Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 60 от 30.01.2014 г. Решение № 989

Решение № 989

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Влагане на свободни средства от фонд “Покриване разходи за приватизация и следприватизационен контрол“ на срочен депозит

 

РЕШЕНИЕ № 989

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.28от ЗОБ ,чл.9 и чл.10,т.8 от Правилника за дейността на ОбАП, чл.14,ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново и във връзка с дадени указания от Сметната палата, Великотърновски общински съвет

1. Дава съгласие Общинска агенция за приватизация - Велико Търново да открие в обслужващата банка на Община Велико Търново 2 срочни депозита при следните условия : 600 000 (шестстотин хиляди) лева на възобновяеми тримесечни депозити ; 100 000 (сто хиляди) лева на възобновяеми месечни депозити .; срок за прекратяване на депозитите – с приключване на бюджетната година.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ