Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на пето заседание - 24.11.2011 г. (проект)

Дневен ред на пето заседание - 24.11.2011 г. (проект)

Проект!

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на пето заседание, което да се проведе на 24.11.2011 г. /четвъртък/, от 10.00 часа в залата на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2011 г. ,Вх. № 87/22.11.2011 г.

2.Промени по бюджета към 30.09.2011 г. Вх. № 4492/24.10.2011 г.

3.Промени по бюджета към 31.10.2011 г. Вх.№ 86/22.11.2011 г.

4.Продажба на държавни ценни книжа, Вх. № 88/22.11.2011 г.

5.Закупуване на имот държавна собственост /имот –горска територия с променено предназначение/ във връзка с реализирането на обект: Укрепване на свлачище в кв. „Асенова махала” гр. Велико Търново, Вх. №81/21.11.2011 г.

6.Подписване на догоров за финансиране на проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на зоната за трансгранично сътрудничество Румъния България”, Вх. № 84/22.11.2011 г.

7.Отмяна на Решение № 1507/29.09.2011 г. и Решение № 1508/07.10.2011 г., Вх. № 90/22.11.2011 г.

8.Присъждане на Академична награда на Община Велико Търново за 2011 г., Вх. № 91/22.11.2011 г.

9.Промяна в статута за Академичната награда на Община Велико Търново, Вх. № 89/22.11.2011 г.

10.Определяне на представител за член на Областния съвет за развитие,Вх. № 33/16.11.2011 г.

11.Определяне на делегат в Общото събрание на НСОРБ,Вх. № 16/11.11.2011 г.

12.Информация за междуранордните връзки и програми на Община Велико Търново за 2011 г., Вх. № 15/10.11.2011 г.

13.Опрощаване на дължими държавни вземания Вх.№ 69/17.11.2011 г.

14.Опрощаване на дължими държавни вземания Вх.№ 70/17.11.2011г.

15.Опрощаване на дължими държавни вземания Вх.№ 71/17.11.2011 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

    /НИКОЛАЙ АШИКОВ/