Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 60-то заседание - 30.01.2014 г. (проект)

Дневен ред на 60-то заседание - 30.01.2014 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на шейсето заседание, което да се проведе на 30.01.2014 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Отчет за изпълнение на решенията на ВТОбС за II-то полугодие на 2013 г. и отчет на всички неснети от отчет решения на ВТОбС, Вх. № 2284/16.01.2014 г.

2. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г., Вх. № 2296/20.01.2014 г.

3. Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Велико Търново, Вх. № 2301/20.01.2014 г.

4. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ВТОбС, Вх. № 2281/15.01.2014 г.

5. Приемане на Общински годишен план за младежта – 2014 г., съгласно Закона за младежта и Национална стратегия за младежта 2010 – 2020 г.,Вх. № 2280/15.01.2014 г.

6. Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Велико Търново за 2014 г. за съгласуване, Вх.№ 2305/20.01.2014 г.

7. Участие в Сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС в сградата на бившата Градска поликлиника, Вх. № 2299/20.01.2014 г.

8. Промяна на Учредителния акт на „ЦПЗ – В. Търново“ ЕООД, Вх. № 2272/08.01.2014 г.

9. Оттегляне овластяването на д-р Георги Парчев като управител на „ЦПЗ – В. Търново“ ЕООД, Вх. № 2298/20.01.2014 г.

10. Изменение и допълнение на Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново, Вх. № 2321/23.01.2014 г.

11. Изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинска агенция за приватизация, Вх. № 2322/23.01.2014 г.

12. Изменение на решения на т.4 и т.6 от решения № №849, 850, 851/26.09.2013 г., № № 897, 898, 899, 900/31.10.2013 г., № 936/28.11.2013 г., № № 967,968,969/19.12.2013 г., както и т. 5 и т. 7 от решение № 776/01.08.2013 г. на ВТОбС, Вх. № 2323/23.01.2014 г.

13. Влагане на свободни средства от фонд „Покриване разходи за приватизация и следприватизационен контрол“ на срочен депозит, Вх. № 2324/23.01.2014 г.

14. Прекратяване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, с. Беляковец, Вх. № 2325/23.01.2014 .

15. Удължаване на срока на Договор за предоставяне на концесия за извършване на дейности по събиране на твърдите битови отпадъци,Вх. № 2317/21.01.2014 г.

16. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, Вх. № 2297/20.01.2014 г.

17. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост, Вх. № 2291/17.01.2014 г.

18. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Шереметя, Вх. №2302/20.01.2014 г.

19. Предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Русаля, Вх. № 2292/17.01.2014 г.

20. Предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 2293/17.01.2014 г.

21. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Дичин и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 2295/17.01.2014 г.

22. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 2289/17.01.2014 г.

23. Даване разрешение за изработване на проект за частично изменение на ПУП, с. Ресен, Вх. № 2307/21.01.2014 г.

24. Отпускане на персонална пенсия, Вх. № 2273/08.01.2014 г.

25. Извършени разходи от Николай Ашиков – председател на ВТОбС за командировки в страната и чужбина за периода 01.10.2013 г. – 31.12.2013г., Вх. № 2282/15.01.2014 г.

26. Извършени разходи от инж. Даниел Панов – Кмет на Община В. Търново за командировки в страната и чужбина за периода 01.10.2013 – 31.12.2013 г., Вх. № 2318/22.01.2014 г.

27. Определяне на двама общински съветници в комисията за определяне на носителя на Академичната награда „3 – ти март“, Вх. № 2314/21.01.2014 г.

28. Определяне на представител в Комисията по чл. 14 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища

29. Информация във връзка с Решение № 798/04.09.2013 г. относно финансиране на спортен клуб, Вх. № 2308/21.01.2014 г.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ