Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 61-во заседание - 12.02.2014 г. (проект)

Дневен ред на 61-во заседание - 12.02.2014 г. (проект)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на шестдесет и първо заседание, което да се проведе на 12.02.2014 г. /сряда/ от 09.00 часа в Нова зала на Общински съвет, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Утвърждаване промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2013 г.; приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2013 г.; приемане отчета на Инвестиционната програма за 2013 г., Вх. № 2326/24.01.2014 г.

 

2. Промяна в Правилника за организацията и дейността на ОП „Зелени системи“, Вх. № 2328/24.01.2014 г.

 

3. Приемане проект на бюджет за 2014 г., индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2014 г. на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2014 г., Вх. № 2327/24.01.2014 г.

 

4. Актуализация на Правила за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Велико Търново през 2014 г., Вх. № 2335/24.01.2014 г.

 

5. Инвестиционни намерения от „Топлофикация – ВТ“ АД, Вх. № 2347/31.01.2014 г.

 

6. Сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост в сградата на бившата Градска поликлиника, Вх. № 2299/20.01.2014 г.

ПК по НПУОР – подкрепя, ПК по ЗСД – приема предложението