Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 60 от 30.01.2014 г. Решение № 988

Решение № 988

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Изменение на т. 4 и т.6 от решения №№ 849,850,851/26.09.2013 г. , №№ 897,898, 899, 900/ 31.10.2013 г., № 936/28.11.2013 г. , №№ 967,968,969/19.12.2013 г., както и т. 5 и т.7 от решение № 776/ 01.08.2013 г. на Великотърновски общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 988

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3,т.2 от ЗПСК , във връзка с § 12,ал.2 на ПЗР на Закона за публичните финанси и чл.10,т.6 от Правилника за дейността на ОбАП,  Великотърновски общински съвет:

 

1. Изменя т. 4 и т.6 на решения №№ 849,850,851/26.09.2013 г.,№№ 897,898,899,900/ 31.10.2013 г., № 936/28.11.2013 г. , №№ 967,968,969/19.12.2013 г., като посочената в същите сметка се заличава , вместо която се поставя следната сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 .

 

2. Изменя т. 5 и т.7 на решение № 776/01.08.2013 г. , като посочената в същите сметка се заличава , вместо която се поставя следната сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ