Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 60 от 30.01.2014 г. Решение № 985

Решение № 985

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение   на Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 985

 

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА,чл.4,ал.4 от ЗПСК, чл.127, ал.3 , § 12 , ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.10,т.1 от Правилника за дейността на ОбАП , чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет:

Изменя и допълва на първо четене Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново , както следва :

 

1. В чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

Било: „ ….."обекти на приватизацията" и тяхното разпределение , съобразно чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от ЗПСК .”

Става: „ …."обекти на приватизацията" и тяхното разходване, съобразно чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от ЗПСК и чл. 127, ал. 3 от Закона за публичните финанси .”

 

2. В чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения :

Било: „ …… и тяхното разпределение , съобразно чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от ЗПСК.”

Става: „ …. и тяхното разходване, съобразно чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от ЗПСК и чл. 127, ал. 3 от Закона за публичните финанси.”

 

3. В чл.2,ал.2 след „ЗПСК” се поставя запетая и се допълва „ЗПФ”.

 

4. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

Било: „Чл.3. Приходите, получени в резултат на приватизацията и на дейности, съпътстващи приватизационния процес,се разходват в съответствие с разпоредбите на чл.10 на ЗПСК,както следва”.

Става:”Чл.3.Приходите, получени в резултат на приватизацията и на дейности, съпътстващи приватизационния процес, се разходват чрез общинския бюджет в съответствие с разпоредбите на чл.127,ал.3 и § 12 ,ал.4 на Закона за публичните финанси , както следва:”

 

4.1. Алинея 1 :

Било : „(1) 91 на сто на паричните постъпления се използват за инвестиционни цели с решение на Общинския съвет, включително за придобиване на дълготрайни материални активи /ДМА/ със социално предназначение и за погасяване на кредити за незавършени обекти на строителството; тези средства не могат да се ползват за текущи разходи.”

Става : „(1) 91 на сто на паричните постъпления и въз основа на решение на Общинския съвет се разходват само за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.”

 

4.2. Алинея 4 :

Било : „(4) С решение на общинския съвет временно свободните средства по ал. 1 и ал. 2 могат да се ползват като временен безлихвен заем за плащания по бюджета на общината, както и за общинско съфинансиране и авансово финансиране на проекти по програми, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и по други международни програми и споразумения. „

Става : „(4)С решение на общинския съвет временно свободните средства по ал. 1 и ал.2 могат да се ползват за общинско съфинансиране и авансово финансиране на проекти по програми, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и по други международни програми и споразумения.”.

 

5 . В чл.4 се правят следните изменения и допълнения:

 

5.1. Алинея 3 :

Било : „(3) Паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на лечебните заведения се внасят в специален фонд на разпореждане на съответния общински съвет , като средствата по този фонд се използват за инвестиционни цели в здравеопазването, включително за придобиване на дълготрайни материални активи за лечебните заведения.”

Става : „(3) Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от лечебните заведения с общинско участие, в които общината не е едноличен собственик, се превеждат по сметка на лечебното заведение, остават негова собственост и могат да се ползват само за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, след разрешение на собственика на капитала му.”

 

5.2. Алинея 4 , т.1 :

Било :   „ 1. двадесет на сто - във фонда по предходната ал. 3”.

Става : „1. двадесет на сто - по бюджета на общината.”

 

6. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

 

6.1. Алинея 1 става алинея 2 :

Било : „ (1) набирателна сметка за „депозити за приватизация” – приходна”

Става : „(2) набирателна сметка за „депозити за приватизация” .

 

6.2. Алинея 2 става алинея 1 :

Било : „ (2) сметка „100 процента парични постъпления от приватизация " – приходна”

Става : „(1) бюджетна сметка за парични постъпления от приватизация и покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол”

 

6.3. Алинея 3 се отменя.

 

7. В чл.7 , ал.2 се правят следните изменения и допълнения::

 

7.1. Точка 2 :

Било : „2. Превежда депозитите на спечелилите участници, които са платили определената цена в определения срок в сметка "100 процента парични постъпления от приватизацията" .

Става : „2. Превежда депозитите на спечелилите участници, които са платили определената цена в определения срок в сметката по чл.5, ал.1” .

 

7.2. Точка 3 :

Било : „3. Задържаните като санкция депозити от участници в процедура по проведен публичен търг или публично оповестен конкурс, се превеждат в сметка "Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол".

Става : „3. Задържаните като санкция депозити от участници в процедура по проведен публичен търг или публично оповестен конкурс, се превеждат в сметката по чл.5 ,ал. 1”.

     

8. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения::

8.1. Алинея 1 :

Било : „(1) Паричните постъпления от приватизацията и съпътстващите я мероприятия се разпределят от Общинската агенция за приватизация в 5 /пет/ дневен срок от получаването им и при наличие на съответните за това основания, съгласно разпоредбите на чл.10 от ЗПСК , както следва:”

Става : „(1) Паричните постъпления от приватизацията и съпътстващите я мероприятия се разпределят от Общинската агенция за приватизация в 5 /пет/ дневен срок от получаването им , както следва.”

 

8.2. Алинея 1 ,т.1 :

Било : „1. По сметката на специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи на разпореждане на Общинския съвет:”

Става : „1. В специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи:”

 

8.3. Алинея 1 ,т. 2 :

Било : „2. По сметката за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол:”

Става : „2. Във фонд за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол:”

 

8.4. Алинея 2 :

Било : „(2) Лихвите по сметки „Набирателна за депозити” и „100 процента парични постъпления от приватизацията” се внасят в сметката на специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи”.

Става : „(2) Лихвите по сметка „Депозити за приватизация” и по „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” се внасят по бюджетната сметка на Община В. Търново.”

 

8.5. Алинея 3 :

Било:„(3) Лихвите по сметка "Покриване на разходи за приватизация и следприватизационен контрол" остават в същата сметка.”

Става:„(3) Лихвите по фонд "Покриване на разходи за приватизация и следприватизационен контрол" остават в бюджетна сметка за парични постъпления от приватизация и покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол.”

     

9. В чл. 9 , ал. 2 се отменя точка 4 .

 

10. В чл.10, ал.1 , т. 2 се правят следните изменения и допълнения:

Било : „2. погасяване на кредити за незавършени обекти на строителството.”

Става : „2. погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.”

     

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ