Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 60 от 30.01.2014 г. Решение № 995

Решение № 995

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ

 

РЕШЕНИЕ № 995

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в проектен УПИ ІІІ „за инженерно-техническа инфраструктура”, в проектен УПИ ІV „за обществено обслужване” и в проектен УПИ V „за обществено обслужване” от стр. кв. 67 по ПУП на с. Русаля, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

 

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №104 по протокол №12 от 30.10.2013 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Сдружение с нестопанска цел с наименование „Театрална формация Бис-Бард”, ЕИК 130272861, със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, жк „Яворов” бл. 77, представлявано от Председателя на УС Анимари Кирилова Димитрова, правото на собственост върху части от общински имоти, както следва: общинска земя с обща площ от 1 445 кв.м. попада в нов УПИ ІV от кв.67 по плана на с. Русаля, целият с проектна площ от 16 424 кв.м. и представлява част от улична регулация /1386 кв.м./ и част от УПИ V „за трафопост” /59 кв.м./, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 4 335 лева без начислен ДДС;

2.2. От своя страна Сдружение с нестопанска цел с наименование „Театрална формация Бис-Бард”, ЕИК 130272861, със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, жк „Яворов” бл. 77, представлявано от Председателя на УС Анимари Кирилова Димитрова, прехвърлят на Община Велико Търново правото на собственост върху част от собствения си имот - земя частна собственост с обща площ от 220 кв.м., представляваща част от УПИ І кв. 67 по плана на с. Русаля, се отнема, както следва: 200 кв.м. се отнемат от западната част на УПИ І за разширение на улица с ОК-ОК №№177а-215а и придобиват статут на публична общинска собственост и 20 кв.м. се отнемат от източната страна на УПИ І към проектен УПИ ІІІ „за инженерно-техническа инфраструктура” от кв. 67 по плана на с. Русаля, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 660 лева без начислен ДДС.

2.3. Всички разноски по сключване на сделката – доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл.56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на Сдружение с нестопанска цел с наименование „Театрална формация Бис-Бард”, ЕИК 130272861, със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, жк „Яворов” бл. 77, представлявано от Председателя на УС Анимари Кирилова Димитрова.

 

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ