизам отново и по точка 30, ще взема отношение по точка 6 и по точка 30 – отчет на приетите решения и графика на заседанията…

Във връзка с тази точка по Интегрирания план - там има територии и местности, които са заложени в Общия устройствен план и искам да припомня, че на 31 януари 2013 г. е приет ОУП на общината, а вие с Ваше решение № 507 увеличихте плътността на озеленените площи. Става въпрос за гората на Картала и Гарга баир - от 60 % на 80 % плътност. В момента това не е спазено. В момента се извършва сеч на Картала, дърветата вече ги няма. Заварените ПУП-ове предвиждат по-голям обем строителство и по-безпощадна урбанизация от разрешената в ОУП на община В. Търново. Да не забравяме факта, че е увеличена плътността на озеленяването!

Също искам да ви напомня, че през този имот минават екопътеки, които в момента се унищожават. Общината не е осигурила подход на гражданите на В. Търново към екопътеките.

Нека да не забравяме, че разполагаме с 12 000 подписа, които всъщност са застанали за спасяване на гората.

Има нарушения при създаването на ПУП-а, като не е извършено картиране на растителността в съответния имот и оттам ПУП-ът не съдържа необходимите реквизити.

Г-жо Данева, радвам се, че сте тук, защото искам да кажа, че не споделяме Вашето писмо 63 157 от 8.ХІ.2013 г., че бивш имот 14005 е частна собственост, представляваща урбанизирана територия. Същият е извън регулационните граници на град В. Търново и съгласно чл. 2, ал. 1, т 1 от Закона за горите представлява гора. Искам да направите тълкуване на какво основание имотът е урбанизирана територия извън регулация и по Закона за горите е гора! Член 8, т., 1 от ЗУТ изрично посочва кои могат да бъдат предназначенията на имотите в урбанизираните територии. Урбанизираните територии не могат да бъдат с предназначение „гора”. Гората в урбанизирания имот е озеленена площ с ограничено обществено ползване, чл. 61, ал. 1 от ЗУТ. ЗУТ изобщо не си служи с термина „извън” и „в регулационните граници” на едно населено място, ЗУТ си служи с термина „неурегулирана територия”, т.3. параграф 5 на ЗУТ. По аргумент на противното на точка 3, щом един имот има ПУП, той е урегулирана територия. Абсурдно е да се твърди, че имот, за който има утвърден ПУП и е урбанизирана територия, продължава да има статут на гора по Закона за горите и за него няма да се прилага изискването на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система във В. Търново. В краен случай, ако може да има гора в урбанизирана територия, то за отсичането на дърветата се прилагат и двата режима – този по Закона за горите и опазване на зелената система, където е нарушено правото, като не е направено картиране на растителността. Няма справка, която да е към този момент.

По последната точка – „График на заседанията на ВТОС за първото полугодие на 2014 г.”. Моля да се направи отчет докъде всъщност е стигнало Решение № 507, тъй като на 31 януари беше взето решение да се качи ОУП в Интернет страницата по предложение на Петко Тюфекчиев.

Затова взех отношение по точката, тъй като там има територии, които всъщност се съдържат в ОУП. В момента се извършва сеч, така че моля за Вашето съдействие!

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Във връзка с окончателното приемане на Интегрирания план ще си позволя малко хронология и след това да ви запозная с мотивите на нашата група.

Първо, този Интегриран план, когато беше представен за първоначално разглеждане, беше пълен с несъответствия и с допуснати нарушения и в него отсъстваше интегритетът, какъвто е необходимо да има за всеки един интегриран план. След като ни беше представен в кратки срокове, ние трябваше да гласуваме, тъй като определени срокове течаха. Въпреки кратките срокове доста колеги от ВТОС се ангажираха и професионално направиха предложения за изменение и допълнение с оглед изработката на един по-хармоничен документ, който дълги години ще определя бъдещото развитие на нашия град.

За съжаление, тези предложения не бяха взети предвид от екипа, който изработи Интегрирания план, и той беше внесен по начина, по който първоначално ни беше поднесен. Съвсем закономерно след това управляващият орган изпрати 4 страници забележки, препоръки и възражения по него. Ние, като орган, който възлага изработването на този Интегриран план, не бяхме запознати с тези забележки на управляващия орган. (Не знам по какви причини, може би някой от Администрацията ще вземе отношение и ще обясни.) След това последва една дълга кореспонденция между фирмата, която изработва този интегриран план и управляващия орган с оглед премахването на тези сериозни несъответствия.

В крайна сметка, управляващият орган към този момент е заявил, че може по този начин да приеме този Интегриран план, но същевременно остава големият проблем със съдържателната част на Интегрирания план, доколкото това е документът, който ще даде онова стратегическо развитие на В. Търново през следващите 20-25 години.

Разбира се, в лошото има и добро – че той може да бъде променян и допълван, но при положение че фирмата възложител получава едно солидно възнаграждение, считам, че трябваше да подходи много по-отговорно към изработката на този важен документ, а и ВТОС трябваше много по-активно да има възможността, която всъщност му е вменена по закон, да въздейства с оглед хармонизирането на документа и премахването на онези несъответствия и онези нарушения при изработката му.

В тази връзка групата на БСП възразява за подхода, който беше използван при внасянето и при разглеждането на този документ и категорично заявяваме, че онези несъответствия, които считаме, че все още са налице в съдържателната част, по тях ще имаме критични бележки, коментари и предложения във времето за хармонизирането на този важен документ.

Същевременно, като отговорна политическа партия и група, ние сме наясно, че общината ще изпадне в ситуация, при която може да загуби безвъзмездното финансиране на този проект и поради тази причина ние ще подкрепим Интегрирания план, тъй като финансовото състояние на общината е достатъчно тежко и ако гласуваме „против”, с едно такова решение допълнително ще натоварим общинския бюджет, който трябва да осигури тези близо 400 000 лв. от собствени средства, за да бъде платена изработката на този Интегриран план.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Имахме възможност неколкократно вече да обсъждаме качествата на този толкова важен документ за община В. Търново. Няма две мнения по въпроса - това е един документ, който не е направен по правилата, не е добре направен и община В. Търново ще очаква негативни последици с оглед реализиране на бъдещите проекти, които ще се базират на индикативните моменти в този план.

Аз вече поставих въпроса за това какви гаранции ще има община В. Търново вследствие на отказани или проблемни проекти, които ще бъдат последица от недобре свършената работа по Интегрирания план, който безспорно ние трябва да приемем. Такива гаранции бяха коментирани в предходна сесия, днес също водих разговор с г-н Маринов по тази точка, и доколкото си спомням, има една сума, която е отделена като гаранция в ескроу сметка, която сума ще бъде платена незабавно след вземането на решение от страна ВТОС и на управляващия орган по приемането на този некачествен и несъвършен документ. Фактът, че ние нямаме друг избор освен да приемем този план, означава, че ние трябва да гарантираме по някакъв начин интересите на община В. Търново в бъдеще. За мен към днешна дата този въпрос остава отворен и няма отговор.

Ние ще подкрепим този план с оглед важността му за бъдещето на града и реализирането на проектите в следващия програмен период. В същото време ще следим всички неуредици и всички проблеми, които ще възникнат като последица от несъвършенствата на Интегрирания план, затова искам още един път да чуем каква е гаранцията за евентуални негативни последици, които ще имаме вследствие на недобре свършената работа.

Тук искам да поздравя екипа от община В. Търново, който е работил в изключително високо темпо, за да отстрани голяма част от тези четири страници забележки от страна на управляващия орган, защото във вида, в който беше предложен Интегрираният план, нямаше как да бъде приет.

Още веднъж ще помоля г-н Маринов да ни припомни каква е гаранцията, а по отношение на юридическата страна на това каква отговорност може да се търси на това дружество по Закона за задълженията и договорите, което ще приключи своята дейност и своето правно съществуване в момента, в който предаде „труда си” и ние приемем неговата работа, и каква отговорност ще търсим от него е въпрос на бъдеще време, в което най-вероятно ще имам възможност нееднократно да напомням за тези мои съображения.

Моля г-н Маринов да ни припомни гаранциите, които община В. Търново изисква от изпълнителя!

Г-н МАРИЯН МАРИНОВ – директор на дирекция „Бюджет и финанси„: Когато видяхме, че фирмата изпълнител изпитва някакви затруднения при предаването на работата си, ние отправихме запитване към управляващия орган, с което предложихме няколко варианта за задържане на пари предвид разминаването на сроковете в договора на проекта по безвъзмездна финансова помощ и договора, който имаме с изпълнителя, който излизаше извън срока на този договор за безвъзмездна финансова помощ. От управляващия орган се съгласиха да бъдат отделени 35 % - колкото бяха и в договора, сключен между община В. Търново и изпълнителя, в ескроу сметка. Средствата са в размер на близо 109 600 лв. Към вчерашна дата сумата стои все още в ескроу сметката. Проверих това лично. Едно от условията, което беше изискване за освобождаване на средствата, е вече налице - това е решението на управляващия орган; очаква се второто решение. На база на това второ решение ще бъдат верифицирани разходи на община В. Търново по безвъзмездната финансова помощ в размер на близо 378 000 лв.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Ясно е, че има огромни несъвършенства в работата по изготвянето на този Интегриран план. Ясно е, че има и възможност за промяна и допълнение във времето. Аз предлагам (обръщам се към всички политически организации в тази зала) за следващата сесия да помислим върху възможността за създаване на една работна група от общински съветници, може би и с участието на администрацията, която да обсъди всички виждания по отношение несъвършенствата на този план, както и предложения за допълнение на този план и да отворим примерно след около 3-4 месеца, броено от днес, законовата възможност за изменение и допълнение на плана. Т.е. да приемем това, което ние искаме като воля за развитие на нашия град; да изправим недостатъците.

 

Предложението по т. 6 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова – въздържал се, Лидия Прокопова - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 959

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във вр. с ал.2 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет, приема и одобрява финален проект на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново, а именно:

 

“Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново“ – финален вариант, включващ отстранените несъответствия и направени корекции в :

1. Матрица –бюджет на индикативния списък на проектите и дейностите, включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие

2.Извадка от матрица-бюджет на проектите с общоградско значение, включени в обхвата на ИПГВР в програмите за реализация към зоните за въздействие

3. Индикативен списък за зона за въздействие от тип "зона с преобладаващ социален характер" в град Велико Търново, включена в ИПГВР като Зона С, включваща ж.к.Бузлуджа, ж.к.Чолаковци и ж.к.Зона Б.

4. Индикативен списък за зона за въздействие от тип "зона на публични функции с висока обществена значимост " в град Велико Търново, включена в ИПГВР като Зона П "Старата градска част, кв.Варуша и хълмът Царевец“

5. Индикативен списък за зона за въздействие от тип "зона с потенциал за икономическо развитие“ в град Велико Търново, включена в ИПГВР като Зона И "Западна индустриална зона“ и със следните:

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Оперативен план за проектите в зона за въздействие от тип "Зона с преобладаващ социален характер" в град Велико Търново, включена в ИПГВР като ЗВI "ж.к. „Бузлуджа“, „Зона В“ и кв.“Чолаковци“

2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Бюджет по дейности за проектите в зона за въздействие от тип "Зона с преобладаващ социален характер" в град Велико Търново, включена в ИПГВР като ЗВI "ж.к. „Бузлуджа“, „Зона В“ и кв.“Чолаковци“

3. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - План-график на проектите в зона на въздействие от тип "Зона с преобладаващ социален характер" в град Велико Търново, включена в ИПГВР като ЗВI ж.к.„Бузлуджа“, „Зона В“ и кв.“Чолаковци“

4. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - Оперативен план за проектите в зона за въздействие от тип

"Зона на публични функции с висока обществена значимост" в град Велико Търново, включена в ИПГВР като ЗВII "Старата градска част, кв.“Варуша“ и хълм „Царевец“

5. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - Бюджет по дейности за проектите в зона за въздействие

от тип "Зона на публични функции с висока обществена значимост" в град Велико Търново, включена в ИПГВР като ЗВII "Старата градска част“ кв.“Варуша“ и хълм „Царевец“

6. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - План - график на проектите в зона за въздействие от тип „Зона на публични функции с висока обществена значимост" в град Велико Търново, включена в ИПГВР като ЗВII "Старата градска част, кв.“Варуша“ и хълм „Царевец“

7. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 - Оперативен план за проектите в зона за въздействие от тип"Зона с потенциал за икономическо развитие“ в град Велико Търново, включена в ИПГВР като ЗВ III "Западна индустриална зона“

8. ПРИЛОЖЕНИЕ 8 - Бюджет по дейности за проектите в зона за въздействие от тип "Зона с потенциал за икономическо развитие“ в град Велико Търново , включена в ИПГВР като ЗВIII "Западна индустриална зона“

9. ПРИЛОЖЕНИЕ 9 - План - график на проектите в зона за въздействие от тип "Зона с потенциал за икономическо развитие“ в град Велико Търново, включена в ИПГВР като ЗВIII "Западна индустриална зона“

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2013 г., Вх. № 2250/10.12.2013 г.

ПК по БФ – 7 гласа „за”, ПК по ИВСПИЕСМВ – 7 гласа „за”, ПК по УТТП – подкрепя предложението.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: На заседание на групата имаше различни мнения дали един такъв текущ документ, който само отразява настъпили промени, би следвало да бъде подкрепен, или по някакви други причини бихме могли да имаме сериозни основания да се въздържим от подкрепата му.

По втората част. Очевидно е, че тези промени са част от един бюджет, който приключва, който е де факто бюджет на дефицита. Разбира се, де юре отчетът ще бъде балансиран, няма как да приключим с дефицит. Но в тази връзка групата на БСП счита, че има сериозни основания да се въздържи от подкрепата на тези промени, за да алармира, да удари камбаната за по-сериозните и негативни последствия, които настъпват за общинските финанси и в тази връзка ще ни позволите съвсем отговорно ние да се въздържим да подкрепим едни текущи промени, които многократно сме подкрепяли.

 

Предложението по т. 7 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Валентин Ламбев – въздържал се, Стоян Витанов – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Стефан Антонов – въздържал се, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 6 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 960

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2013 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

8 824

8 824

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

7 900

7 900

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

7 900

7 900

- прих.от наеми на земя, в т.ч.:

2406

921

921

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

921

921

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

3

3

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3

3

Общински такси

2700

2 174

2 174

За ползване на общежития и други по образованието

2708

2 174

2 174

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2 174

2 174

Други неданъчни приходи

3600

3 089

3 089

- Получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

160

160

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

160

160

- Други неданъчни приходи

3619

2 929

2 929

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2 929

2 929

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-94

-94

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-94

-94

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3702

-94

-94

Помощи за дарения и др.суми

4500

256

256

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

256

256

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

256

256

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

14 249

14 249

ІІ. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

§§

Всичко:

ІV тр.

Трансфери м/у бюдж.сметки

6100

-7 993

-7 993

получени трансфери /+/

6101

-7 993

-7 993

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6101

-25 318

-25 318

-Дирекция "Култура и туризъм"

6101

17 325

17 325

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

-7 993

-7 993

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

6 256

6 256

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

§§

Всичко:

ІV тр.

1. Имуществени данъци

1300

128 522

128 522

- д-к в/у недвиж.имоти

1301

128 522

128 522

ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:

 

 

128 522

128 522

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

411 950

411 950

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

401 717

401 717

- Община Велико Търново

401 717

401 717

- прих.от наеми на земя, в т.ч.:

2406

4 367

4 367

- Община Велико Търново

4 367

4 367

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

78

78

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

78

78

- прих.от лихви по срочни депозити

2409

5 788

5 788

- Община Велико Търново

5 788

5 788

Други неданъчни приходи

3600

-37

-37

- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето)

3601

-37

-37

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-37

-37

Прих.от прод.на държ.и общ.им.

4000

-298 131

-298 131

- Постъпления от продажба на други ДМА

4029

-298 131

-298 131

Помощи за дарения и др.суми

4500

121 040

121 040

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

1 690

1 690

- Община Велико Търново

4501

1 390

1 390

-Дирекция "Култура и туризъм"

4501

300

300

- капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

4503

119 350

119 350

- Община Велико Търново

4503

119 350

119 350

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

234 822

234 822

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

363 344

363 344

ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

§§

Всичко:

ІV тр.

Трансфери м/у бюдж.сметки

6100

12 126

12 126

получени трансфери /+/

6101

12 126

12 126

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6101

12 126

12 126

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

12 126

12 126

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

375 470

375 470

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

381 726

381 726

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 3 Образование

-11 069 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

-11 069 лв

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

0 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-10 137 лв

Център за социални услуги

10 137 лв

3. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

17 325 лв

Група 3 Култура

17 325 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

17 325 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

6 256 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

296 лв

- в т.ч.:

Кметство Килифарево

254 лв

Група кметства Килифарево

42 лв

2. Функция 3 Образование

10 756 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-1 336 лв

Дирекция "Образование и наука"

12 092 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

4 428 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

4 428 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

1 803 лв

Център за социални услуги

2 625 лв

4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

8 769 лв

Група 3 Култура

8 769 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

8 769 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

24 249 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

517 лв

- в т.ч.:

Кметство Килифарево

-254 лв

Група кметства Килифарево

-42 лв

Кметство Ресен

813 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

110 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

110 лв

- в т.ч.:

Кметство Килифарево

110 лв

3. Функция 3 Образование

154 877 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

140 412 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

14 465 лв

4. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

219 996 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

187 346 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

184 079 лв

Кметство Килифарево

1 500 лв

Кметство Ресен

1 767 лв

Група 2 Опазване на околната среда

32 650 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

32 383 лв

Кметство Килифарево

-1 610 лв

Група кметства Килифарево

1 877 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

-7 405 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

6 970 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

19 970 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

-13 000 лв

Група 3 Култура

-14 375 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-14 675 лв

Дирекция "Култура и туризъм"

300 лв

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

48 126 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

-7 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-7 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

48 133 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

48 133 лв

7. Функция 9 Разходи некласифицирани в другите функции

-65 000 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-65 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

351 221 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

375 470 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

381 726 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Поемане на безлихвен заем от Набирателна сметка на Община Велико Търново, Вх. № 2241/09.12.2013 г.

 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Аз ще помоля г-н Маринов да направи едно разяснение, тъй като може би този момент съм го пропуснал, когато разясняваше на самата комисия. Ясна е идеята и тя е необходима от технологична гледна точка, за да може да се намалят едни показатели преди отново да се ползват едни заемни пари. В Решението единствено това, което не можахме да си анализираме сами, е: Защо връщането е записано: „до средата на 2014 година”, при положение че това, което коментирахте, г-н Маринов, беше, че в края на годината и в началото на следващата този въпрос се ликвидира? Оказва се, че с решението ние го удължаваме още с шест месеца.

Ако обичате, един коментар, за да можем окончателно, информирано да вземем решение по този въпрос!

Г-н МАРИЯН МАРИНОВ: Вие знаете, че когато се взема един заем, винаги се търси максимално дълъг срок. Това е чисто икономическата причина да се случат нещата и да запишем, че искаме срокът да бъде до 30.06.2014 г. Това е чиста технология. Заемът следва да бъде върнат през месец януари в набирателната сметка на общината.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Заемите са нещо хубаво, но въпросът е да могат да се връщат. Не зная дали ще объркаме технологията, ако видоизменим решението и кажем: „до края на месец март”, а ако е необходимо, това решение можем да го допълним: „до юни”.

Приема ли г-н Маринов да бъде изменено по този начин: „до края на месец март”?

Г-н МАРИЯН МАРИНОВ: Да.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Правя официално предложение в решението да запишем: „до края на месец март 2014 година”.

 

Предложението на г-н Ламбев беше подложено на гласуване. Предложението беше прието с 25 „за”, 1 „против”, 4„въздържал се”.

Цялото предложение по т. 8, заедно с гласуваното вече предложение на г-н Ламбев, беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 961

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 24, т. 3 от Закона за общинския бюджет, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие за поемане на вътрешен безлихвен заем от Набирателна сметка на Община Велико Търново.

2. Утвърждава максимален размер на заема – 900000 / деветстотин хиляди/ лева.

3. Дава съгласието си, срокът на ползване и погасяване на вътрешен безлихвен заем от Набирателна сметка на Община Велико Търново да бъде 31.03.2014 г.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване на срока за използване на талоните за платено паркиране отпечатани за 2012 и 2013 г., Вх. № 2242/09.12.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 9 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 962

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.99, ал. 3 от Закона за движението по пътищата и чл.12, ал.2 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет приема използването на отпечатаните за 2012 и 2013 г. талони за платено паркиране през 2014 г. до изчерпване на наличното количество, като приема и утвърждава дизайна на стикер / по макет/ за допълнително отбелязване на годината за която ще се използват талоните.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да отпечата стикер за 2014 г.

 

Приложение: Приложение № 1 /макет на стикер/

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Решение за съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за лица с лека степен на умствена изостаналост в гр. В. Търново”, Вх. № 2248/10.12.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 10 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 963

 

На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, във връзка с чл.18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 1, чл. 36, ал. 2, т. 7, б.а и чл.36в, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с изготвен проект по проект „Красива България” – 2014 г., мярка 02-01 „Социални услуги от резидентен тип” и в изпълнение цел 2 „Развитие на алтернативна резидентна грижа от семеен тип за хора с увреждания, настанени в специализирана институция” и мярка 2.2.1. „Продължаване изграждането на алтернативни социални услуги от резидентен тип за настаняване на хора с увреждания, които имат нужда от резидентна грижа в среда, близка до семейната”, от приетата с Решение на Великотърновски Общински съвет Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 г. и на подцел 2.4. „Разкриване на нови дейности и услуги, предоставяни в общността за хора с увреждания, съобразно идентифицираните потребности на лицата от целевата група” от приетата с Решение на Великотърновски Общински съвет Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2012 – 2015 г., Великотърновски общински съвет:

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за лица с лека степен на умствена изостаналост в град Велико Търново” по проект „Красива България” – 2014 г. , мярка 02-01 „Социални услуги от резидентен тип” .

2. Предоставя за нуждите на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип” западно крило от сграда, частна общинска собственост, актувана с АОС № 865/27.03.2001 година, находяща се на ул. „Никола Габровски” № 49.

3. Дава съгласие за залагане на средства в размер на 37473, 60 лв. с ДДС в общинския бюджет за 2014 година, за извършване на строително - ремонтни работи по адаптиране на сградата за нуждите на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип”. Средствата представляват 20% съфинансираща вноска от кандидата от общата стойност на проекта, в размер на 187

4. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип” в град Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 49 за лица с лека степен на умствена изостаналост от 18 до 35 години, считано от 01.01.2015 г. , с капацитет – 10 /десет/ потребители.

5. Финансирането на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип” да се осъществява по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинския бюджет, които се определят ежегодно с Решение на Министерски съвет.

6. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски Общински съвет за разкриване на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип” за лица с лека степен на умствена изостаналост в град Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 49, считано от 01.01.2015 г., с капацитет –10 потребители, пред Регионална дирекция за социално подпомагане град Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал. 3, т. 1 и т. 2. от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Желка Денева и Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 2175/13.11.2013 г.

 

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА прочете питане относно „Перспективите и възможностите за възстановяване на тролейбусния транспорт в град В. Търново”.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ – кмет на община В. Търново: Ще започна със справката, която Общинската администрация ни е подготвила за тролейбусните линии. Мога да кажа, че в края на 2012 г. ние можехме да участваме в проект за екологичен и тролейбусен транспорт в община В. Търново, но там не можахме да се класираме, тъй като имаха право да кандидатстват градовете в Първа група на Министерството на регионалното развитие. Това са градовете с повече жители, осем града: София, Варна, Пловдив, Стара Загора, Русе, Плевен, Бургас.

В този програмен период – 2014-2020 г. община В. Търново е във втората агломерация групи. Това значи, че ние вече имаме право да кандидатстваме за спортна инфраструктура и за транспортна инфраструктура. В тази част ние сме направили няколко проучвания, срещи с различни фирми, които са се занимавали с проучвания на тролейбусната инфраструктура. Имаме някакъв анализ, но не се знае кога ще бъде отворена програмата – дали в края на 2014 г. или в началото на 2015 г. Така че имаме някаква готовност, с която да започнем.

Ще кажа и за състоянието на самата инфраструктура в момента, но на първо четене, от консултациите, които съм направил, по-добрият вариант е да има електробуси. С тях може да се използва подземната инфраструктура на тролейбусите, тъй като тя е по-запазена. Там, където тя липсва, тя може да се възстанови по самия проект. Знаете, че нашият град е доста труден за организация на тролейбусната инфраструктура и по анализ на специалисти най-добрият вариант е да бъдат електробуси, които имат добри технически параметри, икономични са, нямат вредни газове и това е бъдещето. В момента и в София работят по тази програма. Не сме се отказали от варианта за тролеите, но това е един анализ, който трябва да се направи - за едните и за другите транспортни средства.

Що се касае за публично-частното партньорство, мога да кажа, че това също е вариант, който съм обмислял, но след като видим критериите по програмата, по която трябва да участваме, тогава вече мога да кажа за публично-частното партньорство.

 

Г-н Панов прочете отговор на питането и добави:

Отново ще кажа, че трябва да се направи анализ на състоянието на подземната инфраструктура - колко от подземните кабели могат да се ползват, но надземната инфраструктура задължително трябва да бъде подменена. След като видим критериите, по които можем да кандидатстваме и програмата, по която ще кандидатстваме, тогава вече мога да отговоря на такива конкретни въпроси.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Панов, с г-жа Денева Ви благодарим за отговора, от който стават ясни няколко неща. Първо, което е видно: с течение на времето тролейбусната инфраструктура наистина се оказа компрометирана. Има неподдържани стълбове, вероятно и кабели, които вече са корозирали, изтърбушени токоизправителни станции.

Оттук нататък виждаме два пътя. Единият е да се възстанови инфраструктурата във вида, в който е била. Един подход, който е на 25 години. А другия – радвам се да чуем от Вас този по-модерен вариант и да потърсим в злото, което се е случило, нещо по-добро и Вие да продължите Вашите проучвания за кандидатстване и за въвеждане на този по-модерен вариант.

Докато Ви слушахме, ми идва такава идея. Очевидно има възможност общината да добие приход от съществуващата сега мрежа. Това вероятно са милиони левове, които да бъдат централизирани в определен фонд. В новия програмен период ние ще имаме нужда от такива средства и дано да успеем по програмата през следващия период - 2014-2020 г. 2014 г. да се използва за чиста процедура по изясняване на ситуацията, по кандидатстване и през 2015 г. да се премине към реални действия.

Радвам се, че поставихме този въпрос, който интересува много граждани. Удовлетворени сме от отговора, който получихме. Нека да ускорим нещата, доколкото това може да се случи!

 

В 11.10 часа беше обявена 10-минутна почивка.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Стоян Витанов – общински съветник, Вх. № 2176/13.11.2013 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ прочете питането си относно „Възстановяване и изграждане на автобусни спирки и улично осветление по трасето на автобусна линия № 3 в района на Хлебозавода”.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговора на питането и добави:

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Уважаеми г-н Панов, да, всички знаем, че този проблем е от 30 години, той не е от Вашия мандат. За съжаление, не чух обаче, че във Вашия мандат това нещо ще се случи.

Втората част на отговора Ви ни праща „във върбите”. Хората се интересуват от две неща: Кога ще има спирка по това трасе? Разбирам, че има една фирма, която е концесионер и която не е направила нищо там. Още: кога спирката ще бъде ремонтирана, защото във Вашия отговор не чух нищо за това. Аз призовавам: колеги, като минавате оттам, вижте спирката вляво – една съборетина, в която включително има змии лятно време. Абсурдно е това да остане нещо без отговор. И второ: хората се интересуват от осветлението. Чухме фирма „Хит” – дано!

Аз ще го предложа и ще настоявам да го подкрепим. Това касае стотици хора, които се движат там като туземци. Да влязат тези 15 700 лв. в рамките на 2014 г., за да не стане наистина събитие с фатален край.

Аз бих искал да завърша коментара си на отговора на кмета с още нещо. Гледах, когато беше тържеството на общината, на което г-н Кметът беше гостоприемен домакин. Прибрах се по-рано и попаднах на Джоко Росич и той сподели една стара история. Майка му била учителка и в една тежка зима тя завежда децата до прозореца и казва: „Какво виждате, деца?”. Те казват: „Много сняг, дълбок сняг, хубаво, чисто, преспи.”. „Какво още виждате?”. Те гледат, гледат, но не виждат нищо друго. Тя казва: „Дечица, виждате ли там онези врабчета, настръхнали, треперещи от студ?”. Децата не са го видели, но един кмет, един общински съветник и ние, като цяло, трябва да виждаме тези врабчета, още повече, вероятно и в тази зала има такива врабчета и нека погледнем към проблема на тези хора, както е погледнала учителката. И не само за тези спирки, а във всеки проблем, в който нашите съграждани се оказват в ролята на тези зъзнещи врабчета от историята на Джоко Росич.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2179/18.11.2013 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ прочете питането си относно „Спортни зали в западната част на стадион „Ивайло”.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Отчасти съм удовлетворен от отговора, дотолкова доколкото е ясно, че е отпочната процедура по въвеждане в експлоатация и предаване на сградите на община В. Търново като полагаема част. Считам, че този мандат, вече преполовен, даде няколко ясни знака, че Община Велико Търново разполага с резерв от сгради, помещения, които могат да бъдат използвани и за покриване на административни нужди. При положение че общината разполага с такива сгради в широк център, на транспортно-комуникационно удобни места за гражданите, е възможно тези сгради да бъдат ползвани и за административни нужди. Например за изместване на част от общинските служби, за които търсихме помещения след започване на процедурите в Старото военно училище.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2180/18.11.2013 г.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ прочете питането си относно „Изпълнение на проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на община В. Търново”.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането и добави:

Водил съм вече разговори и с „Енерго-про”, и с „Овергаз”, предстоят разговори и с кабелните оператори, за поставяне на останалата част от подземната инфраструктура, което трябва да се случи следващата година и тогава вече може да се работи по плана, който е от 2002 година, за развитието на Старото военно училище, но преди това ще се обсъди самият план. Имаме проведени разговори с много архитекти, инженери и след проектирането по Интегрирания план за градско развитие ще има последващи действия.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Благодаря на г-н Панов за детайлния отговор. От него аз разбрах, че усещането, което изпитват великотърновци при движение по великотърновските улици, е реално и то се дължи на техните неоправдани очаквания да бъдат асфалтирани изцяло улиците, по които беше реализиран водният проект. Поне такива послания и такива обещания бяха излъчени от Общинската администрация и от изпълнителите на проекта, но е ясно едно - че трябва да се работи и като управление на община В. Търново, и ние, като Общински съвет, да търсим начини и варианти за преасфалтиране изцяло на всички улици, които са предмет на този воден проект и не само за тях, защото във В. Търново пътната инфраструктура е в отвратително състояние. Това нещо трябва да бъде работено и преодоляно в бъдеще.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Стефан Антонов, Петко Тюфекчиев и Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 2228/04.12.2013 г.

 

Г-н СТЕФАН АНТОНОВ прочете питане относно „Готовността на община В. Търново да кандидатства за реализация на проекти, финансирани от „Фонд за устойчиво развитие и растеж” през 2014 г.”.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането и добави:

Мога да дам няколко примера, но след като нямаме конкретика в критериите, предпочитам когато излязат критериите, да се съберем и да ги обсъдим. След като Постановлението на Министерския съвет стане факт, тогава можем да говорим и с конкретика.

Знаете, че има няколко проекта на тема „инфраструктура”, които са разработени. Единият е пътят Дебелец – Чолаковци - ако има възможност този път да залегне в тази програма, ще го дадем; другият е пътят Никополис ад Иструм, където около 40 % е делът е на Горна Оряховица. Трябва да говорим с другата община евентуално да вкараме този път. Имаме и други проекти, но нека да излязат критериите и тогава да обсъдим конкретно тези проекти.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Благодарим Ви за отговора, г-н Панов. От това, което чухме, става ясно следното: общината има готовност, като работни проекти, за участие в съответни конкурси. Зададохме въпроса превантивно, за да повдигнем темата, за да може общинските съветници и гражданството да се запознаят, че ние ще участваме в една нова форма, която правителството предложи и вече да напънем сили и възможности да се справим с нея. Чухме конкретни проекти. Наистина Чолаковци - Дебелец е отдавнашна язва, ще реши много проблеми и дано се случи това.

Завършвам с това: наистина нека когато излязат критериите и станат ясни взаимоотношенията по вертикала и хоризонтала, Вие, по Ваша инициатива, да внесете информация в Общинския съвет, да ни информирате, да обсъдим и нататък да вървим по възможност заедно.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в Статута на Академичната награда на Община Велико Търново, Вх. № 2193/18.11.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 16 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 26 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 964

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет променя чл. 11 от Статута за Академичната награда, както следва:

Било: „чл. 11. Предложените от факултетните съвети кандидати /до 5 кандидатури, подкрепени според критериите на чл. 9/ се разглеждат на заседание на петчленна комисия, която ежегодно се избира в състав:……..“

Става: „чл. 11. От факултетните съвети постъпва по една кандидатура. Документацията по кандидатурите се разглежда на заседание на петчленна комисия, която ежегодно се избира в състав:…………“

 

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ (отрицателен вот): Защо гласувах „против”? Ако сте забелязали предложението, което така или иначе мина, стана така, че от възможността всеки един факултет да предлага няколко номинации, ние ги ограничихме до една. Аз и на предишното заседание, и на комисиите, когато разглеждахме този въпрос, изказах мнението, че това е неправилно, защото от един факултет може да има трима пълни отличници, които да отговарят на критериите на нашата Академична награда, а от друг факултет да има една кандидатура, която да бъде с успех 4.50 или 5.25. Т.е. с това наше гласуване направихме така, че лишихме от възможността за участие определени факултети, където има изявени отличници, направихме така, че ние да ги дискредитираме.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на разход от „МЦРСМ I” ЕООД – В. Търново, Вх. № 2225/02.12.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 17 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 965

 

1. На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.7, т.3, чл.14 от ЗОП и чл.18, т.12 във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет дава съгласие на Управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І” ЕООД – Велико Търново с ЕИК 104525231 за извършване на разход със собствени средства на търговското дружество за закупуване на Кардио-пулмонарна тест система за професионално измерване на кислородната консумация както при натоварвания, така и в покой Марка-COSMED/ITALY, Модел-Fitmate PRO на стойност 14 520.00лв. без ДДС.

 

2. Задължава Управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І” ЕООД – Велико Търново с ЕИК 104525231 да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2014 г., Вх. № 2255/11.12.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 18 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 966

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗПСК и чл. 10, т. 2 и т. 3 от Правилника на дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски общински съвет:

 

1. Приема Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2014 година и утвърждава:

-  Списък на обекти, включени в годишния план за приватизация за 2014 година – Приложение 1.

-  План-сметка за приходите и разходите по приватизационните фондове през 2014 година – Приложение 2.

-  Списък на търговски дружества, общински предприятия и общински нежилищни имоти, които няма да се приватизират през 2014 година – Приложение 3.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, с. Самоводене, Вх. № 2256/11.12.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 19 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 967

 

На основание чл.3 ,ал.3,т. 2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал.1,т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 934/28.11.2013 г. на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет:

1  .Приема анализ на правното състояние и начална цена в размер на 12 370 лева за продажба на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Фризьорски салон - реална част от сграда (Битов комбинат), попадаща в УПИ ІІ от кв. 90 по плана на с.Самоводене, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и право на строеж, съобразно застроената площ върху урегулирания поземлен имот” - собственост на Община В. Търново.

2. Определя начин за продажба на посочения в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване в размер на 620 лева .

3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга – на 17-тия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 17-тия ден съвпада с неработен ден търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в Общинска агенция за приватизация на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на 3 711 лева. Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF - всеки работен ден и до 16,00 ч. на деня , предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при условията, посочени в чл. 3,т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Срок за оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 часа на деня, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден и до 17,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в ст. 419 в сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отмяна на решение на ВТОбС поради допусната явна техническа грешка и намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находащи се в Западна промишлена зона, Вх. № 2257/11.12.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 20 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 968

 

І . На основание чл. 21, ал.1, т. 23, във вр. с ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

Отменя решение № 935 по протокол № 57 от 28.11.2013 година .

 

ІІ . На основание чл.3, ал. 3, т. 2, чл.4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.45 от ЗДДС, чл. 5 ,чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 1184/20.01.2011 г., 123/23.02.2012 г., 196/19.04. 2012 г. и 197/ 19.04.2012 г. на Общински съвет- В. Търново, Великотърновски общински съвет:

1. Намалява с 50 (петдесет ) на сто приетите с решения № 196/19.04.2012 г. и № 197/ 19.04.2012 г. на ВТОбС начални цени и определя нови начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва:

а) за „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.501.4 по КККР на гр.В. Търново, целият с площ от 6 158 кв.м., за който имот е отреден УПИ І - ”за производствени и складови дейности” от кв.2 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, Западна промишлена зона” –  80 415 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС ;

б) за „ Незастроен ПИ с идентификатор 10447.501.169 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 7213 кв.м., за който имот е отреден УПИ ІІ - ” за складова база на „Електроснабдяване” от кв.2 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, Западна промишлена зона” - 96 080 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС .

Сделките се облагат с ДДС .

2. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване, както следва : за имота по т.1,буква „а” – 4 000 лева ; за имота по т.1 ,буква „б” - 4 800 лева .

3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден ; начало на търга- 14,00 часа;място на търга- стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в Общинска агенция за приватизация на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т.1,буква „а”– 24 120 лева;за имота по т.1,буква „б – 28 800 лева.

Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF - до 16,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Срок за оглед на обектите - всеки работен ден и до 12,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търговете - всеки работен ден и до 17,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга, в ст. 419 от сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове, да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищни имоти, гр. В. Търново, Вх. № 2258/11.12.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 21 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 969

 

І. На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3 от ЗПСК и решение № 790/01.08.2013 г. на Общинския съвет, Великотърновски общински съвет:

1. Изменя т. 1 на решение № 284/21.06.2012 г., като в края на същата се заличават думите „обособени части от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново”, вместо които се поставя текст със следното съдържание „собственост на Община Велико Търново”.

2. Изменя т. 1 на решения № 353/13.09.2012 г. и № 365/27.09.2012 г., като в началото на същите се заличават думите „от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново”, вместо които се поставя текст със следното съдържание „ - собственост на Община Велико Търново”.

ІІ . На основание чл. 3, ал.3, т. 2, чл.4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал.7 от ЗДДС, чл. 5 ,чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 284/21.06.2012 г., 353/13.09. 2012 г. ,№ 365/27.09.2012 г. и № 790/01.08.2013 г. на Общински съвет-В. Търново, Великотърновски общински съвет:

1. Намалява с 25 (двадесет и пет) на сто приетите с решения №353 / 13.09.2012 г. и № 365/ 27.09.2012 г. година на ВТОбС начални цени и определя нови начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, построени в поземлен имот с идентификатор 10447. 502.189 и с административен адрес ул.”Н.Габровски” № 78, гр. В. Търново, както следва :

а) за „Гараж , с идентификатор 10447.502.189.1.1, съгласно КККР на гр. В. Търново, със ЗП 20 кв.м., заедно с 20 % ид.ч. от общите части на сградата и 1,4116 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 ” - 6 930 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

б) за „Гараж с идентификатор 10447.502.189.1.2, съгласно КККР на гр. В. Търново,със ЗП 20 кв.м., заедно с 20 % ид. ч. от общите части на сградата и 1,4116 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 ” - 6 825 лева ,в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

в) за „Гараж, с идентификатор 10447. 502.189.2.2, съгласно КККР на гр. В. Търново , със ЗП 24,90 кв.м., заедно с 0,9730 % ид.ч. от общите части на сградата и 0,4697 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189”- 8 813 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

Сделките се облагат с ДДС .

2. Определя начин за продажба на посочените в т. ІІ.1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване, както следва : за имота по т. ІІ.1,буква „а” – 650 лева ; за имота по т. ІІ.1 ,буква „б” – 650 лева, за имота по т. ІІ.1 ,буква „в” – 850 лева .

3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден ; начало на търга- 14,00 часа;място на търга- стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в Общинска агенция за приватизация на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т. ІІ.1, буква „а” – 2 079 лева ; за имота по т. ІІ.1,буква „б” – 2 040 лева, за имота по т. ІІ.1 ,буква „в” – 2 640 лева .

Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF - до 16,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Срок за оглед на обектите - всеки работен ден и до 12,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търговете - всеки работен ден и до 17,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга, в ст. 419 от сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове, да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Леденик, Вх. № 2236/06.12.2013 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Леденик е дал своето становище, което потвърждава и в момента.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 22 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 970

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- овощни насаждения /нетерасирани/, /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №227.72 по плана на новообразуваните имоти на с. Леденик, община Велико Търново, с площ 0,289 дка, VІІ категория, землище с. Леденик, актуван с АОС №5723/20.09.2013 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- овощни насаждения /нетерасирани/, /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №227.72 по плана на новообразуваните имоти на с. Леденик, община Велико Търново, с площ 0,289 дка, VІІ категория, землище с. Леденик, актуван с АОС №5723/20.09.2013 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за новообразуван поземлен имот №227.72 по ПНИ на с. Леденик – в размер на 420 /четиристотин и двадесет/ лева;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 2237/06.12.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 23 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 971

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- друг вид трайно насаждение, /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващо поземлен имот с идентификатор №10447.519.280 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, с площ 0,761 дка, ІV категория, землище гр. Велико Търново, актуван с АОС №5725/20.09.2013 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- друг вид трайно насаждение, /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващо поземлен имот с идентификатор №10447.519.280 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, с площ 0,761 дка, ІV категория, землище гр. Велико Търново, актуван с АОС №5725/20.09.2013 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот с идентификатор №10447.519.280 по КККР на гр. Велико Търново – в размер на 5 985 /пет хиляди деветстотин осемдесет и пет/ лева;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в характера на собствеността на части от недвижими имоти във връзка с проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, Вх. № 2235/06.12.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 24 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов – въздържал се, Ваня Павлова – въздържал се, Лидия Прокопова – въздържал се, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Стефан Антонов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Камен Алексиев – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 23 „за”, „против” няма, 5 „въздържал се”.

Г-н ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ: Правя процедурно предложение да се прегласува точката.

Предложението по т. 24 беше подложено на прегласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов – въздържал се, Ваня Павлова – въздържал се, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – въздържал се, Стефан Антонов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Камен Алексиев – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 24 „за”, „против” няма, 5 „въздържал се”.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз ще бъда някъде около процедурата. Тъй като се объркахме на коя точка сме и за какво става дума, но аз искам да споделя следното: ние имаме два начина: или да вървим напред, извършвайки тази ПУП-процедура и впоследствие - разпореждане със съсобственост, или да остане на това дередже. Оставайки на това дередже, ще съборим ли сградата? Нека някой да дойде тук и да го каже на този микрофон: „Ще съборим сградата!” Второ: ще съборим ли стената? Няма. А ако ние вземем това решение - ПУП плюс последващи действия, тази сграда ще бъде въведена в експлоатация.

Второ, ние ще получим собственост, каквато имаме де юре, но де факто я нямаме, защото сградата не е въведена в експлоатация. Трето, не знам колко собственици са там, които нито си регистрират жилищата, нито нотариални актове, нито данъци, нито каквото и да било. Да не говорим за електроенергия, сигурно нелегално са се включили там. Една камара проблеми, които ние даваме възможност да продължат.

И още нещо. Става въпрос за бай Дончо, който е инвеститор. Аз от последните 18 години 17 съм опонент с Дончо, но гласувах с чиста съвест „за”, защото отново се връщам на началото, на това, което казах в залата: ако ние го оставим така, общината губи и не решаваме проблема. Още повече че доколкото знам, главният архитект тогава му е дал разрешително и общо-взето вината лежи между нас, споделена – Администрация и инвеститор. Затова идвам до предложението да прегласуваме за трети път, ако трябва, и надявам се, няма да има четвърти път.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Процедурно. Не е проблемът дали е бай Дончо, или някой друг инвеститор. Проблемът е там, че преди пет години, нещо, заченато в грях, ние ще поемем отговорност сега да го узаконим. Така се получава. Навлязло е 1.80 м. навътре, 2000 кв.м или повече са построени.

Да, г-н Витанов, Вие сте прав, трябва да ги въведем, за да плащат данък „Сгради”, такса „Смет”, електроенергия и т.н., но аз не чух къде се е зародило това, как се е зародило, коя институция не си е свършила работата, кой ще понесе политическа, юридическа или законодателна отговорност и тази практика ще я прекратим ли, или така ще си караме? Всеки да си строи извън разрешителни, извън нормативните актове и впоследствие тук ние ще си вдигаме ръката и ще ги оправяме.

Преди време на ул. „Константин Кисимов” гласувахме подобен казус, но там ставаше въпрос за 20 см. – техническа грешка, а тук е 1.70-1.80 м отстояние. Утре ще застроят Майка България или площада пред общината и пощата и ние ще го гласуваме, за да го узаконим.

 

Г-н Ашиков даде думата на главния архитект на община В. Търново.

Г-н НИКОЛАЙ МАЛАКОВ – главен архитект на община В. Търново:

Специално в случая, който в момента разисквате, има едно изместване на сградата в парцела на фирма „Карик”, чието изместване по никакъв начин не прави сградата незаконна. Тя не излиза в улична регулация, както преди няколко сесии гласувахте промяна на улична регулация с цел въвеждане сградата в експлоатация. В момента сградата е населена, 200 човека живеят в тази сграда, които чакат всеки момент да бъдат въведени в експлоатация и общината да почне да получава съответните приходи от това.

Аз, като архитект и като специалист, ви казвам, че няма проблем това нещо да стане. Част от имота се предава към улична регулация и част от този имот се взема от общински имот, също публична общинска собственост. Двете квадратури са еднакви, така че няма никакво разминаване и от градоустройствена гледна точка.

Аз мога да ви кажа, че дори и да не мине тази точка, има решение - част от последния етаж да се събори ще му излязат тези отстояния и сградата пак ще бъде приета.

Според мен няма проблем да се въведе в експлоатация и да мине тази точка.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Къде е грешката?

Г-н МАЛАКОВ: От страна на Администрацията няма грешка. Линията за строителство на сгради се дава от лицензирана геодезическа фирма. Не се дава от общината. Това се даваше от общината преди 10 или 15 години.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Възнамерява ли общината да потърси отговорност на този, който е забил колчетата на 1.80 м?

Г-н МАЛАКОВ: В ЗУТ няма такъв регламент, но ние непрекъснато упражняваме по-голям контрол върху тези фирми и след няколко такива случая обръщаме все по-сериозно внимание. Още повече че този протокол, който се дава за строителна линия и ниво, се проверява от органите на РДНСК и те също имат указание да спазват тези неща.

Сградата е в парцела, но е преместена и не му излизат едни отстояния до границата. Сградата е в имота, няма нарушение, уверявам ви.

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА: Аз искам да ви приканя всички, да се обединим! Явно, че е извършено нещо, което е в нарушение на реда, но се поставете на мястото на тези семейства. Вероятно сега нещо някой е изпуснал, но тези семейства чакат, плащат промишлен ток; всеки иска да си уреди, да си знае данъка. В тези светли празници, нека да приемем тази точка, за да могат тези хора да се поздравят в чест на празниците.

Приканвам ви сега да гласуваме! Процедурата е тежка, който не е минал по този път – сам да си строи жилище по стопански начин, нищо не знае. Още веднъж ви моля да подкрепим и да минем нататък!

Г-н Николай Ашиков постави на прегласуване предложението по т. 24:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов – въздържал се, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – въздържал се, Стефан Антонов – въздържал се, Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Камен Алексиев – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 24 „за”, „против” няма, 5 „въздържал се”.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 2244/09.12.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 25 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов – въздържал се, Лидия Прокопова – въздържал се, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – въздържал се, Стефан Антонов – въздържал се, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – въздържал се, Иван Александров – въздържал се, Николай Георгиев – въздържал се, Пламен Радонов - за, Николай Николов – въздържал се, Камен Алексиев – за.

Предложението беше отхвърлено с 18 „за”, „против” няма, 8 „въздържал се”.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 2245/09.12.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 26 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – въздържал се, Стефан Антонов – въздържал се, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – въздържал се, Иван Александров – въздържал се, Николай Георгиев – въздържал се, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше отхвърлено с 20 „за”, „против” няма, 6 „въздържал се”.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на експертна оценка, Вх. № 2238/06.12.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 27 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – въздържал се, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 972

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет утвърждава изготвена експертна оценка за определяне пазарна стойност за учредяване на безсрочно и възмездно вещно право – сервитутно право за прокарване на «Трасе на силов кабел 1 кV от ТП «Владишки мост» до съществуваща кабелна касета за захранване на горна и долна станция» към Обект «Изграждане на подпорна стена, художествено осветление и туристическа инфраструктура за достъп до Исторически хълм «Трапезица» град Велико Търново», върху недвижими имоти, публична и частна общинска собственост, в полза на Министерство на културата на Република България, в размер на 17112 /седемнадесет хиляди сто и дванадесет лева/.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими административни действия по учредяване на ограниченото вещно право при спазване разпоредбите на действащото законодателство.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Разсрочване на парично задължение за наем от ползване на общинско място за поставяне на временно съоръжение, Вх. № 2239/06.12.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 28 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 973

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 131 ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и заявление вх. № 5300-5662/30.07.2013 год. от „ДИСИ” - ЕООД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за разсрочване на задълженията на фирмата по посочения погасителен план за място общинска собственост №42/25, намиращо се в гр. Велико Търново на микропазар   „Бузлуджа“, съгласно схема за разполагане на временни съоръжения за 2013г.одобрена от Главен архитект на Община Велико Търново.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да изготви и подпише с наемателя допълнително споразумение с погасителен план, съгласно приложения в подаденото заявление по т. 1.

 

3. При невнасяне или забава на три месечни вноски да се предприемат действия за завеждане на съдебен иск.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 2249/10.12.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 29 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 974

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и заявление с вх. регистрационен индекс и дата 5300-7646 от 05.11.2013г. от „Бета Трейд” ЕООД, от гр.Велико Търново, ул.”Миньох” № 11,, Великотърновският общински съвет реши :

 

1. Дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и изменение подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти №№ 035010, 035011, 035027 – полски път, 035028-местен път и 035029-местен път , в землището на гр.Дебелец, местност „Устито” и промяна предназначението на ПИ № 035027 – полски път -   обединяване на имотите в един нов имот – ПИ № 035032 и определяне предназначение на новообразувания имот за „производствено – складови дейности”.

 

2. Одобрява задание за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и изменение подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти №№ 035010, 035011, 035027 – полски път, 035028-местен път и 035029-местен път , в землището на гр.Дебелец, местност „Устито” и промяна предназначението на ПИ № 035027 – полски път -   обединяване на имотите в един нов имот – ПИ № 035032 и определяне предназначение на новообразувания имот за „производствено – складови дейности”.

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на график на заседанията на ВТОбС за първо полугодие на 2014 г., Вх. № 2247/10.11.2013 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз имам една добра и една лоша новина, гледайки програмата. Лошата новина е, че за първи път от 25 години насам ние няма да приемем бюджет на общината за 2014 г. Отдолу се е подписал нашият председател - г-н Ашиков. Някъде да сте забелязали да има „Приемане на бюджет 2014 г.”? Посочете ми един график, в който да не сме залагали през февруари или март такава точка! Въпросът е към г-н Ашиков.

Добрата новина е, че ако караме по стария бюджет, е по-добре, защото доколкото разбирам, той е по-добър от новия.

Г-н Ашиков, ще си позволя, тъй като за мен това е гаф, а аз обаче нямам скункс, затова ще ви подаря един ключодържател, на който пише: „БСП”. Това играе ролята на скункс.

Аз настоявам за месец януари ние да заложим „Приемане на отчет за 2013 г. и на бюджет за 2014 г.”. Второ, заседанието на 29 май - информация и анализ. Ние сме го искали много пъти, накрая кметът и колегите от ГЕРБ кандисаха. Освен информация за касовото изпълнение на бюджета, да има и анализ на това изпълнение - да се направи тази добавка.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Групата на БСП прави едно предложение: в рамките на сесията през месец април да има точка за отчет на изпълнението на обществените поръчки от община В. Търново за 2013 г.

 

Г-н Ашиков предложи двете предложения, направени от г-н Витанов и г-н Ламбев, да бъдат гласувани заедно с основното предложение по т. 30.

Предложението по т. 30 и предложенията за допълнения към него бяха подложени на гласуване.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 975

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ВТОбС, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация , Великотърновски общински съвет приема

 

График на заседанията през І-вото полугодие на 2014 г.:

 

Заседание 30.01.2014 г. Основни точки от дневния ред.

1. Приемане на отчет за 2013 г. и на бюджет за 2014 г.

2. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии за II –ро полугодие на 2013 г. – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;

3. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за II –ро полугодие на 2013 г. и всички неснети от отчет решения;

4.Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост;

5. Приемане на годишен план за приватизация за 2014 г.;

 

Заседание 27.02.2014 г. Основни точки от дневния ред.

1. Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Кмета на Община Велико Търново /съгласно чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА/;

2. Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация за 2013 г.;

 

Заседание 22.03.2014 г. Тържествено заседание.

1. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Велико Търново”;

2. Удостояване с ежегодна награда „Велико Търново”;

 

Заседание 27.03.2014 г. Основни точки от дневния ред.

1. Информация относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет;

2. Отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

 

Заседание 24.04.2014 г. Основни точки от дневния ред.

1. Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за 2013 г.;

2. Информация за дейността на смесените / с участието на Община Велико Търново/ търговски дружества за 2013 г.;

3. Отчет на изпълнението на обществените поръчки от община В. Търново за 2013 г.

 

Заседание 29.05.2014 г. Основни точки от дневния ред.

1. Информация и анализ за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново за I –во тримесечие на 2014 г.;

2. Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за I –во тримесечие на 2014 г.;

 

Заседание 26.06.2014 г. Основни точки от дневния ред.

1. Информация относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет;

2. Приемане на график за II – ро полугодие на 2014 г. ;

 

Заседанието беше закрито в 13.00 часа.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ

ДИЛЯНА МИЛЕВА