Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 60 от 30.01.2014 г. Решение № 1006

Решение № 1006

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне права за управление

 

РЕШЕНИЕ № 1006

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.3 от ЗОС, чл.10 ал.5 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет предоставя на Директорите на училища с въведена система на делегирани бюджети, право на управление върху имоти публична общинска собственост /сграден фонд, прилежащи терени и съоръжения/, както следва:

- На Директора на ОУ „Димитър Благоев” с адрес в гр. Велико Търново, ул. „Христо Смирненски” №1А имот, описан в АПОС №635/10.01.2000 г.;

- На Директора на ОУ „П. Р. Славейков” с адрес в гр. Велико Търново, ул. „Освобождение” №29 имот, описан в АПОС №319/08.10.1997 г.;

- На Директора на ОУ „П. Евтимий”, ул. Мармарлийска” №13 имот, описан в АПОС №293/01.07.1997 г.;

- На Директора на ОУ„Бачо Киро” с адрес в гр. Велико Търново, ул. „Ф. Тотю” №2 имот, описан в АПОС №5796/16.12.2013 г.;

- На Директора на ОУ „Хр. Ботев” с адрес в гр. Велико Търново, ул. „М. Кефалов” №2 имот, описан в АПОС №286/19.06.1997 г.;

- На Директора на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий” с адрес в гр. Велико Търново, ул. „М. Кефалов” №2 имот, описан в АПОС №286/19.06.1997 г.;

- На Директора на СОУ „Емилиян Станев” с адрес в гр. Велико Търново, ул. „М. Габровска” №1 имот, описан в АПОС №5312/10.09.2012 г.;

- На Директора на СОУ „Вела Благоева” с адрес в гр. Велико Търново, ул. „Константин Паница” №1 имот, описан в АПОС №378/12.05.1998 г.;

- На Директора на СОУ „Владимир Комаров” с адрес в гр. Велико Търново, ул. „Бяла Бона” №9 имот, описан в АПОС 348/16.02.1998 г.;

- На Директора на СОУ „Г. С. Раковски” с адрес в гр. Велико Търново, ул. „Г. Измирлиев” №2 имот, описан в АПОС №5304/09.08.2012 г.;

- На Директора на Спортно училище Велико Търново с адрес в гр. Велико Търново, ул. „Г. Измирлиев” №2 имот, описан в АПОС №5304/09.08.2012 г.;

- На Директора на ПМГ „Васил Друмев” с адрес в гр. Велико Търново, ул. „Вела Благоева” №10 имот, описан в АПОС №302/02.06.1997 г.;

- На Директора на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров” с адрес в гр. Велико Търново, ул. „Славянска” №2 имот, описан в АПОС №543/27.04.1999 г.;

- На Директора на ОУ „Д-р Петър Берон” с адрес гр. Дебелец, ул. „П. Евтимий” №133 имот, описан в АПОС №1870/20.06.2003 г.;

- На Директора на ОУ „Неофит Рилски” с адрес гр. Килифарево, ул. Пенчо Цонев” №2 имот, описан в АПОС №421/24.06.1998 г.;

- На Директора на ОУ „Христо Смирненски” с адрес с. Самоводене имот, описан в АПОС №2258/28.06.2004 г.;

- На Директора на ОУ „Христо Ботев” с адрес с. Ресен имот, описан в АПОС №2070/18.11.2003 г.;

- На Директора на ОУ „Христо Смирненски” с адрес с. Водолей имот, описан в АПОС №3145/27.02.20036 г.;

- На Директора на ОУ „П. Р. Славейков” с адрес с. Церова кория имот, описан в АПОС №1793/17.03.2003 г.;

- На Директора на ОУ „Васил Левски” с адрес с. Леденик имот, описан в АПОС №1233/19.07.2001 г.;

- На Директора на ОУ „Свети Иван Рилски” с адрес с. Балван имот, описан в АПОС №4232/26.06.2007 г.

 

2. Разходите по поддръжка и ремонт на сградите и съоръженията на територията на съответното училище са за сметка на делегирания бюджет.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия за изпълнение на решението.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ