Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 60 от 30.01.2014 г. Решение № 996

Решение № 996

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ

 

РЕШЕНИЕ № 996

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в УПИ VІ-3347 от стр. кв. 202 по ПУП на гр.Велико Търново, останалата част от който е собственост на Ибриям Алиев Хаджихасанов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Черноризец Храбър” №20, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

 

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №105 по протокол №12 от 30.10.2013 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Ибриям Алиев Хаджихасанов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Черноризец Храбър” №20, правото на собственост върху част от общински имот, както следва: общинска земя с обща площ от 9,09 кв.м., представляваща част от улична регулация, която съгласно ЧИ на ПУП - ПР попада в УПИ VІ-3347 от кв. 202 по плана на гр. Велико Търново – частна собственост, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 500 лева без начислен ДДС;

2.2. От своя страна, Ибриям Алиев Хаджихасанов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Черноризец Храбър” №20 прехвърля на Община Велико Търново правото на собственост върху част от собствения си имот с площ от 1,67 кв.м., които се отнемат за улица и придобиват статут на публична общинска собственост, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 92 лева без начислен ДДС.

2.3. Всички разноски по сключване на сделката – доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл.56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на Ибриям Алиев Хаджихасанов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Черноризец Храбър” №20.

 

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ