Начало Заседания Протоколи Протокол № 2 от 10.11.2011 г.

ПРОТОКОЛ № 2

        

от второто заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 10.11.2011 г. от 17.30 часа в залата на община В. Търново.

 

Присъстват 33 общински съветника.Отсъстват Юлияна Дончева Недкова,Анета Кирилова Маноилова,Пламен Георгиев Радонав и Драгош Богданов Методиев.

         Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Николай Ашиков, който даде думата на председателя на Общинската избирателна комисия – г-жа Йонкова.

         Г-жа ДЕСИСЛАВА ЙОНКОВА: От името на ОИК бих желала да ви уведомя, че днес ние бяхме сезирани от страна на председателя на ОбС, че кметът на община В. Търново чрез уведомление, изпратено до него, е уведомил за назначаването на г-н Ганчо Петков Карабаджаков на длъжността заместник-кмет на община В. Търново и в тази връзка е сключен трудов договор с лицето от 08.11.2011 г. В тази връзка е налице хипотезата на чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА във връзка с чл. 276 от Изборния кодекс и със свое решение 564 от днешна дата ОИК прекрати пълномощията на г-н Ганчо Петков Карабаджаков като общински съветник и обяви за избран следващия в листата кандидат, издигнат от ПП ГЕРБ, а това е г-н Александър Нанков.

         Г-жа Йонкова връчи удостоверението за избран общински съветник на г-н Нанков. Г-н Нанков положи клетва като общински съветник.

         Г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за изказвания по проекта за дневен ред.

         Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да помоля г-н Кмета да се ангажира, ако пожелае, след приключване на точката от дневния ред да ни информира дали се е информирал относно това, което всички ние четем в днешните ежедневници – става въпрос за т.нар. сага с разпореждането с имотите горе в горите на Картала. Знам, че това не е задължително, но така или иначе изборният процес още не е отшумял, доколкото знам, мисля, че почти всички бяхме ангажирани с тази кауза и мисля, че ще проявите разбиране и ще дадем възможност на кмета да ни информира дали той самият си е направил труда да се осведоми и на какъв етап е самият казус.

         Г-н АШИКОВ: Това е по процедура и може да стане след приключване на дневния ред.

Г-н Ашиков прочете проекта за дневен ред:

Точка 1. Прекратяване на договор за управление, сключен между Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД – Велико Търново и Община Велико Търново и определяне на Управител на „Царевград Търнов” ЕООД – Велико Търново, Вх. № 8 / 10.11.2011 г.

Председателят на ОбС подложи дневния ред на гласуване. Дневният ред беше приет с 33 „за” „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Прекратяване на договор за управление, сключен между Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД – Велико Търново и Община Велико Търново и определяне на Управител на „Царевград Търнов” ЕООД – Велико Търново, Вх. № 8 / 10.11.2011 г.

 

По първа точка отностно:Прекратяване на договор за управление, сключен между Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД – Велико Търново и Община Велико Търново и определяне на Управител на „Царевград Търнов” ЕООД – Велико Търново, Вх. № 8 / 10.11.2011 г.

 

Г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за изказвания.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Действително, съгласно проекта за дневен ред следва да се прекрати договорът на избрания за кмет на община В. Търново, но текстът на чл. 137, който е посочен, от Търговския закон и който определя пълномощията на Общото събрание по отношение на прекратяването на сключения договор за управление, е допълнен с текст, касаещ освобождаването от отговорност. Считам, че този текст на т. 2 от проекта за решение след запетайката: „дава съгласие за освобождаване от отговорност на г-н Даниел Димитров Панов”, не следва да се приема днес. Нормалната търговска практика показва, че търговските дружества в края на финансовата година след представянето и обявяването на финансовите си отчети, а и надявам се в частност след приключването на ревизиите на работата на общинските и на търговските дружества, които г-н Кметът лично заяви, че ще поиска, ние ще имаме удоволствието да го освободим от отговорност. Тъй като това към днешния момент не е факт, аз предлагам по процедура – тази част от точка 2: „дава съгласие за освобождаване от отговорност на г-н Даниел Димитров Панов”, да отпадне, понеже към днешна дата ние не сме наясно налице ли е това обстоятелство за освобождаване от отговорност, или не е налице.

По отношение на прекратяването, ясно е, че договорът трябва да бъде прекратен, но никой не ни задължава това да стане в едно заседание.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ СТЕФАНОВ: Ревизията, която вътрешно-контролният блок е извършил, е приключила на 31.12.2010 г. - значи остава неревизиран период от около половин година. Същото се отнася и за извършения одит на това дружество или по-скоро таксите, които касаеха хълма Царевец, така че друга проверка и друга ревизия просто няма как да се направи, защото това е било планово, било е прието от ОбС и ако няма да освобождаваме от отговорност, това трябва да бъде само за тези 6 месеца. Ние трябва да вземем решение дали тези шест месеца са достатъчно основание, за да се занимаваме с тях, защото да го освободим от отговорност, това значи веднага да се разпореди със заповед на кмета да се извърши такава ревизия за въпросните шест месеца. Ако прецените, че тези шест месеца действително са срок, в който трябва да се извърши такава ревизия, която е извънпланова, може да се направи.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз също мисля, че шест месеца, при положение, че е работено доста години, не би трябвало да нарушат това и затова предлагам да се съсредоточим така както е предложено решението и да го гласуваме.

Г-н Ашиков подложи на гласуване процедурното предложение на г-н Илчев за отпадане на точка 2 от проекта за решение. Предложението беше отхвърлено с 7 „за” 21 „против”, 5 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Една много лека зебележка, г-н Председател: току-що Вие направихте едно малко процедурно нарушение на нашия Правилник, съгласно който всяко едно предложение, което ще бъде подложено на гласуване, трябва да бъде записано и входирано при Вас, да бъде прочетено от Вас и всички да знаят какво точно се гласува. Заради това гласувах „против”, за да имам право на отрицателен вот.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз мисля, че стана ясно, като казах, че подлагам на гласуване предложението да отпадне цялата точка 2 от проекта за решение.

Г-н Николай Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по точка 1.

Александър Чокойски - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Николай Ашиков - за , Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за , Тихомир Георгиев - за , Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за , Николен Стойнов - за , Александър Нанков - за, Росен Иванов - за , Михаил Харалампиев - за , Атанас Атанасов - за , Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илиев - за , Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за , Стефан Тодоров Стефанов - за, Милен Михов - за , Йордан Грозданов - за, Юлияна Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за , Калина Широкова - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 33 „за” „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 5

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл.14, ал. 2, чл. 48, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Велико Търново реши:

 

1.На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал. 1, т.5 от Търговския закон, чл. 55, ал.1, т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Велико Търново прекратява договора за управление с Даниел Димитров Панов, ЕГН .............,Управител на „Царевград Търнов” ЕООД– Велико Търново, ЕИК ................, сключен между него и Община Велико Търново/ 17.06.2002г./ считано от 07.11.2011г. 

2.На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.5 от Търговския закон и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, дава съгласие за освобождаване от отговорност на Даниел Димитров Панов.

3.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл. 14, ал. 2 и чл. 48, ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, определя за Управител на „Царевград Търнов” ЕООД – Велико Търново, ЕИК .................. – Даниела Стефанова Данчева, с ЕГН ................., л. к. № ..............., издадена на ................ г. от МВР – гр. Велико Търново, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Ниш”, № 8, вх. А, ет. 4, ап.10, с диплома за завършено висше образование Серия ВТУ-2007, № 55590, издадена на 2007 г. от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност „Счетоводство и контрол. Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия”.

4.Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за възлагане на управление с лицето, определено по т. 3 за срок до провеждане на конкурс, но не повече от 90 дни.

5.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за избор на нов Управител на „Царевград Търнов” ЕООД– Велико Търново, ЕИК ..............

6.На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 48, ал. 1 във връзка с чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община Велико Търново на заседание на Великотърновски Общински съвет да внесе за одобрение предложение за избрания с конкурс управител.

 

Г-н Ашиков даде думата на г-н Даниел Панов.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Първо да уточня някои въпроси по моето освобождаване и да ви благодаря. Ревизията, която беше направена от вътрешно-финансовия одит, мина на 31.12.2010 г. Още през месец юни бях пуснал молба да ми бъде направен вътрешен одит до месец юни, но такъв одит не беше направен. Всичките ми отчети са минавали в комисии, гласувани са в ОбС, приети са. Предстои отчетът за деветмесечието, който е минал на Икономическа комисия, и трябва да се внесе както на всички търговски дружества на следващата сесия.

Благодаря още веднъж на всички! Няма да ви злепоставя с доверието, което сте ми оказали, като сте гласували за освобождаването ми, но това са неща, които трябва да се гласуват, за да може дружеството да продължи работата си и да има заместник до назначаването на конкурс.

По втория въпрос, който е относно разрешението за одобряване на инвестиционен проект, още в петък имах информация, че в Общината е постъпило такова заявление за одобряване на инвестиционен проект, чийто проектант е арх. Георгиев, който е съветник от „Новото време”. Предложението е от г-н Йордан Цветанов Йорданов. То е входирано с № 957 на 31.10.2011 г. Назначил съм вътрешна проверка, включително днес съм се запознал и със становището на главния архитект. Става въпрос за масив Дервеня 40/10 447 140.27. Аз съм го видял на картата, но старите съветници знаят какво решение са взели през 2009 г. за горския фонд в кв. Картала.

Този инвестиционен проект, който е постъпил, трябва да се одобри в едноседмичен срок, след като има промяна на предназначението на парцела, а това е направено още през 2009 г. В противен случай, след този едноседмичен срок, лицето, подало заявлението, може да заведе дело за пропуснати ползи, но в самото заявление няма искане за издаване на разрешителни за строеж, така че такова заявление няма да бъде издадено.

От днес съм издал заповед всички разрешения за строеж да не бъдат издавани само от главния архитект, а съгласувани и от юриста на Общината. Скиците, които са се издавали до момента в Общината, нямат екземпляр, който остава в Общината. Лицето, което е изготвило скицата, и началникът на отдела са подписвали скиците. Скиците ще бъдат подписвани също и от директора на дирекция ТСУ. От днес има такава заповед, а всички съгласувания на гл. архитект вече ще бъдат съгласувани и с юрисконсулта на общината.

Ще прочета написаното от гл. архитект Иво Терзийски относно обекта.

„В този инвестиционен проект става въпрос за групи от три еднофамилни жилища, сгради в УПИ І, масив 140 в местността Дервеня с квадратура декар и половина.

На 31.10.2011 г. е постъпило искане за одобряване на инвестиционен проект от Йордан Йорданов, носител на вещни права отстъпено право на строеж в УПИ 1-140, Дервеня по плана на град Велико Търново. Към проекта е приложена скица за проектиране № 51 от 09.01.2009 г. Върху скицата е издадена виза за проектиране от 07.10.2009 г. на главния архитект на Общината в съответствие със съдебно решение № 386 от 16.07.2009 г. на Административния съд – В. Търново.

Проектът е придружен с комплексен доклад за оценка съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежа съгласно член 149, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, доклад № 0399 от 17.08.2011 г., „Проектстрой-Консулт-Дике” ООД, лиценз № 00297 от 2005 г. на Министерството на регионалното развитие.

Постигнатите в проекта градоустройствени показатели съответстват на влезлия в сила ПУП, одобрен със заповед № РД 22-897 от 02.05.2007 г. за промяна предназначението на земята, заповед № РД 22-510 от 24.03.2008 г. за ПУП и не са в противоречие с предвижданията на проекта за ОУП на община В. Търново. Представеният проект с проектант арх. Георгиев отговаря напълно на Наредба № 4 за обема и съдържание на проектните работи, както и на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Проектните части са прегледани и съгласувани от всички специалисти в дирекция ТСУ в обходен лист и не са констатирани пропуски по специалностите архитектура, конструкции, водоснабдяване, канализация и геодезия.

Съгласно чл. 144, ал 3 т. 1 от ЗУТ представеният проект е необходимо да бъде одобрен в 7-дневен срок от постъпване на искането. На 02.11.2011 г. аз, арх. Иво Терзийски, гл. архитект на община В. Търново, съм одобрил представените ми проекти въз основа на описаните факти и документи от точка 1 до точка 7. Съгласно чл. 144 от ЗУТ отказ да се одобри инвестиционен проект се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това и възложителят се уведомява писмено по реда за отказа да се одобри инвестиционен проект.

За обект „Група от три еднофамилни жилищни сгради” няма издадено разрешение за строеж по смисъла на ЗУТ от гл. архитект на община В. Търново.

10.11.2011 г., гл. арх. Иво Терзийски.”

Направил съм консултация и с три юридически кантори, които по този казус се произнесоха, че трябва да се одобри инвестиционният проект, след като има одобрен ПУП от 2007 г. и смяна на предназначението на земята, тъй като сме в нарушение и може да ни бъде търсена наказателна отговорност.

Строително разрешение не е искано и не е издадено такова, искано е само одобряване на инвестиционен проект. Аз съм обещал по време на предизборната кампания да правя това, което зависи от правомощията на кмета. Още преди да излезе материалът във в. „Борба”, съм назначил проверка, която е направена и приключила, което е цитирано и във вестника.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Кмет, благодаря Ви, че внесохте яснота по казуса, което според мен е сигнал, че ще има промяна в посока на обмена на информация, която ще е между нас, общинските съветници, и вас – като представител на ОбА, така че един път завинаги да престанем чрез вестниците да комуникираме между себе си.

Заседанието беше закрито в 18:30 часа.

 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                           /НИКОЛАЙ АШИКОВ/

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

                    /Диляна Милева/