Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 60 от 30.01.2014 г. Решение № 991

Решение № 991

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Удължаване на срока на Договор за предоставяне на концесия за извършване на дейности по събиране на твърдите битови отпадъци на територията на гр. Велико Търново от 15.09.1999 г.

 

РЕШЕНИЕ № 991

 

I.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 2 от Договор за предоставяне на концесия за извършване на дейности по събиране на твърдите битови отпадъци на територията на гр. Велико Търново, сключен на 15.09.1999 г. между Община Велико Търново и „Титан – АС“ ООД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за продължаване срока на договора с 5 /пет/ години, считано от 14.09.2014 г., при поемане от страна на Концесионера на следните допълнителни ангажименти, в рамките на общото задължение на същия предмет на договора.

1.1 В срок до 30.04.2014 г., Концесионерът да осигури подмяната на контейнерите за твърди битови отпадъци с нови – 600 /шестстотин/ броя контейнери тип „ракла“ с педал за по – лесно отваряне на капака, 400 /четиристотин/ броя контейнери тип „бобър“, снабдени със сертификати ISO 9001 ISO 14001, 2000 /две хиляди/ поцинковане кофи 110 литра и 1000 /хиляда/ пластмасови кофи 240 литра.

1.2 В срок до 30.09.2014 г., Концесионерът да достави 4/четири/ броя специализирани автомобили, снабдени със сертификат ЕВРО 4 и съвременни надстройки марка „FAUN“, 2 /два/ броя самосвали и 2 /два/ броя малогабаритна сметосъбираща техника.

1.3 При получена заявка от граждани и организации, Концесионерът да предоставя услуга – контейнер за строителни отпадъци.

 

II. На основание &23а от ПЗР на Закона за концесиите, упълномощава Кмета на Община Велико Търново да сключи допълнително споразумение към Договор за предоставяне на концесия за извършване на дейности по събиране на твърдите битови отпадъци на територията на гр. Велико Търново, сключен на 15.09.1999 г., между Община Велико Търново „Титан – АС“ ООД, по силата на което действието на договора да бъде продължено с 5 /пет/ години, считано от 15.09.2014 г., като със същото ,Концесионерът „Титан Ас“ ЕООД да поеме допълнителни задължения, в рамките на общото му задължение на същия предмет на договора.

 

III. На редовното заседание през месец октомври 2014 г., Кмета на общината да внесе в общинския съвет информация за изпълнение на задълженията на концесионера в това число: 1. Закупуването и подмяната на съдове за битови отпадъци и автомобилите за извозването им; 2. Изпълняват ли се задълженията на концесионера за измиването и дезинфекцията на съдовете за битови отпадъци.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ