Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 60 от 30.01.2014 г. Решение № 990

Решение № 990

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ : “УПИ І от кв. 11 по плана на с.Беляковец,с площ 5 395 кв.м, заедно с построена в него сграда (бивше училище), представляваща етаж със ЗП 508 кв.м, сутерен със ЗП 167,72 кв.м, външни тоалетни със ЗП 21,73 кв.м. и склад с полезна площ 41,15кв.м”.

 

РЕШЕНИЕ № 990

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и т. 19 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 3, т.2 от ЗПСК Великотърновски общински съвет:

 

1. Прекратява откритата с решение № 487/19.02.2009 г. процедура за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ: “УПИ І от кв. 11 по плана на с. Беляковец, заедно с построена в него сграда (бивше училище)” – собственост на Община Велико Търново .

 

2. Отменя решение № 161/29.03.2012 г., относно приемане анализ на правното състояние, начална цена и метод на приватизация чрез публично оповестен конкурс на един етап за продажба на общински нежилищен имот, представляващ: “УПИ І от кв. 11 по плана на с. Беляковец, с площ 5 395 кв.м, заедно с построена в него сграда бивше училище, представляваща етаж със застроена площ 508 кв.м, сутерен със застроена площ 167,72 кв.м, външни тоалетни със застроена площ 21,73 кв.м. и склад с полезна площ 41,15 кв.м, заедно с подобрения, описани в документацията - собственост на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ