Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 60 от 30.01.2014 г. Решение № 993

Решение № 993

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 993

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 год. недвижим имот частна общинска собственост, намиращ се в с. Габровци, кв. 13, УПИ І.

ІІ. На основание чл. 39 ал. 4 от Закона за общинска собственост и чл. 59 ал. 4 и ал. 8 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години върху недвижим имот частна общинска собственост, намиращ се в с. Габровци, кв. 13, УПИ І, заедно с построените в него сгради, подробно описани в АОС № 5295/24.07.2012 год. в полза на Сдружение „Дупини”, представлявано от члена на Управителния съвет Румен Михов Димитров.

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия за предоставяне на горепосочения имот, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания и да сключи договор за безвъзмездно ползване на имота.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ