Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 60 от 30.01.2014 г. Решение № 987

Решение № 987

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинска агенция за приватизация

 

РЕШЕНИЕ № 987

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във вр. с чл.4, ал.4 от ЗПСК, чл.127, ал.3 от Закона за публичните финанси и §3, ал.1 от Правилника за дейността на ОбАП , Великотърновски общински съвет

 

1. Изменя и допълва Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация, както следва :

- Чл. 5, т.2 :

Било: 2. Очаквания размер на приходите от приватизацията и тяхното разпределение съгласно чл. 10 от ЗПСК .

Става: 2. Очаквания размер на приходите от приватизацията и тяхното разпределение, съгласно Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново, приета от ОбСъвет Велико Търново.

 

- Чл. 10, т.8 :

Било: 8. Одобрява план-сметка за приходите и разходите на ОбАП по фонд „ Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол“ и контролира изпълнението им,във връзка с приетата от Общинския съвет годишна план- сметка.

Става: 8. Одобрява план-сметка за приходите и разходите на ОбАП по фонд „Покриване разходите за приватизацията и следприватизационен контрол“ и контролира изпълнението им,във връзка с приетата от Общинския съвет годишна план- сметка.

 

- Чл.12, ал.8 :

Било: (5). Извършва предвиденото по ЗПСК разпределение на приходите от приватизацията и управлява разходването на средства от фонд “Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол ", съгласно одобрена план - сметка и по начин, определен в Наредбата за формиране и управление на приходите.

Става: ал. 5 Извършва предвиденото в чл.8,ал.1 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново разпределение на приходите от приватизацията и управлява разходването на средства от фонд “Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол", съгласно одобрена план - сметка .

 

- § 4 от Преходните и заключителни разпоредби :

Било: § 4. Този Правилник, заедно с направените изменения и допълнения, влиза в сила след приемането му с решения №№ 755 / 16.05.2002 г., 19/18.12.2003 г., 27/20.12.2007 г., 515/19.03.2009 г., 843/18.03.2010 г., 38/22.12.2011 г., 69/ 28.12.2011 г., решения № 249, №250 от 17.05.2012 г. на Великотърновски общински съвет .

Става: § 4. Този Правилник, заедно с направените изменения и допълнения, влиза в сила след приемането му с решения №№ 755 / 16.05.2002 г., 19/18.12.2003 г., 27/20.12.2007 г., 515/19.03.2009 г., 843/18.03.2010 г., 38/22.12.2011 г., 69/ 28.12.2011 г., решения № 249, №250 от 17.05.2012 г. и решение № 987/30.01.2014 г. на Великотърновски общински съвет .

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ