Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 60 от 30.01.2014 г. Решение № 994

Решение № 994

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 994

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с площ от 2,588 дка, представляващо новообразуван поземлен имот №83123.52.7, седма категория, местност „Терасите”, землище с. Шереметя, актуван с АОС № 5370/05.11.2012 г.;

- трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с площ от 0,513 дка, представляващо новообразуван поземлен имот №83123.53.40, седма категория, местност „Под село”, землище с. Шереметя, актуван с АОС № 5369/05.11.2012 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с площ от 2,588 дка, представляващо новообразуван поземлен имот №83123.52.7, седма категория, местност „Терасите”, землище с. Шереметя, актуван с АОС № 5370/05.11.2012 г.;

- трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с площ от 0,513 дка, представляващо новообразуван поземлен имот №83123.53.40, седма категория, местност „Под село”, землище с. Шереметя, актуван с АОС № 5369/05.11.2012 г.;

 

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за имот №83123.52.7 - в размер на 9 100 /девет хиляди и сто/ лева;

- за имот №83123.53.40 – в размер на 1 810 /хиляда осемстотин и десет/ лева;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ