Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 60 от 30.01.2014 г. Решение № 998

Решение № 998

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 084005, в землището на гр.Дебелец, местност „Дръндарски мочур” за определяне ново предназначение на имота за „жилищно застрояване”; подробни устройствени планове – парцеларни планове за трасета за външно електрозахранване и водоснабдяване, планове – схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към подробния устройствен план, и одобряване на планово задание за изработване на подробен устройствен план –план за застрояване за ПИ № 084005

 

РЕШЕНИЕ № 998

          

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ и заявление с вх. регистрационен индекс и дата 5300-8920 от 13.12.2013г. от „Геоплан Кънстракшън” ЕООД, гр.Велико Търново, ул.”Цанко Церковски” № 37, Великотърновският общински съвет реши :

                

1.Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 084005, в землището на гр.Дебелец, местност „Дръндарски мочур” и определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищно застрояване”, подробни устройствени планове – парцеларни планове за трасета за външно електрозахранване и водоснабдяване, планове – схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към подробния устройствен план – план за застрояване.

          

2. Дава разрешение за изработване на:

- подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 084005, в землището на гр.Дебелец, местност „Дръндарски мочур” , начин на трайно ползване на имота – нива, категория на земята - трета, за определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищно застрояване” с малка височина 10м;

- подробни устройствени планове – парцеларни планове за трасета за външно електрозахранване и водоснабдяване на ПИ № 084005, местност „Дръндарски мочур” в землището на гр.Дебелец;

- планове – схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към подробния устройствен план – план за застрояване за ПИ № 084005.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ