Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 60 от 30.01.2014 г. Решение № 983

Решение № 983

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Промяна на Учредителния акт на търговското дружество „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД /„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД /, ЕИК 104525651, 100% общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 983

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА във вр. чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, и чл.18, т.3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”, Великотърновски Общински съвет изменя Учредителния акт на дружеството, както следва:

 

а) Чл. 14, ал.5 се изменя и добива следната редакция :

   „Чл. 14, ал.5. Великотърновски общински съвет определя за управител на Дружеството Д- р Мариана Василева Петрова-Андреева с ЕГН 6006173051 с адрес гр.Велико Търново, ул. „Росица”, № 3, вх. А,   който да управлява и представлява лечебното заведение.”

 

б) §2 от Заключителните разпоредби се допълва и добива следното съдържание:

   „§2 Настоящият учредителен акт е приет с Решение на ОбС -гр. В. Търново № 215/14.09.2000 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС – Велико Търново № 1043/19.08.2010г. и изменен и допълнен с Решение № 983 /30.01.2014 година на Великотърновски общински съвет.”.

 

2. Възлага на Управителя на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД /, ЕИК 104525651 да извърши регистрация на извършените изменения в Учредителния акт на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД /, ЕИК 104525651 с Решение № 215/14.09.2000г. на Обшински съвет Велико Търново, изменен и допълнен с Решение на ОбС – Велико Търново № 1043/19.08.2010г. и изменен и допълнен с Решение № 983/30.012014 година на Великотърновски общински съвет.

 

3. Възлага на Управителя на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД /, ЕИК 104525651 да внесе информация за предприетите действия по изпълнение на Решението.

Приложение: Учредителен акт на дружеството- „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД /, ЕИК 104525651.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (983_uchreditelen_akt.pdf)983_uchreditelen_akt.pdf[Учредителен акт]80 Kb