Начало Заседания Протоколи Протокол № 60 от 30.01.2014 г.

ПРОТОКОЛ № 60

 

от шестдесетото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 30.01.2014 г. от 9.20 часа в залата на община Велико Търново. Присъстват 36 общински съветника. Отсъства г-н Тихомир Георгиев.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Днес е първата сесия за 2014 година. Хубаво е да се направи една ретроспекция на изминалата година. През изминалата 2013 г. ВТОС е провел 25 заседания, на които са приети 469 решения. Присъствието на общинските съветници на заседанията е било редовно, като минималният брой на присъстващите е бил 29 общински съветници и то на две заседания. На останалите присъствието на съветниците варира между 33-34-35 съветници. Отсъствията са по уважителни причини: заболяване, командировки, служебна ангажираност.

Искам преди да пристъпим към заседанието, да внесем една малко весела част. Направихме си труда да извадим някои по-интересни моменти от изказванията на някои наши колеги.

    Г-н Ашиков цитира части от изказвания на общинските съветници Стоян Витанов, Румен Димитров, Николай Илчев, Лидия Прокопова, Валентнин Ламбев, след което бяха връчени грамоти на общинските съветници Стоян Витанов – за най-много отправени питания за 2013 г.; на Румен Димитров – за най-активно участие по време на заседанията на Общинския съвет; на Деян Хаджийски – като най-дисциплиниран общински съветник във ВТОС.

    При получаването на грамотата си г-н Витанов каза:

Благодаря, г-н Председател! Аз ще го прочета внимателно и ще го сложа в една рамка. Аз искам да благодаря на г-н Кмета, че задълбочено и отговорно е подходил към тези въпроси. А между другото: нека да не се приспива, те тепърва предстоят, и второ: контрол по изпълнението на тези въпроси. Аз съм убеден, че и той така ще подходи.

Благодаря още веднъж и да издам една тайна: никога не питам за нещо, за което не знам отговора. Подходете по този начин, колеги, и ще видите какъв успех ще имате!

    Г-н Румен Димитров отказа да получи грамотата.

    Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Едно древно китайско проклятие гласи: „Дано ти се случи да живееш в интересни времена”. На нас се падна да живеем в едни наистина интересни времена и затова аз разбирам, че по време на сесии някои от вас си изпускаха нервите, други пък бяха далеч от обективността и се отдадоха на неаргументирани изказвания, критикарстване, трети използваха трибуната на местния парламент само за да изпълнят партийни поръчки, излъчвайки политически послания и всичко това е разбираемо, но в същото време е малко безотговорно. Затова днес, когато започваме нова година и нов пленарен сезон, аз искам да благодаря на онези колеги, които през изминалата година бяха конструктивни, разумни и отговорни. Искрено се надявам техният пример да се окаже заразителен, за да може в по-голяма пълнота да постигнем това, което ни е нужно – оптимална комуникация помежду си и добре свършена работа, защото когато ние не си свършим добре работата, губят хората, които са ни избрали, които ние представляваме в този Общински съвет.

От гледна точка на 2014 г., когато страстите допълнително ще се нажежат, предполагам, заради евровота: вярвам, че ще можем да работим, без да превръщаме ВТОС в политическа говорилня. Знам, че част от вас са длъжни да се съобразяват със спуснати опорни точки, партийни поръчения, но въпреки това ми се иска да вярвам в добрите намерения на всички вас. Всички ние имаме една обща цел и тя е да направим нашия град още по-хубав, а населените места – още по-удобни за живеене за хората. Затова е необходимо да продължим да работим в синхрон с кмета и администрацията и още повече че В. Търново кандидатства за европейска столица на културата през 2019 г. Пожелавам на всички много здраве и това, което казвам, да се случи!

    Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Позволявам си да се присъединя към пожеланията за спорна работа на ВТОС през новата година, за да работим за защита интересите на гражданите на общината. Моята работа ежедневно е свързана със срещи с много хора - и като адвокат, и като общественик. От няколко дена съм обещал на хората, с които се срещам, а и на себе си лично да направя едно питане на днешната сесия и тъй като Правилникът не позволява в дневния ред да се коментират въпроси, които не са гласувани в дневния ред, затова аз помолих г-н Ашиков да ми даде думата преди да се гласува дневният ред. Въпросът, който ще поставя на г-н Кмета днес е: Г-н Панов, Вие доволен ли сте от качеството на почистване на улиците на град В. Търново? И Ви моля да отговорите днес! А всъщност по организацията на почистването на улиците, ако е възможно, на първата почивка днес – в 11 часа, да ни дадете обстойна информация за това спазва ли се графикът, какъв контрол се упражнява от община В. Търново върху почистването на улиците, като, разбира се, желателно е да бъдат изключени двете-трите главни улици на града.

    Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Станах да се изкажа в знак на протест, че не приемам тази позиция, която преди малко беше демонстрирана пред цялата великотърновска общественост. Протест, чрез който, използвайки определени анекдоти, за пореден път се препотвърждава физиономията на една институция. Винаги съм се борил за авторитета и престижа на ВТОС и точно заради това аз не приемам подобно поведение. Не знам каква е била провокацията на председателя, не знам дали е медиен ход или пиар ход, но начинът, по който беше направено, категорично не комуникира нито с моите възприятия, нито с моите разбирания и едва ли с очакването на великотърновци. Това , че някой приема себе си за божество, това ли трябва да аплодираме? Или да използваме определени анекдоти, които наистина сриват авторитета на Общинския съвет?

В заключение ще кажа за моята грамота – нарочно не взех това, което сте измислили като форма на благодарност за това, че си върша работата, за която съм тук. Моята грамота са усмивките на великотърновци от добре свършена работа именно тук, в тази институция. Затова не приемам грамотата, която олицетворявам едва ли не със скункс от „Господари на ефира”.

    Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Това е все пак история, която е станала факт.

    Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Вярно, че сесията не е започнала, но се създадоха условия да се използва хубавият хумор, който съответстваше на едно добронамерено начало на действията ни тук, във ВТОС, за благото на великотърновци. Но всеки грамотен човек вероятно е почувствал в себе си, че личностното надделя у някои хора и не можаха да възприемат лекия хумор, който беше създаден, за да започнем нашата сесия в едни благоприятни условия. Аз ви моля, колеги, ако е възможно, онези, на които личното его е било засегнато, има време да се изказваме и да правим политика, защото реалната наша политика тук трябва да бъде насочена към подобряване условията на живота в нашия хубав град и е хубаво да забравим онези тяснопартийни и личностни боричкания, които медиите ще отразят, тъй като са послания за предстоящите избори. Изборите ще дойдат и ще заминат; какво ще оставим ние след нас, за да могат хората да ни споменават с добро? Затова смея да ви помоля: нека започнем сесията и да забравим личностните обиди и онова, което ни е засегнало! Нека надскочим себе си!

 

    Г-н Ашиков обяви, че в залата е налице необходимия кворум и откри заседанието на Общинския съвет в 9.35 часа.

  Председателят на ВТОбС обяви проекта за дневен ред.

 

1. Отчет за изпълнение на решенията на ВТОбС за II-то полугодие на 2013 г. и отчет на всички неснети от отчет решения на ВТОбС, Вх. № 2284/16.01.2014 г.

2. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г., Вх. № 2296/20.01.2014 г.

3. Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Велико Търново, Вх. № 2301/20.01.2014 г.

4. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ВТОбС, Вх. № 2281/15.01.2014 г.

5. Приемане на Общински годишен план за младежта – 2014 г., съгласно Закона за младежта и Национална стратегия за младежта 2010 – 2020 г.,Вх. № 2280/15.01.2014 г.

6. Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Велико Търново за 2014 г. за съгласуване, Вх.№ 2305/20.01.2014 г.

7. Участие в Сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС в сградата на бившата Градска поликлиника, Вх. № 2299/20.01.2014 г.

8. Промяна на Учредителния акт на „ЦПЗ – В. Търново“ ЕООД, Вх. № 2272/08.01.2014 г.

9. Оттегляне овластяването на д-р Георги Парчев като управител на „ЦПЗ – В. Търново“ ЕООД, Вх. № 2298/20.01.2014 г.

10. Изменение и допълнение на Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново, Вх. № 2321/23.01.2014 г.

11. Изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинска агенция за приватизация, Вх. № 2322/23.01.2014 г.

12. Изменение на решения на т.4 и т.6 от решения № №849, 850, 851/26.09.2013 г., № № 897, 898, 899, 900/31.10.2013 г., № 936/28.11.2013 г., № № 967,968,969/19.12.2013 г., както и т. 5 и т. 7 от решение № 776/01.08.2013 г. на ВТОбС, Вх. № 2323/23.01.2014 г.

13. Влагане на свободни средства от фонд „Покриване разходи за приватизация и следприватизационен контрол“ на срочен депозит, Вх. № 2324/23.01.2014 г.

14. Прекратяване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, с. Беляковец, Вх. № 2325/23.01.2014 .

15. Удължаване на срока на Договор за предоставяне на концесия за извършване на дейности по събиране на твърдите битови отпадъци,Вх. № 2317/21.01.2014 г.

16. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, Вх. № 2297/20.01.2014 г.

17. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост, Вх. № 2291/17.01.2014 г.

18. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Шереметя, Вх. №2302/20.01.2014 г.

19. Предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Русаля, Вх. № 2292/17.01.2014 г.

20. Предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 2293/17.01.2014 г.

21. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Дичин и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 2295/17.01.2014 г.

22. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 2289/17.01.2014 г.

23. Даване разрешение за изработване на проект за частично изменение на ПУП, с. Ресен, Вх. № 2307/21.01.2014 г.

24. Отпускане на персонална пенсия, Вх. № 2273/08.01.2014 г.

25. Извършени разходи от Николай Ашиков – председател на ВТОбС за командировки в страната и чужбина за периода 01.10.2013 г. – 31.12.2013г., Вх. № 2282/15.01.2014 г.

26. Извършени разходи от инж. Даниел Панов – Кмет на Община В. Търново за командировки в страната и чужбина за периода 01.10.2013 – 31.12.2013 г., Вх. № 2318/22.01.2014 г.

27. Определяне на двама общински съветници в комисията за определяне на носителя на Академичната награда „3 – ти март“, Вх. № 2314/21.01.2014 г.

28. Определяне на представител в Комисията по чл. 14 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища

29. Информация във връзка с Решение № 798/04.09.2013 г. относно финансиране на спортен клуб, Вх. № 2308/21.01.2014 г.

След което г-н Ашиков предложи като последна точка в дневния ред да бъде включено предложение с вх. № 2330 от 24.01.2014 относно „Предоставяне права за управление”.

    Предложението за включване на новата точка беше подложено на гласуване и прието с 32 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

    Целият дневен ред беше подложен на гласуване и приет с 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Отчет за изпълнение на решенията на ВТОбС за II-то полугодие на 2013 г. и отчет на всички неснети от отчет решения на ВТОбС, Вх. № 2284/16.01.2014 г.

2. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г., Вх. № 2296/20.01.2014 г.

3. Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Велико Търново, Вх. № 2301/20.01.2014 г.

4. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ВТОбС, Вх. № 2281/15.01.2014 г.

5. Приемане на Общински годишен план за младежта – 2014 г., съгласно Закона за младежта и Национална стратегия за младежта 2010 – 2020 г.,Вх. № 2280/15.01.2014 г.

6. Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Велико Търново за 2014 г. за съгласуване, Вх.№ 2305/20.01.2014 г.

7. Участие в Сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС в сградата на бившата Градска поликлиника, Вх. № 2299/20.01.2014 г.

8. Промяна на Учредителния акт на „ЦПЗ – В. Търново“ ЕООД, Вх. № 2272/08.01.2014 г.

9. Оттегляне овластяването на д-р Георги Парчев като управител на „ЦПЗ – В. Търново“ ЕООД, Вх. № 2298/20.01.2014 г.

10. Изменение и допълнение на Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново, Вх. № 2321/23.01.2014 г.

11. Изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинска агенция за приватизация, Вх. № 2322/23.01.2014 г.

12. Изменение на решения на т.4 и т.6 от решения № №849, 850, 851/26.09.2013 г., № № 897, 898, 899, 900/31.10.2013 г., № 936/28.11.2013 г., № № 967,968,969/19.12.2013 г., както и т. 5 и т. 7 от решение № 776/01.08.2013 г. на ВТОбС, Вх. № 2323/23.01.2014 г.

13. Влагане на свободни средства от фонд „Покриване разходи за приватизация и следприватизационен контрол“ на срочен депозит, Вх. № 2324/23.01.2014 г.

14. Прекратяване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, с. Беляковец, Вх. № 2325/23.01.2014 .

15. Удължаване на срока на Договор за предоставяне на концесия за извършване на дейности по събиране на твърдите битови отпадъци,Вх. № 2317/21.01.2014 г.

16. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, Вх. № 2297/20.01.2014 г.

17. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост, Вх. № 2291/17.01.2014 г.

18. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Шереметя, Вх. №2302/20.01.2014 г.

19. Предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Русаля, Вх. № 2292/17.01.2014 г.

20. Предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 2293/17.01.2014 г.

21. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Дичин и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 2295/17.01.2014 г.

22. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 2289/17.01.2014 г.

23. Даване разрешение за изработване на проект за частично изменение на ПУП, с. Ресен, Вх. № 2307/21.01.2014 г.

24. Отпускане на персонална пенсия, Вх. № 2273/08.01.2014 г.

25. Извършени разходи от Николай Ашиков – председател на ВТОбС за командировки в страната и чужбина за периода 01.10.2013 г. – 31.12.2013г., Вх. № 2282/15.01.2014 г.

26. Извършени разходи от инж. Даниел Панов – Кмет на Община В. Търново за командировки в страната и чужбина за периода 01.10.2013 – 31.12.2013 г., Вх. № 2318/22.01.2014 г.

27. Определяне на двама общински съветници в комисията за определяне на носителя на Академичната награда „3 – ти март“, Вх. № 2314/21.01.2014 г.

28. Определяне на представител в Комисията по чл. 14 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища

29. Информация във връзка с Решение № 798/04.09.2013 г. относно финансиране на спортен клуб, Вх. № 2308/21.01.2014 г.

30. Предложение с вх. № 2330/24.01.2014

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на ВТОбС за II-то полугодие на 2013 г. и отчет на всички неснети от отчет решения на ВТОбС, Вх. № 2284/16.01.2014 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Преждеговорившият се опита да замаже колаборацията, която вероятно ще съществува в предстояща година, затова не приемам да се трупа имидж на основата на някакъв черен хумор или каквото и да е, така че ако говорим за някаква положителна посока на работата на ВТОС, аз щях да бъда горд, ако бяха изнесени хубавите, стойностните неща и с тях да започнем работа, а не да започваме с анекдоти.

Няма да подкрепя тази точка, както в комисиите не съм я подкрепил, така и сега. Това че няма да я подкрепя, нека бъде моят протест към отношението на Общинска администрация към решенията на ВТОС. Мога да дам много примери, но ще се огранича само с един. Беше взето решение от ВТОС за изграждане на спирка до Гробищния парк. Имаше достатъчно дебати, беше регламентирано по какъв начин да се случи и как да се защитят средствата, които трябваше да бъдат дадени. На фона на това аз чета, че има едно обяснение в кореспонденция с концесионера. Ние имаме такива кореспонденции вече стотици, а спирката все още я няма. Задавам риторичен въпрос: Изпълнено ли е решението на ВТОС? Отговорете си сами, не е необходимо даже да ходите там. Хората още стоят на дъжда, на снега и на студа.

Казах, че мога да дам много примери, но ще се огранича само с един – изключително показателен. Точно заради това няма да подкрепя това предложение.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Искам да се обърна към г-н Койнаков. Аз имам една стара тема и не знам докъде е стигнало това. Какво стана с резултата от това, че Общинският съвет взе решение да бъдат дадени на прокуратурата д-р Драганчев и главният счетоводител (забравих в момента името му). Има ли някакъв окончателен резултат, или не? Защото ако има и ако те са нарушили закона, ВТОС трябва да знае, защото ставаше въпрос за пари.

Задавам този въпрос при всеки отчет на изпълнение на решенията, докато се получи някакъв окончателен резултат.

Г-н АНТОН КОЙНАКОВ: Информацията, която мога да дам, не е голяма, тъй като и в момента се извършват процесуално-следствени действия. Компетентните държавни органи извършват повторна ревизия, проверка или одит на това търговско дружество за периода, който беше фиксиран в решението на ВТОС. След приключване на тази проверка и при изпълнението на предложенията, които ще бъдат от тази проверка, ще се предприемат необходимите действия от правоохранителните органи.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Койнаков, Вие така ми вдигнахте топката, че няма как да не я забия. От това, което чухме, излиза, че или Прокуратурата е направила нещо некадърно, или одитът, който е направен, на база на който те бяха пратени на Прокуратурата от органа Общински съвет, не е верен и се подлага на съмнения, затова се подлагат на втори одит. Или Прокуратурата вече две години се балтави и не може да стигне до някакъв извод или одитът, който беше направен, е … ще кажа прилагателното следващия път.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Аз искам да направя две забележки на г-н Витанов. Първо: дали някой е нарушил закона, го решава съдът. Казвам го като човек с опит в тази работа. Второто нещо, което пак от личен опит знам, е че в хода на досъдебното производство могат да се искат различни видове повторни, тройни, четворни, петорни експертизи, които да докажат дадена теза. Както една защита има право на своите защитни действия да изисква тези неща, така и прокуратурата има право да проверява други неща, които явно не са били достатъчно добре изяснени в първоначалния одит. Така че не бива да си вадим някакви глобални изводи, докато това нещо не придобие своя окончателен вид – в смисъл съответният водещ прокурор или с постановление да прекрати преписката, или да изготви обвинителен акт и да го внесе в съда. Това са процесуалните действия и не виждам поводи за изводи, които обикновено ще бъдат неправилни.

Предложението по т. 1 беше подложено на гласуване и прието с 29 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 976

 

  1. 1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема отчета за изпълнение решенията на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за IІ–то полугодие на 2013 г. и неснетите от отчет решения.
  2. 2.Снема от отчет изпълнените решения на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация – Велико Търново за II – то полугодие на 2013 г. №№ 756, 758, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 768, 769, 770, 771, 772, 774, 775, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 785, 787, 788, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 799, 801, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 844, 845, 852, 853, 854, 855, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 869, 870, 871, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 894, 895, 902, 903, 905, 906, 907, 908, 909, 911, 912, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 929, 930, 931, 932, 933, 935, 940, 942, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 962, 964, 972, 974, и неснетите от отчет решения с №№ 516, 517, 520, 521, 522, 523, 530, 559, 616, 617, 627, 652, 653, 654, 655, 661, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 685, 690, 691, 693, 694, 695, 696, 699, 700, 701, 702, 704, 706,710, 715, 729, 731, 732, 736, 737, 738, 739, 741, 742, 744, 745, 746, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 333, 375, 376, 401, 409, 416, 417, 425, 433, 442, 443, 464, 465, 466, 490, 491, 492, 181, 182, 194, 195, 258, 467, 343,
  3. 3.Остават да се водят на отчет от Великотърновски Общински съвет решения № № 757, 759, 767, 773, 776, 784, 786, 789, 798, 800, 802, 803, 804, 813, 814, 834, 842, 843, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 856, 868, 872, 885, 893, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 904, 910, 913, 914, 928, 934, 936, 937, 938, 939, 941, 943, 944, 961, 963, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 973, 975 и решения №№ 552, 553, 558, 578, 584, 585, 586, 607, 608, 618, 619, 636, 638, 645, 657, 711, 733, 735, 317, 318, 320, 321, 322, 324, 325, 358, 365, 367, 400, 403, 407, 410, 413, 414, 452, 481, 493, 505, 78, 128, 130, 143, 161, 164, 165, 255, 266, 273, 288, 296, 1409, 1410, 1419, 1454, 1465, 1468, 1486, 14, 32, 1188, 1326, 1003, 1134, 1142, 886, 946, 989, 410, 159, 1106, 138

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г., Вх. № 2296/20.01.2014 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Постъпило е заявление от Сдружение „Гората” – граждани, обединени за реални алтернативи с председател г-н Радослав Филипов, който заявява желание да се изкаже по тази точка. Заповядайте, г-н Филипов!

Тъй като г-н Филипов го няма в залата, давам думата за изказвания.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 2 беше поставено на гласуване и прието с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 977

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС, чл.2а ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Велико Търново, Вх. № 2301/20.01.2014 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Съгласно Правилника за дейността на ВТОС наредбите се приемат на две четения. Необходимо е също да се изслуша докладът на водещата комисия по НПУОР. Давам думата на г-н Чокойски.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Доклад на ПК по НПУОР. Към проекта на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община В. Търново.

Настоящата наредба се създава в изпълнение на изискванията на чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и отменя Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и консолидира материята, уредена досега в Закона за устройството на държавния бюджет, Закона за общинските бюджети и годишните закони за държавния бюджет.

Наредбата определя процедурата, основанията и документите за подготовка на бюджетната прогноза, като се въвежда задължителното й приемане от Общинския съвет. Изтеглят се сроковете по подготовка, обществено обсъждане и приемане на общинските бюджети. Определят се фискални правила и базисни такива при прогнозиране за средносрочен             период. Тъй като средносрочното бюджетно планиране има съществена роля, определят се условията и редът за извършване на промени, наблюдения, оценка и контрол на максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината и на максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, както и за други показатели, определени със Закона за държавния бюджет, независимо от тригодишния преходен период, съгласно параграф 20 от Закона за публичните финанси. Бюджетът на общината съгласно наредбата е система от обобщени показатели по бюджетите, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства на бюджетните организации. Основните показатели са: приходите, помощите и даренията, разходите, бюджетните взаимоотношения, бюджетното салдо и финансирането на бюджетното салдо.

Предвид изложените съображения кметът на община В. Търново е депозирал предложение до ВТОС за приемане на наредбата. Предложението е разгледано от комисията на заседание от 20.01.2014 г., която приема предложения проект за наредба.

 

В 9.55 часа в залата влязоха представители на Сдружение „Гора”, които прекъснаха работата на Общинския съвет. Г-н Ашиков заяви, че обявява 10-минутна почивка, тъй като Общинският съвет не може да работи в такава обстановка.

След почивката г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за изказвания.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Тази Наредба следва законовата постановка за съставяне на тригодишни бюджетни прогнози. Аз вярвам, че Общинска администрация е спазила буквата на закона, но понеже сме в навечерието на приемането на бюджета на общината за 2014 г., аз искам да споделя с вас това: дано срокът не се окаже твърде кратък, за да можем компетентно всички групи във ВТОС да се запознаем с проектобюджета и да предложим нашите виждания за секторните политики, които общината следва да изпълнява в рамките на този бюджет.

Ще си позволя да се изкажа в ретро аспект по предишната точка, която беше свързана с разпореждане с общинска собственост. Очевидно е, че намаляващите приходи от продажбата на общинско имущество са тревожен факт на фона на повишаващите се разходи за основни дейности на общината. В тази връзка бих искал да апелирам от трибуната на ВТОС за много по-активно взаимодействие и работа с потенциални инвеститори, тъй като очевидно е, че някои от тях не биха дошли сами, ако ние не ги потърсим, тъй като там е големият резерв и за Инвестиционната програма на общината, там е големият резерв и за една активна политика по инфраструктурата на общината, която се нуждае от много средства.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Съгласно чл. 75, ал. 2 от нашия Правилник, предлагам двете гласувания да се проведат в едно заседание.

Предложението беше подложено на гласуване и прието с 29 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

Приемането на наредбата на първо четене беше поставено на гласуване и прието с 31 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 978

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 82, ал.1 от ЗПФ и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Велико Търново.

 

Г-н Ашиков предложи измененията на наредбата да се гласуват анблок.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Приемането на наредбата на второ четене беше поставено на гласуване и прието с 31 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 979

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 82, ал.1 от ЗПФ и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Велико Търново.

 

Приложение: Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Велико Търново.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ВТОбС, Вх. № 2281/15.01.2014 г.

 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Промените в Правилника, които касаят възнагражденията на съветниците - това е законова постановка, която ние трябва да урегулираме нормативно като акт на ВТОС. Аз искам да поставя един друг въпрос. Той е свързан с една предшестваща промяна и възможността за изплащане на едни нормативно признати, бих ги нарекъл представителни разходи в размер на 35 %. Това беше един компенсационен механизъм, който се въведе след намаляването на възнагражденията на общинските съветници в рамките на предишното правителство с над 60 %. Така че ние възстановяваме тази възможност за едно адекватно възнаграждение на общинските съветници спрямо техните ангажименти и отговорности и считам за целесъобразно да предложа на Общинския съвет от името на групата: да отпадне тази възможност за тези 35 % нормативно признати разходи, които представляват 475 лв. Мисля, че няма потребност от такъв запис, да не говорим, че с малки изключения никой не е използвал тази възможност, независимо от малкото ограничено възнаграждение до този момент в продължение на година и половина.

Правя предложение от името на групата: тези нормативно признати разходи да отпаднат от Наредбата.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Това, което ще кажа, не означава, че има някаква договорка между мен и г-н Ламбев. По същество аз подкрепям тази инициатива. Аргументите в тази посока могат да бъдат много. Аз съм бил общински съветник, когато общинските съветници не получаваха никакви възнаграждения. И тогава, и сега твърдя, че за всеки труд трябва да се полага равно по размер възнаграждение, независимо какъв е този труд. Тези предвидени в закона възможности за допълнително компенсиране на дейността на Общинския съвет по принцип правно са разбираеми, но в момента, в условията на криза ние трябва да се откажем от тях.

Всички ние сме представители на политически партии и тези партии са утвърдени в обществения живот. Те получават субсидия от държавата, т.е. от българските данъкоплатци и следователно тези субсидии са точно за тази дейност на общинските съветници и за тяхната работа. Затова аз правя предложение този член 22, ал. 2 да отпадне от нашия Правилник. Тя може да бъде използвана и за някои моменти в бъдеще - общинският съветник да бъде търсен за това какви документи е представил, дали тези документи са коректни - нещо, което мисля, че в практиката на нашия ОС не е присъщо.

Мисля, че с това ние ще дадем един тон не само на общинските съвети в страната, но и на парламента примерно. Защо дейностите на депутатите да не бъдат издържани от субсидията на партията? Така парламентарно представените партии имат двойна субсидия. Веднъж покриват разходите на техните депутати, втори път им дават милиони държавна субсидия. Така че аз подкрепям предложението да отпадне тази алинея.

Предложението на г-н Ламбев за отпадане на чл. 22, ал. 2 от Правилника на ВТОС беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков – въздържал се, Тодор Тодоров - въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Деян Хаджийски - въздържал се, Петя Илиева - въздържал се, Красимир Калчев - въздържал се, Божидар Ангелов - въздържал се, Николен Стойнов - въздържал се, Александър Нанков - въздържал се, Росен Иванов - въздържал се, Михаил Харалампиев – въздържал се, Атанас Атанасов - въздържал се, Ваня Павлова - въздържал се, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - въздържал се, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - въздържал се, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 16 „за”, „против” няма, 18 „въздържали се”.

Основното предложение по т. 4 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – против, Николай Илчев - въздържал се, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - въздържал се, Стоян Витанов - въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Стефан Антонов - въздържал се, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – въздържал се, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – против, Николай Николов - въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, 2 „против”, 7 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 980

 

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

Било:

Чл. 22, ал. 2  Разходите на общинският съветник във връзка с работата му в общинския съвет в размер 35% от основното възнаграждение на председателя на общинския съвет се поемат изцяло от бюджета на Великотърновски общински съвет , считано от датата на приемането. Сумата се предоставя ежемесечно на общинския съветник, който определя начина на разпределението й. Тези средства се разходват за покриване на разноски, направени от общинския съветник, във връзка с работата му в Съвета като, но не само: пътни, организиране на приемни, срещи с избиратели, обучения, квалификации, експертизи и проучвания, консултантски услуги и други дейности.

Става:

Чл. 22, ал. 2  Общинският съветник има право да получава пътни и други разноски, на основание чл. 34, ал. 4 от ЗМСМА, в размер не по-голям от 35% от основното възнаграждение на председателя на общинския съвет. Разходите се отчитат с разходно - оправдателни документи, съгласно действащото законодателство.

Било:

Чл. 22, ал. 3 Общият размер на възнаграждението на общинския съветник по ал. 1 т. 7 за един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие, а на председателя на общинския съвет - 90 на сто от възнаграждението на кмета на съответната община.

Става:

За изпълнение на задълженията си, за участието в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, общинския съветник получава ежемесечно възнаграждение в размер на 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец, считано от 01.01.2014 г. Председателят на общинския съвет получава възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на кмета на съответната община.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Общински годишен план за младежта – 2014 г., съгласно Закона за младежта и Национална стратегия за младежта 2010 – 2020 г.,Вх. № 2280/15.01.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 5 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 981

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, Великотърновски общински съвет приема Общински годишен план за младежта – 2014 г., към Програма за младежки дейности в Община Велико Търново 2012 – 2015 г.

 

Приложение: Общински годишен план за младежта – 2014 г.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Велико Търново за 2014 г. за съгласуване, Вх.№ 2305/20.01.2014 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз ще подкрепя това предложение и не само че ще го подкрепя, но за тези, които не са имали възможност в пълнота да се запознаят с текста, ги съветвам да се запознаят, защото там има интересни, значими, обстоятелствени факти, които касаят управлението на нашата община. Това е комплимент към отдела, към Общинската администрация. Пак казвам: търся баланс. Когато има хубави неща, винаги ги отразявам, но когато има неща, върху които трябва да бъдат направени корекции, отново не ги спестявам.

Предложението по т. 6 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 982

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Великотърновски общински съвет съгласува Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Велико Търново за 2014 г.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Участие в Сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС в сградата на бившата Градска поликлиника, Вх. № 2299/20.01.2014 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: В момента има постъпили две заявления за изказвания по точката – от д-р Николай Русанов и от д-р Даниел Илиев.

Г-н Ашиков даде думата на г-н Русанов.

Г-н НИКОЛАЙ РУСАНОВ: По проблемите на създаденото сдружение на собствениците в бившата Градска поликлиника бих искал да ви информирам, че на 4 февруари е насрочено събрание на всички собственици под формата на кръгла маса за решаване на точно тези проблеми – създаване на въпросното сдружение и бъдещо управление на сградата, поради което предлагам да се отложи разглеждането на проблема от ВТОС за периода след 4 февруари, за да се има предвид нашето решение, което предполагам, че ще вземем тогава.

Г-н ДАНИЕЛ ИЛИЕВ: Аз се явявам пред вас в качеството си на управител на ДКЦ-1 - В. Търново. Ще бъда малко по-обстоятелствен от д-р Русанов, за да вникнем в нещата. Градската поликлиника, бидейки единствена в нашия град, има огромно обществено значение, тъй като през всичките практики в нея минават повече болни, отколкото примерно през болницата във В. Търново или през всички общински диспансери и други центрове взети заедно. Разположена в центъра на града, тя има значително обществено значение, вследствие на което община В. Търново не би следвало да не се интересува какво се случва в нея.

Като всяка сграда обаче, и тя старее, старее и апаратурата й и за съжаление, при ограничените средства в здравеопазването, би следвало да се използват всички съвременни инструменти, за да подобрим както обстановката, така също диагностиката и лечението на пациентите и техния комфорт и условията за работа на лекарите и на медицинския персонал, т.е. да превърнем Градската поликлиника в един дом на здравето, който да бъде комфортен и развиващ се за всички, които практикуват вътре, за всички, които ползват нейните услуги. Това е нашата цел и вие вече участваме в един европейски проект За съжаление, изпуснахме една инвестиция от 200 000 лв. за прилежащите общи части на нашите кабинети. Те не бяха одобрени в Министерството на икономиката. Там беше първата програма, която можеше да се използва в здравеопазването и от частни здравни заведения. Това не се случи, защото нямахме конкретна собственост върху тези общи части и нямахме създадено сдружение на общи части, както ЗУЕС го изисква – с повече от 67 % собственост.

За съжаление, натрупани проблеми във времето попречиха на една консолидация на всички колеги да изградим това нещо, но ние започнахме някои действия – например, сертифицирахме цялата сграда. Този сертификат ни струва 20 000 лв. Продължаваме в същата посока. Искам да ви уведомя, че по Закона за енергийната ефективност след около година и половина подлежим на глоба в паричен размер до 30 000 лв. или в имуществен размер до 100 000 лв., както казва законът в чл. 67, ако не изпълним мерките по сертификацията. Сертификацията и мерките в чл. 17 и чл. 33 на същия закон са абсолютно задължителни за обществени сгради над 1000 кв.м РЗП, т.е. за големи сгради. Има и други проблеми, които може би не е мястото тук да изтъкваме: студените коридори, течащия покрив, единствения асансьор, студените фоайета, хлъзгавите стълбища, общата ВиК, електро и прочие инсталация, за които законът изисква да има над 67 % консенсус на етажната собственост за усвояване на европейски проекти, на други донорски програми, на средства от държавния и общинския бюджет, за закачане на билбордове, за откачане или закачане към съответните ел, ВиК, газ и т.н.

Т.е. единственото и качествено управление на тази сграда, в която и общината има собственост и освен това има социален и политически интерес, би следвало да бъде решено, най-малкото с едно сдружение на собствениците на етажната собственост. Това сдружение може да има периметър на действие само усвояване на донорски програми. Би могло да има и периметър на действие и управление на общите части на поликлиниката. Това аз смятам, че са два различни проблем, в момента говорим само за усвояване на донорски програми и за програми за развитие на поликлиниката.

Що се отнася до някои притеснения, изказани от някои колеги, аз разбирам техните притеснения, но това е неизбежно, ние трябва да започнем да развиваме тази поликлиника, защото тя старее и затова се обърнахме към общината, която може да бъде както един двигател на изграждане на това сдружение, така и един балансьор и медиатор, който да балансира различните интереси в тази поликлиника. Тази поликлиника е уважавана и тя съществува в този си вид благодарение на община В. Търново, тъй като общината осъществи нейната приватизация навремето. Затова има и много собственици, нормално е да има и много интереси, но трябва да има един обединителен интерес, а именно - развитието на здравните услуги в нея, развитието на комфорта за нашите пациенти, както и за работещите в нея.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам само да взема позиция и да ви напомня, че години наред назад във времето имаше направена подписка от майки, от родители, които ползваха услугата от общината, в знак на несъгласие с мечешката услуга, която ние им предлагахме. Защо казвам „мечешка услуга”? Защото всички знаем каква е собствеността и какво всъщност се случва с нашата собственост отдолу – защото там е Млечната кухня. Нещо изключително неудобно, нелицеприятно и непрактично като услуга, която се предлага от нас. Изказването ми е насочено по-скоро като сигнал към г-н Кмета и с молба към него да направи всичко възможно и да извади тази услуга оттам и да намери правилното, наистина прагматично решение, удобно за родителите, за майките с колички, а не както е практиката сега – количките с децата да стоят навън, а майките да бягат надолу по стъпалата и да се притесняват какво се случва и дали всичко е наред, като оставят децата си навън.

Заедно с това аз ще се съобразя с изказването на д-р Русанов, който е един от безспорните авторитети във В. Търново и когато аз лично много уважавам, но няма как да не коментирам и мнението на д-р Илиев, което доказва, че той е един добър мениджър и мисли прагматично, защото всичко това, което каза, безспорно е така. Но отделен е фактът какво ние като институция ще правим с нашата собственост там и какви ангажименти можем и трябва да поемаме. Разбрах, че ще има и други изказвания, надявам се, че последният, който ще вземе позиция по това предложение, да направи предложение за отлагане на точката, най-малкото поне за да се съобразим с тези няколко десетки процента от хората, които притежават това дружество.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Първо по процедура: не знам заместник-председателите да имат право да се изказват преди останалите, но сигурно г-н Димитров е заявил изказване преди мен и Правилникът е спазен. Не мога да си помисля, че председателят ще наруши Правилника.

Ще започна своето изказване по същество оттам, откъдето свърши д-р Илиев. Да, Общината много отдавна направи нещо разумно, приватизирайки поликлиниката. Несъмнено е вярно, че поликлиниката трябва да се развива, че трябва да се подобряват условията на работа, но двете неща, свързани, водят логически към един извод, който мисля, че влиза в разрез с това, което споменахте, д-р Илиев - че общината трябва да бъде арбитър. Не, общината не трябва да бъде арбитър в дейността на различните практики, индивидуални и колективни, и на различните лекари в поликлиниката. Вие трябва да постигнете съгласие помежду си, защото общината се е оттеглила от ангажиментите да урежда проблемите в отношенията между експертите в тази поликлиника.

Затова правя формално предложение да отложим точката, още повече, че има един сигнал, който мисля, че е депозиран при председателя и при кмета; на мен ми беше изпратен по електронната поща, който е подписан (казано в кавички) от десетина колективни практики и няколко индивидуални практики. Определено има разминаване или неяснота между по-големия собственик в етажната собственост и по-малките собственици в тази институция.

Аз лично бих посъветвал кмета и апелирам към ВТОС да не вземаме страна в този спор, защото това са хората, които най-добре знаят и защитават, водени от хуманни съображения, този принцип, че трябва да се прави всичко, за да се подобрят здравните услуги, но решението е именно в ръцете на нашите лекари, които ние изключително уважаваме много, независимо дали са в по-голяма или в по-малка медицинска практика. Мисля, че е разумно представителите на отделните практики да седнат, да си кажат за какви проблеми става дума, какви са проектите и т.н.

Вие споменахте, г-н Илиев, че предстои реализиране на някакви дейности по европейски проекти. Ние не знаем какви са параметрите на тези проекти. Може да има и съфинансиране, което означава, че ние, като община, също трябва да влезем с някакви средства, а ние все още не сме приели бюджета, даже не сме го видели, поне аз все още не съм го видял. Така че едно забавяне на нещата мисля, че е разумно, за да се чуят и да се обсъдят различните становища вътре в професионалната гилдия, вътре при представителите на различните практики в поликлиниката, която несъмнено трябва да бъде още по-хубава и още по-хубава, такава, каквато няма в София.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Аз подкрепям всички изказвания до момента. Очевидно е, че сградният фонд и медицинската апаратура се нуждаят от сериозни инвестиции. Възможността за кандидатстване по различни оперативни програми е изключително добра и тя трябва да бъде въведена. Същевременно имаме конфликтна ситуация между собствениците в тази етажна собственост. Какви са причините и какви са мотивите на отделните страни, мисля, че не трябва да бъдат обсъждани и артикулирани публично точно на заседание на ВТОС, тъй като ние трябва да се придържаме към 6-те процента от етажната собственост, които общината притежава. Мисля, че това е основният момент. Но да влизаме в тази ситуация и ВТОС като принципал на тези 6 % да взема страна, мисля, че не е целесъобразно и не в обществен интерес. Ако има някаква роля, която трябва да бъде вменена на ВТОС, дотолкова, доколкото сме един от многото съсобственици, тя е по-скоро на медиатор, а не на арбитър в тази ситуация.

Аз подкрепям предложението за отлагане на точката и апелирам към всички страни в този казус за диалог и постигане на едно принципно съгласие по бъдещото развитие на нашата градска поликлиника.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Както каза д-р Илиев, наистина поликлиниката трябва да се превърне в дом на здравето и в момента всички явно ще се обединим за отлагане на точката и дайте, като отложим тази точка, да видим какво става в поликлиниката и около нея, тъй като преди малко чухме, че наистина приватизацията е добра. Да, добра е приватизацията на кабинетите, но аз съм категорично против приватизацията, която е извършена на паркинга зад поликлиниката. Нека да видим като съсобственик на етажната собственост какво се случва там, как се ползва този паркинг. Да не говорим за паркоместата отпред, които са няколко на брой и за които няма никакъв регламент, защото здравеопазване означава и достъп до здравеопазване. Тази сутрин минах оттам - от четиринадесет автомобила там, пет са с една педя сняг, което значи, че те въобще не са се местили оттам. И вместо да спрат хора, които имат нужда – майки с деца, болни и т.н., на практика там е паркомясто, което пречи да се стигне до поликлиниката по този начин.

В момента ние разглеждаме въпроса като съдружник. Нищо, че сме община, ние имаме 6 %, имаме вещни права. Разбрах от д-р Русанов, че ще има общо събрание на съсобствениците и ние трябва да разгледаме въпроса точно като равноправни съсобственици, трябва да упълномощим представителя си какво да гласува, как да гласува и т.н. Но аз мисля, че ние цялостно и комплексно трябва да разгледаме този въпрос. Въпросът е имуществен и трябва да се мине през ПК по Общинска собственост. Вярно, че касае здравеопазване, но става въпрос за имущество и тук ресорната комисия е ПК по ОС, не комисията по ЗСД. Така че има доста формални и неформални неща и интереси, които са свързани. Затова най-редното е да се отложи, да се проведе разговор с всички и оттам нататък да се намери най-елегантното решение не само с 67 %, което в никакъв случай не е консенсус. Консенсус значи 100 %. Затова нека да търсим консенсуса на 100 %, а 67 % е някакво квалифицирано мнозинство на някой си собственик.

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Може би г-н Тюфекчиев ме изпревари, но ние обсъждаме един въпрос, който е решен в Закона за етажната собственост и там ние сме само един участник от всички останали. С г-н Тюфекчиев сме заедно в етажна собственост в бившата Проектантска организация и тя се управлява с държавно участие, има частно участие, обществено участие, така че управлението на етажната собственост по никакъв начин не би могло да се реши от общинските съветници. Това е работа на Управителния съвет на етажната собственост, който приема и има ред, по който се гласува, има ред, по който се вземат решения с различно, в различния случай, процентно участие. Ако ние тук трябва да вземем решение, трябва да изискаме от администрацията информация кой управлява етажната собственост, частта от етажната собственост, която има община В. Търново, и нищо повече.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Аз ще тръгна откъдето започна моят колега Николай Николов. Първо, за да можем наистина да упражним наистина правата си на съсобственици в тази сграда, ние трябва да разгледаме два закона – единия е Законът за собствеността, втория е Законът за управление на етажната собственост. Той е изходната точка, от която след като се запознаем, можем да вземем правилно решение. В тази сграда в несъответствие на Закона са регистрирани няколко етажни собствености, при положение че тя има единна комуникация, един реален вход, ВиК, електрическа, енергийна и прочее системи. Въпросът е, че тръгвайки от член 18, 19 и последващите от ЗУЕС, са регламентирани две форми на управление на етажната собственост – едната е общо събрание, а другата е създаване на сдружение. Разглеждайки внимателно, законодателят е предвидил формата на сдружение тогава, когато касае участие в европроекти, когато касае получаване на финансиране от държавния и от общинския бюджет. За да могат да реализират такива средства съсобствениците трябва да направят такова сдружение, докато Общото събрание излъчва управителен съвет, управител, контролен съвет, но то няма такива функции да бъде бенефициент по европроекти.

По-важното за нас, апелирайки и поддържайки преждеговорившите във всичките им тези, че не може да ни бъде безразлично, е вникването в реалната ситуация, която се развива там в последната една година и създаденото недоверие между част от съсобствениците спрямо друга част от съсобствениците. За да може общината да бъде добър медиатор, който да иска развитие, както фасадността на сградата, както урегулиране на прилежащите площи и прочее, така и предлагането на качествена и достъпна здравна услуга от практиките, които работят там, тя трябва да участва в това сдружение, иначе няма как по друг начин да бъде медиатор. Проблемът е от повече от година, такива събрания е имало няколко досега. Не виждам противоречие между събранието на 4 февруари с нашето решение да дадем принципно съгласие да участваме в създаването на такова сдружение, както и последващите актове, защото сдружение без общо събрание не може да се направи. Общо събрание, учредителен протокол и устав, а ние като принципал на нашите 5,8 % трябва да гласуваме този устав и този учредителен договор. Но тъй като има сред част от колегите и част от гражданите, и част от съсобствениците доста натрупано недоверие, от една страна, от друга страна, непознаване на закона, което може да предизвика недобри последици в близко време, аз съм съгласен точката да бъде отложена.

И аз имам няколко препоръки. При предварителните разговори, които ще се проведат, както този на 4 февруари, да бъде ясно обсъдена възможността за това в Управителния съвет на сдружението от седемте човека трима да бъдат от тези, които в момента са в опозиция, и трима души да бъдат от собственика, който владее голямата част – примерно 60-те процента, и един представител от общината. Моята препоръка е той да бъде съветник и то човек, който да има добри юридически познания – било колегата Петко Тюфекчиев, било Николай Илчев, било Росен Иванов, за да може добре да се подготвят документите и моля да бъде по-бързо, защото има срокове, които се изтърват, има неща, които се изискват от управата на големия собственик и ако те не се случат, могат да предизвикат недобри последици. За да може да се случват добри неща, ние, като авторитетна институция, като институция, имаща респекта, трябва да можем да медиатираме, да балансираме тези интереси, защото ние всички живеем и ще живеем в нашия град и както се казва, като ни дойде времето на едно място ще отидем всички. Поне този период, който ни остава, да го изживеем в един мир, в една хармония, в едно съгласие.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз ще го кажа в стил Таня Дончева. За какво иде реч? Личните лекари от практиките и гинеколозите оказват 90 % доболничната помощ на населението на В. Търново и тези лекари наистина гледат с недоверие към това, което се случва. За някои неща имат основание, но Пламен Радонов го предложи: чрез техния представител - д-р Русанов, ние да им кажем следното: „трима от едната група, трима от другата и един представител на общината”, който да бъде не арбитър, а гарант или медиатор, както казват някои. Гарант, че интересите на едната част – джипита и гинеколози, и другата част - 80 лекари, които наемат помещения в рамките на ДКЦ без собственост, ще бъдат гарантирани.

Защото опасенията са следните: че по европроектите ще се усвоят определени средства; там има съучастие, което трябва да платят, но после, тъй като собственикът на големия процент е известна фирма в областта на фармацията, те могат да кажат: „Дайте да купим едно, второ, трето!”; да има съучастие, бедните лекари, които едва са събрали пари да си купят кабинети, да нямат пари за това и да бъдат натирени от кабинетите си по Закона за етажната собственост.

Това са опасенията и ако ние днес дадем гаранция за това, че общината ще бъде гарант, че няма да бъдат накърнени нито едните, нито другите интереси чрез това съотношение, това да бъде предадено чрез д-р Русанов на едната част, а чрез д-р Илиев – на другата; те наистина да се съберат на 4 февруари, другите – когато искат, но ние да си дадем един срок като ВТОС. На 12 февруари ще имаме извънредна сесия, ние тогава да го разгледаме. Когато хората си получат гаранциите, когато си получат допълнителните разяснения, когато тези недоразумения в тези преписки се изгладят, да се мине към едно решение, което да бъде от полза и за здравеопазването, и за лекарите, и най-вече за гражданите.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Правя процедурно предложение за отлагане на точката и тъй като в Правилника е написано, че предложението се прави писмено или на магнитен носител, ето го магнитния носител, г-н Председателю. В същото време е изпратено и на електронната поща, така че предложението е свръхекзактно.

 

Предложението на г-н Михов за отлагане на точката беше подложено на гласуване и прието с 29 „за”, 2 „против” „въздържал се” няма.

 

В 11.15 часа беше обявена 10-минутна почивка.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна на Учредителния акт на „ЦПЗ – В. Търново“ ЕООД, Вх. № 2272/08.01.2014 г.

 

Г-н ВАЛЕНТНИН ЛАМБЕВ: Ще взема отношение и по следващата точка. Какво имаме в момента? Имаме ситуация на правен гаф, който трябва да поправим, без да носим вина за това като орган. Назначаваме нов управител, без да освободим стария, без да проверим Учредителния акт, в резултат на което Търговският регистър връща документите за назначаването на новия управител на ЦПЗ, защото всички юристи, подписали предложението, плюс всички служители на Общинска администрация, които са се подписали, че е съгласувано, не са видели, че ние назначаваме нов управител, без да освободим стария и дружеството е на автопилот, без управител. Мисля, че от тази трибуна някой трябва да даде обяснение защо ВТОС е поставен в това положение да коментираме такава правна форма и казус, при положение че това е стандартна процедура и има утвърдена практика, която е ясна на всички и тя не е спазена.

Г-жа КАЛИНА ЛУПОВА: Ще отговоря по двете точки. С оглед факта, че срокът на договора за управление, касаещ ЦПЗ е изтекъл, ВТОС взема решение № 729 за удължаване срока на договора на д-р Парчев. Предвид на това е сключен анекс към този договор за управление, считано от 03.07.2013 г., с който е удължен срокът на договора до провеждане на конкурс. С точка 2 на посоченото решение е обявен конкурс и е одобрена методика за провеждане на конкурс за управител на ЦПЗ. Въз основа на решението на ВТОС е проведена тази конкурсна процедура за управител на ЦПЗ – В. Търново през месеците ноември и октомври. Избран е нов управител и с Решение № 930 от 28.11.2013 г. ВТОС утвърждава решението на конкурсната комисия, т.е. това, което прави ВТОС, е да утвърди това решение.

Във връзка с гореизложеното и на основание текстовете от Закона в това предложение, което е направено, е отправено настоящото предложение за решение към ВТОС. Т.е. към този момент вие ще вземете решение за промяна на Учредителния акт, в който ще впишете новия управител и със следващото решение ще оттеглите овластяването на д-р Парчев. Това, което аз искам да кажа, е, че може би трябва да вземете по-нататък решения, свързани с промяна на уставите на дружествата с оглед на това, че може би сме единствените, в чиито учредителни актове на всички ЕООД, които са под управление на ВТОС, са вписани управителите като текст от самия учредителен акт. Това е нещо, което по принцип не се прави и което може да бъде променено и по този начин това, което се случва, няма да се случи следващия път. Така че махайки наименованието на всеки един управител, това нещо ще бъде преодоляно по този начин.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Г-н Председател, явно ще трябва да печатате нови дипломи.

Това че в учредителния акт досега като практика е било да бъдат вписвани действащите управители, не означава, че това е причината за този правен абсурд и за връщането на документите от Търговския регистър. Това е възможност по-лесно да се правят промените при назначаването на новия управител. Което не оневинява Общинската администрация, че тя не е огледала и не е предприела онези действия, които биха дали възможност да бъдат направени промените по съответния ред в Търговския регистър. Тук има грешка; аз чух, че се е случило така, обаче не разбрах защо се е случило.

Г-жа КАЛИНА ЛУПОВА: Аз искам да кажа, че с предходното решение е утвърдено решението на комисията, а не е освободен управителят, което е различно в този случай; правим го сега. Дали ще стане по едно и също време, или ще стане в две отделни заседания, мисля, че това не е някакъв правен абсурд.

Що се отнася за моята диплома, мисля, че тази диплома е взета по съответния ред и ако някой може да я оспори, това не сте Вие.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Аз говоря за други дипломи - които ги раздава г-н Председателят за активност. Не говоря за професионалната квалификация на служителите в Общинската администрация. Нямам такива намерения, тъй като очевидно, че овластяването на администрацията е следствие на политическо решение и на решение по целесъобразност, а това, което исках да кажа – как е предложено да бъде гласувано решението, зависи изцяло от ОА. Очевидно, че след като са предприети действия за вписване на новия управител, без да е гласувано освобождаването на стария, в този механизъм има нещо, което не е наред. За това става въпрос. Нека никой да няма илюзии,     че по някакъв начин искам да обидя или да засегна някого, но тук говорим за устойчивост на решенията и тяхната правна аргументация и последователност.

Предложението по т. 8 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов – въздържал се, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев – въздържал се, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 3 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 983

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА във вр. чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, и чл.18, т.3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”, Великотърновски Общински съвет изменя Учредителния акт на дружеството, както следва:

а) Чл. 14, ал.5 се изменя и добива следната редакция :

  „Чл. 14, ал.5. Великотърновски общински съвет определя за управител на Дружеството Д- р Мариана Василева Петрова-Андреева с ЕГН 6006173051 с адрес гр.Велико Търново, ул. „Росица”, № 3, вх. А,   който да управлява и представлява лечебното заведение.”

б) §2 от Заключителните разпоредби се допълва и добива следното съдържание:

  „§2 Настоящият учредителен акт е приет с Решение на ОбС -гр. В. Търново № 215/14.09.2000 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС – Велико Търново № 1043/19.08.2010г. и изменен и допълнен с Решение № 983 /30.01.2014 година на Великотърновски общински съвет.”.

    

2. Възлага на Управителя на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД /, ЕИК 104525651 да извърши регистрация на извършените изменения в Учредителния акт на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД /, ЕИК 104525651 с Решение № 215/14.09.2000г. на Обшински съвет Велико Търново, изменен и допълнен с Решение на ОбС – Велико Търново № 1043/19.08.2010г. и изменен и допълнен с Решение № 983/30.012014 година на Великотърновски общински съвет.

 

3. Възлага на Управителя на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД /, ЕИК 104525651 да внесе информация за предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

Приложение: Учредителен акт на дружеството- „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД /, ЕИК 104525651.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Оттегляне овластяването на д-р Георги Парчев като управител на „ЦПЗ – В. Търново“ ЕООД, Вх. № 2298/20.01.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 9 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 984

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, във връзка с чл. 141, ал. 4 от Търговския закон, Великотърновски общински съвет оттегля овластяването на д-р Георги Иванов Парчев като управител на „Център за психично здраве – Велико Търново“ ЕООД – гр. Велико Търново и го освобождава от длъжност, считано от 01.01.2014 г.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново, Вх. № 2321/23.01.2014 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам двете гласувания да се проведат в едно заседание съгласно чл. 75, ал. 2 от Правилника на ВТОС.

Предложението беше подложено на гласуване и прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Г-н Ашиков подложи на гласуване изменението и допълнението на Наредбата на първо четене.

С 34 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма изменението и допълнението на Наредбата на първо четене беше прието.

 

РЕШЕНИЕ № 985

 

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА,чл.4,ал.4 от ЗПСК, чл.127, ал.3 , § 12 , ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.10,т.1 от Правилника за дейността на ОбАП , чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет:

Изменя и допълва на първо четене Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново , както следва :

1. В чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

Било: „ ….."обекти на приватизацията" и тяхното разпределение , съобразно чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от ЗПСК .”

Става: „ …."обекти на приватизацията" и тяхното разходване, съобразно чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от ЗПСК и чл. 127, ал. 3 от Закона за публичните финанси .”

 

2. В чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения :

Било: „ …… и тяхното разпределение , съобразно чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от ЗПСК.”

Става: „ …. и тяхното разходване, съобразно чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от ЗПСК и чл. 127, ал. 3 от Закона за публичните финанси.”

 

3. В чл.2,ал.2 след „ЗПСК” се поставя запетая и се допълва „ЗПФ”.

 

4. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

Било: „Чл.3. Приходите, получени в резултат на приватизацията и на дейности, съпътстващи приватизационния процес,се разходват в съответствие с разпоредбите на чл.10 на ЗПСК,както следва”.

Става:”Чл.3.Приходите, получени в резултат на приватизацията и на дейности, съпътстващи приватизационния процес, се разходват чрез общинския бюджет в съответствие с разпоредбите на чл.127,ал.3 и § 12 ,ал.4 на Закона за публичните финанси , както следва:”

4.1. Алинея 1 :

Било : „(1) 91 на сто на паричните постъпления се използват за инвестиционни цели с решение на Общинския съвет, включително за придобиване на дълготрайни материални активи /ДМА/ със социално предназначение и за погасяване на кредити за незавършени обекти на строителството; тези средства не могат да се ползват за текущи разходи.”

Става : „(1) 91 на сто на паричните постъпления и въз основа на решение на Общинския съвет се разходват само за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.”

4.2. Алинея 4 :

Било : „(4) С решение на общинския съвет временно свободните средства по ал. 1 и ал. 2 могат да се ползват като временен безлихвен заем за плащания по бюджета на общината, както и за общинско съфинансиране и авансово финансиране на проекти по програми, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и по други международни програми и споразумения. „

Става : „(4)С решение на общинския съвет временно свободните средства по ал. 1 и ал.2 могат да се ползват за общинско съфинансиране и авансово финансиране на проекти по програми, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и по други международни програми и споразумения.”.

 

5 . В чл.4 се правят следните изменения и допълнения:

5.1. Алинея 3 :

Било : „(3) Паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на лечебните заведения се внасят в специален фонд на разпореждане на съответния общински съвет , като средствата по този фонд се използват за инвестиционни цели в здравеопазването, включително за придобиване на дълготрайни материални активи за лечебните заведения.”

Става : „(3) Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от лечебните заведения с общинско участие, в които общината не е едноличен собственик, се превеждат по сметка на лечебното заведение, остават негова собственост и могат да се ползват само за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, след разрешение на собственика на капитала му.”

5.2. Алинея 4 , т.1 :

Било :   „ 1. двадесет на сто - във фонда по предходната ал. 3”.

Става : „1. двадесет на сто - по бюджета на общината.”

 

  1. 6.В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

6.1. Алинея 1 става алинея 2 :

Било : „ (1) набирателна сметка за „депозити за приватизация” – приходна”

Става : „(2) набирателна сметка за „депозити за приватизация” .

6.2. Алинея 2 става алинея 1 :

Било : „ (2) сметка „100 процента парични постъпления от приватизация " – приходна”

Става : „(1) бюджетна сметка за парични постъпления от приватизация и покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол”

6.3. Алинея 3 се отменя.

 

7. В чл.7 , ал.2 се правят следните изменения и допълнения::

7.1. Точка 2 :

Било : „2. Превежда депозитите на спечелилите участници, които са платили определената цена в определения срок в сметка "100 процента парични постъпления от приватизацията" .

Става : „2. Превежда депозитите на спечелилите участници, които са платили определената цена в определения срок в сметката по чл.5, ал.1” .

7.2. Точка 3 :

Било : „3. Задържаните като санкция депозити от участници в процедура по проведен публичен търг или публично оповестен конкурс, се превеждат в сметка "Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол".

Става : „3. Задържаните като санкция депозити от участници в процедура по проведен публичен търг или публично оповестен конкурс, се превеждат в сметката по чл.5 ,ал. 1”.

 

8. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения::

8.1. Алинея 1 :

Било : „(1) Паричните постъпления от приватизацията и съпътстващите я мероприятия се разпределят от Общинската агенция за приватизация в 5 /пет/ дневен срок от получаването им и при наличие на съответните за това основания, съгласно разпоредбите на чл.10 от ЗПСК , както следва:”

Става : „(1) Паричните постъпления от приватизацията и съпътстващите я мероприятия се разпределят от Общинската агенция за приватизация в 5 /пет/ дневен срок от получаването им , както следва.”

8.2. Алинея 1 ,т.1 :

Било : „1. По сметката на специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи на разпореждане на Общинския съвет:”

Става : „1. В специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи:”

8.3. Алинея 1 ,т. 2 :

Било : „2. По сметката за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол:”

Става : „2. Във фонд за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол:”

8.4. Алинея 2 :

Било : „(2) Лихвите по сметки „Набирателна за депозити” и „100 процента парични постъпления от приватизацията” се внасят в сметката на специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи”.

Става : „(2) Лихвите по сметка „Депозити за приватизация” и по „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” се внасят по бюджетната сметка на Община В. Търново.”

8.5. Алинея 3 :

Било:„(3) Лихвите по сметка "Покриване на разходи за приватизация и следприватизационен контрол" остават в същата сметка.”

Става:„(3) Лихвите по фонд "Покриване на разходи за приватизация и следприватизационен контрол" остават в бюджетна сметка за парични постъпления от приватизация и покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол.”

 

9. В чл. 9 , ал. 2 се отменя точка 4 .

10. В чл.10, ал.1 , т. 2 се правят следните изменения и допълнения:

Било : „2. погасяване на кредити за незавършени обекти на строителството.”

Става : „2. погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.”

    

Председателят на ВТОС предложи изменението на Наредбата да се гласува анблок.

Предложението беше прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Изменението на Наредбата на второ четене беше поставено на гласуване и прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 986

 

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА,чл.4,ал.4 от ЗПСК, чл.127, ал.3 , § 12 , ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.10,т.1 от Правилника за дейността на ОбАП , чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет

Изменя и допълва на второ четене Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново , както следва :

1. В чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

Било: „ ….."обекти на приватизацията" и тяхното разпределение , съобразно чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от ЗПСК .”

Става: „ …."обекти на приватизацията" и тяхното разходване, съобразно чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от ЗПСК и чл. 127, ал. 3 от Закона за публичните финанси .”

 

2. В чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения :

Било: „ …… и тяхното разпределение , съобразно чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от ЗПСК.”

Става: „ …. и тяхното разходване, съобразно чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от ЗПСК и чл. 127, ал. 3 от Закона за публичните финанси.”

 

3. В чл.2,ал.2 след „ЗПСК” се поставя запетая и се допълва „ЗПФ”.

 

4. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

Било: „Чл.3. Приходите, получени в резултат на приватизацията и на дейности, съпътстващи приватизационния процес,се разходват в съответствие с разпоредбите на чл.10 на ЗПСК,както следва”.

Става:”Чл.3.Приходите, получени в резултат на приватизацията и на дейности, съпътстващи приватизационния процес, се разходват чрез общинския бюджет в съответствие с разпоредбите на чл.127,ал.3 и § 12 ,ал.4 на Закона за публичните финанси , както следва:”

4.1. Алинея 1 :

Било : „(1) 91 на сто на паричните постъпления се използват за инвестиционни цели с решение на Общинския съвет, включително за придобиване на дълготрайни материални активи /ДМА/ със социално предназначение и за погасяване на кредити за незавършени обекти на строителството; тези средства не могат да се ползват за текущи разходи.”

Става : „(1) 91 на сто на паричните постъпления и въз основа на решение на Общинския съвет се разходват само за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.”

4.2. Алинея 4 :

Било : „(4) С решение на общинския съвет временно свободните средства по ал. 1 и ал. 2 могат да се ползват като временен безлихвен заем за плащания по бюджета на общината, както и за общинско съфинансиране и авансово финансиране на проекти по програми, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и по други международни програми и споразумения. „

Става : „(4)С решение на общинския съвет временно свободните средства по ал. 1 и ал.2 могат да се ползват за общинско съфинансиране и авансово финансиране на проекти по програми, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и по други международни програми и споразумения.”.

 

5 . В чл.4 се правят следните изменения и допълнения:

5.1. Алинея 3 :

Било : „(3) Паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на лечебните заведения се внасят в специален фонд на разпореждане на съответния общински съвет , като средствата по този фонд се използват за инвестиционни цели в здравеопазването, включително за придобиване на дълготрайни материални активи за лечебните заведения.”

Става : „(3) Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от лечебните заведения с общинско участие, в които общината не е едноличен собственик, се превеждат по сметка на лечебното заведение, остават негова собственост и могат да се ползват само за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, след разрешение на собственика на капитала му.”

5.2. Алинея 4 , т.1 :

Било :   „ 1. двадесет на сто - във фонда по предходната ал. 3”.

Става : „1. двадесет на сто - по бюджета на общината.”

 

  1. 7.В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

6.1. Алинея 1 става алинея 2 :

Било : „ (1) набирателна сметка за „депозити за приватизация” – приходна”

Става : „(2) набирателна сметка за „депозити за приватизация” .

6.2. Алинея 2 става алинея 1 :

Било : „ (2) сметка „100 процента парични постъпления от приватизация " – приходна”

Става : „(1) бюджетна сметка за парични постъпления от приватизация и покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол”

6.3. Алинея 3 се отменя.

 

7. В чл.7 , ал.2 се правят следните изменения и допълнения::

7.1. Точка 2 :

Било : „2. Превежда депозитите на спечелилите участници, които са платили определената цена в определения срок в сметка "100 процента парични постъпления от приватизацията" .

Става : „2. Превежда депозитите на спечелилите участници, които са платили определената цена в определения срок в сметката по чл.5, ал.1” .

7.2. Точка 3 :

Било : „3. Задържаните като санкция депозити от участници в процедура по проведен публичен търг или публично оповестен конкурс, се превеждат в сметка "Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол".

Става : „3. Задържаните като санкция депозити от участници в процедура по проведен публичен търг или публично оповестен конкурс, се превеждат в сметката по чл.5 ,ал. 1”.

 

8. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения::

8.1. Алинея 1 :

Било : „(1) Паричните постъпления от приватизацията и съпътстващите я мероприятия се разпределят от Общинската агенция за приватизация в 5 /пет/ дневен срок от получаването им и при наличие на съответните за това основания, съгласно разпоредбите на чл.10 от ЗПСК , както следва:”

Става : „(1) Паричните постъпления от приватизацията и съпътстващите я мероприятия се разпределят от Общинската агенция за приватизация в 5 /пет/ дневен срок от получаването им , както следва.”

8.2. Алинея 1 ,т.1 :

Било : „1. По сметката на специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи на разпореждане на Общинския съвет:”

Става : „1. В специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи:”

8.3. Алинея 1 ,т. 2 :

Било : „2. По сметката за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол:”

Става : „2. Във фонд за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол:”

8.4. Алинея 2 :

Било : „(2) Лихвите по сметки „Набирателна за депозити” и „100 процента парични постъпления от приватизацията” се внасят в сметката на специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи”.

Става : „(2) Лихвите по сметка „Депозити за приватизация” и по „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” се внасят по бюджетната сметка на Община В. Търново.”

8.5. Алинея 3 :

Било:„(3) Лихвите по сметка "Покриване на разходи за приватизация и следприватизационен контрол" остават в същата сметка.”

Става:„(3) Лихвите по фонд "Покриване на разходи за приватизация и следприватизационен контрол" остават в бюджетна сметка за парични постъпления от приватизация и покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол.”

 

9. В чл. 9 , ал. 2 се отменя точка 4 .

10. В чл.10, ал.1 , т. 2 се правят следните изменения и допълнения:

Било : „2. погасяване на кредити за незавършени обекти на строителството.”

Става : „2. погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.”

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинска агенция за приватизация, Вх. № 2322/23.01.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 11 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 987

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във вр. с чл.4, ал.4 от ЗПСК, чл.127, ал.3 от Закона за публичните финанси и §3, ал.1 от Правилника за дейността на ОбАП , Великотърновски общински съвет

1. Изменя и допълва Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация, както следва :

- Чл. 5, т.2 :

Било: 2. Очаквания размер на приходите от приватизацията и тяхното разпределение съгласно чл. 10 от ЗПСК .

Става: 2. Очаквания размер на приходите от приватизацията и тяхното разпределение, съгласно Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново, приета от ОбСъвет Велико Търново.

- Чл. 10, т.8 :

Било: 8. Одобрява план-сметка за приходите и разходите на ОбАП по фонд „ Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол“ и контролира изпълнението им,във връзка с приетата от Общинския съвет годишна план- сметка.

Става: 8. Одобрява план-сметка за приходите и разходите на ОбАП по фонд „Покриване разходите за приватизацията и следприватизационен контрол“ и контролира изпълнението им,във връзка с приетата от Общинския съвет годишна план- сметка.

- Чл.12, ал.8 :

Било: (5). Извършва предвиденото по ЗПСК разпределение на приходите от приватизацията и управлява разходването на средства от фонд “Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол ", съгласно одобрена план - сметка и по начин, определен в Наредбата за формиране и управление на приходите.

Става: ал. 5 Извършва предвиденото в чл.8,ал.1 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново разпределение на приходите от приватизацията и управлява разходването на средства от фонд “Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол", съгласно одобрена план - сметка .

-- § 4 от Преходните и заключителни разпоредби :

Било: § 4. Този Правилник, заедно с направените изменения и допълнения, влиза в сила след приемането му с решения №№ 755 / 16.05.2002 г., 19/18.12.2003 г., 27/20.12.2007 г., 515/19.03.2009 г., 843/18.03.2010 г., 38/22.12.2011 г., 69/ 28.12.2011 г., решения № 249, №250 от 17.05.2012 г. на Великотърновски общински съвет .

Става: § 4. Този Правилник, заедно с направените изменения и допълнения, влиза в сила след приемането му с решения №№ 755 / 16.05.2002 г., 19/18.12.2003 г., 27/20.12.2007 г., 515/19.03.2009 г., 843/18.03.2010 г., 38/22.12.2011 г., 69/ 28.12.2011 г., решения № 249, №250 от 17.05.2012 г. и решение № 987/30.01.2014 г. на Великотърновски общински съвет .

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение на решения на т.4 и т.6 от решения № №849, 850, 851/26.09.2013 г., № № 897, 898, 899, 900/31.10.2013 г., № 936/28.11.2013 г., № № 967,968,969/19.12.2013 г., както и т. 5 и т. 7 от решение № 776/01.08.2013 г. на ВТОбС, Вх. № 2323/23.01.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 12 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев – за, Валентин Ламбев - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 988

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3,т.2 от ЗПСК , във връзка с § 12,ал.2 на ПЗР на Закона за публичните финанси и чл.10,т.6 от Правилника за дейността на ОбАП,  Великотърновски общински съвет:

1. Изменя т. 4 и т.6 на решения №№ 849,850,851/26.09.2013 г.,№№ 897,898,899,900/ 31.10.2013 г., № 936/28.11.2013 г. , №№ 967,968,969/19.12.2013 г., като посочената в същите сметка се заличава , вместо която се поставя следната сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 .

2. Изменя т. 5 и т.7 на решение № 776/01.08.2013 г. , като посочената в същите сметка се заличава , вместо която се поставя следната сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Влагане на свободни средства от фонд „Покриване разходи за приватизация и следприватизационен контрол“ на срочен депозит, Вх. № 2324/23.01.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 13 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 989

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.28от ЗОБ ,чл.9 и чл.10,т.8 от Правилника за дейността на ОбАП, чл.14,ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново и във връзка с дадени указания от Сметната палата, Великотърновски общински съвет

1. Дава съгласие Общинска агенция за приватизация - Велико Търново да открие в обслужващата банка на Община Велико Търново 2 срочни депозита при следните условия : 600 000 (шестстотин хиляди) лева на възобновяеми тримесечни депозити ; 100 000 (сто хиляди) лева на възобновяеми месечни депозити .; срок за прекратяване на депозитите – с приключване на бюджетната година.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, с. Беляковец, Вх. № 2325/23.01.2014 .

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 14 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 990

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и т. 19 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 3, т.2 от ЗПСК Великотърновски общински съвет:

1. Прекратява откритата с решение № 487/19.02.2009 г. процедура за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ: “УПИ І от кв. 11 по плана на с. Беляковец, заедно с построена в него сграда (бивше училище)” – собственост на Община Велико Търново .

2. Отменя решение № 161/29.03.2012 г., относно приемане анализ на правното състояние, начална цена и метод на приватизация чрез публично оповестен конкурс на един етап за продажба на общински нежилищен имот,представляващ: “УПИ І от кв. 11 по плана на с. Беляковец, с площ 5 395 кв.м, заедно с построена в него сграда бивше училище, представляваща етаж със застроена площ 508 кв.м, сутерен със застроена площ 167,72 кв.м, външни тоалетни със застроена площ 21,73 кв.м. и склад с полезна площ 41,15 кв.м, заедно с подобрения, описани в документацията - собственост на Община Велико Търново.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване на срока на Договор за предоставяне на концесия за извършване на дейности по събиране на твърдите битови отпадъци,Вх. № 2317/21.01.2014 г.

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Днес трябва да вземем решение дали да бъде удължена тази концесия и съответно какво произтича от това удължаване на концесията. Тази фирма е чистила нашите битови отпадъци 15 години. Донякъде се е справила добре, донякъде има неща, които куцат и ако днес удължим тази концесия, добре е да надградим тези неща, които са се случили досега.

На заседанията на трите комисии, които бяха извънредни, и преди това ние поискахме едно становище от г-н Кмета като орган на изпълнителната власт и човека, който трябва да подпише настоящото споразумение. Днес получихме едно такова становище, подписано от г-н Панов, но за мен е важно да чуем дали той би подкрепил наистина удължаването на концесията като градоначалник.

На второ място, не виждам г-жа Кънчева, въпреки че зададохме въпрос в комисията за броя на контейнерите, било поцинковани кофи, бобри, ракли и т.н., защото концесионерът дава предложение да се направят допълнителни инвестиции - до пролетта да бъдат подменени част от пластмасовите кофи (каква част от тях) и до 30 септември да бъдат купени нови четири автомобила. Именно във връзка с тези неща искам да направя едно допълнение към проекта за решение в точка ІІІ.

Не на последно място е хигиената и дезинфекцията на съдовете за смет, защото това нещо куца и контролът на ОА трябва да бъде засилен относно концесионера . Затова ви предлагам една нова точка 3, да допълним проекта за решение. Когато изтича последният срок за закупуване на автомобили - 30 септември, на редовното заседание на ВТОС през октомври 2014 г. г-н Кметът да внесе във ВТОС информация за изпълнението на концесионера, в това число закупуването и подмяната на съдовете за битови отпадъци и автомобилите за извозването им; изпълняват ли се задълженията на концесионера за измиване и дезинфекция на съдовете за битови отпадъци.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Аз искам да споделя пред вас, че тази концесия се гласува преди близо 15 години и тук няколко общински съветници и тогава бяхме общински съветници и с голямо удовлетворение и изразявайки желанието на гражданите на общината приехме това предложение да отдадем на концесия именно тази дейност по сметосъбирането и извозването на битовите отпадъци, даже имаше хора, които през първите няколко години казваха: „В седем часа минава колата и събира боклуците и аз трябва да изпратя детето си на училище или на детска градина”.

Аз бих искала да се спра на някои недостатъци, които бяха допуснати в този твърде голям период и не без участието и на Общинската администрация, която не прояви такъв контрол и не е съставила констативни протоколи през този период, от които да е видно, че действително концесионерът не е изпълнил своите задължения към гражданите, към общината.

Вие сте се запознали с Приложение 1 и 2 по договора, който е подписан и от нашия колега г-н Витанов – заместник-кмет тогава. Има хора, които знаем как е станало, с каква радост сме посрещнали това - за първи път се обявява концесия и тя беше приета с голямо мнозинство. Концесионерът трябваше да използва специализирани сметосъбиращи машини на брой пет. Искам да ги попитам и да изразя мнението на живеещите в квартал „Варуша”. Колко пъти живущите видяха да се движи един малък автомобил с повишена проходимост, който да събира отпадъците? Боклуците стоят по няколко дена, не се изхвърлят. Говоря за следващия период, не за първите години.

На следващо място, по Приложение № 2. Да приемем, че имаше ежедневно почистване, не можем да го отречем, но ежедневно почистване на кофите почти не се прави. Ако отидем в квартал „Света гора”, ще намерим пластмасови кофи, които са там от самото начало.

На следващо място: ежедневно метене, но почти не става такова ежедневно метене. Може би заинтересованите ще кажат друго.

На следващо място: никога не е имало измиване на контейнерите.

На следващо място: микросметища.

Да не говорим за други неща.

Аз бих определила това така: за мен е занижен ежедневният контрол. Според мен трябваше да се представи икономически анализ или поне една справка, ВТОС да види колко средства са дадени за този вид дейност - концесия. Няма го. Аз лично зная колко средства са дадени, проследявала съм през годините, но ние затова сме тук, все пак трябваше да има такава справка, макар и малко трудно, защото периодът е много голям.

Моето предложение, ако сега се вземе такова решение, е за по-нататък действително да се завиши ежедневният контрол, защото изтичат средства на данъкоплатците. Ние затова сме тук, за това сме се клели, ние сме хората, които трябва да проследяват къде отиват парите на данъкоплатците.

Аз не за последен път приветствам г-н Кмета, затова че се започна постепенно връщане на някои от видовете дейности, свързани именно с обслужване на населените места, с озеленяването като вид дейност, която ще се изпълнява от общински предприятия. Г-н Кмете, моето пожелание е и занапред да действате в тази насока, защото от тази концесия по мои изчисления само за 2 500 000 лв. можеше да се купят тези камиони и тези кофи. Да не говорим, че контейнерите не са сменяни. За 15 години те не купиха една малка кола, която можеше да обслужва населението на труднодостъпните квартали, а сега как ще стане това до 30 септември ? Дано да успеят, пожелавам им всичко хубаво!              

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Имаше един коментар в залата, но все пак трябва да има върховенство на съдържанието над формата, така че нека да се придържаме към съдържанието. Когато човек има какво да каже, трябва да го сподели, защото органът е много важен и решенията са важни.

Нещата относно удължаването на договора за концесия бяха казани до известна степен от колегите съветници. Аз прочетох внимателно предложението, внесено от г-н Кмета. То се придържа към правната форма, че е допустимо удължаването на концесията. Въпрос, който мисля, че отдавна е изяснен и за концедента, и за концесионера. Като продължителност този договор надхвърля оставащите две години от мандата. Не е без значение в политически план въпросът за наследството. Така че този договор има голям обществен ефект, разбира се има и отправна точка почти целия следващ мандат. В тази връзка, това, което бих искал да апелирам, е за много по-стриктно изпълнение на задълженията на концедента относно контрола и качеството на работа на концесионера на първо място.

На второ място: много по-стриктното съблюдаване на Инвестиционната програма на концесионера относно подновяването на съдовете за битова смет, подмяната на сметосъбиращите превозни средства.

Третият въпрос е въпросът за концесионното възнаграждение. Нещо, което в момента не коментираме, но то е съществен елемент от всеки един договор. Дали концесионното възнаграждение е адекватно на разходите, правени от концесионера, и дали е достатъчно за качественото осъществяване на услугата. Може би в тази посока трябваше да бъде и днешната дискусия, тъй като въпросът освен обществен е и чисто икономически, тъй като има разходване на публични обществени средства.

И другият въпрос: Доколко и в каква степен регулярно концедентът изплаща концесионното възнаграждение на концесионера? Има ли забавяне и на какво се дължи? Можем ли да считаме това забавяне като основание за неизпълнение на Инвестиционната програма на концедента?

Ред въпроси, по които ние нямаме дискусия, затова аз настоявам и държа да чуя и мнението на г-н Панов, който ще изпълнява този договор, с идеята, че като административен ръководител, носещ политическата отговорност, ВТОС и обществеността трябва да чуят мнението на г-н Кмета, тъй като той ще бъде човекът, който ще контролира изпълнението на този договор.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Становището ми е на база на становището на Общинската администрация. Съдейки по изказванията, мисля, че до момента повечето от вас са доволни до някаква степен от концесионера; с малки забележки, които трябва да се вмъкнат. Същото е и моето мнение – че съм доволен от концесионера. Но всички тези неща, които се казаха – и за подмяната на контейнерите, и за кофите за смет, а също така и за машините, които са необходими за по-качественото обслужване и сметосъбиране, те трябва да залегнат в договора.

В крайна сметка, колективният орган, който взема решение за удължаване на концесията, това е ВТОС и аз смятам, че не трябва да налагам своето мнение. Днес изразих становището си, казах ви моето мнение за фирмата, така че след като вие решите удължаването на тази концесия, ние ще се съобразим с нещата, които се включват в договора, а с моя заповед инспекторатът със специалисти от екологията ще контролира изпълнението на концесионерския договор.

Всички останали неща, които казахте - за финансовия анализ и т.н., те са действително обект на обсъждане, но ако тези неща бяха зададени в комисиите, аз щях да бъда подготвен да отговоря и за тях днес.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Аз също смятам, че концесионерът се справя, независимо колко труден като възможности за чистене е релефът на нашия град, обаче в момента старата концесия изтича и ние сме изправени пред следния казус: единият вариант е да я продължим, другият вариант е да пристъпим към нова концесия. Естествено е, че те чистят добре, но би следвало да се търси възможност и за по-добро справяне с нещата. Единият вариант е да искаме, както каза колегата Тюфекчиев, надграждане; другият вариант е да се търси по-добро чистене чрез обявяване на конкурс за нова концесия.

С какво бихме се сблъскали в единия или в другия вариант и защо аз, примерно, съм склонен да подкрепя удължаването на концесията? Защото ако тръгнем към обявяване на нов конкурс за концесия и търсене на по-добър изпълнител, първо нямаме гаранции, че ще попаднем на такъв и второ – ние трябва да разработим една концесионна документация, която е в няколко плана и не вярвам в Общинската администрация да има такъв капацитет, който да я изпълни, затова трябва да бъде платено на външни фирми, за да съставят тази документация. Щом за един язовир с площ 50-60 декара подготовката на такава документация от външна фирма струва 20 000-40 000 лв., смятам, че за един такъв тежък обхват от дейности може би ще надхвърли 200 000-250 000 лв. Вярно е, че в крайна сметка после концесионерът плаща тази стойност, но като се има предвид какво е икономическото състояние в България в момента, какво е икономическото състояние на общината - че тя трябва да плати тези пари, да проведе един търг, който 100 % ще бъде обжалван и там нещата ще увиснат във въздуха месеци наред и докато общината си получи тези пари, ще минат не по-малко от година и половина-две.

При тези обстоятелства и предполагаеми хипотетични неща, на които ние сме се нагледали в последните години, е по-добре е да удължим концесията, да се постараем да има по-сериозен контрол върху изпълнението на задълженията на концесионера и след около 4-5 години да потърсим възможности за откриване на процедура за нова концесия. Това според мен е по-правилният вариант и е по-изгоден за общината в момента, затова ще подкрепя удължаването на концесията, защото има много големи неясноти в сегашната обстановка в България – както в политически, така и в социално-икономически план.

 

Предложението на г-н Тюфекчиев за включване на нова точка, ІІІ със следното съдържание: „На редовното заседание през месец октомври 2014 г. кметът на общината да внесе в Общинския съвет информация за изпълнението на задълженията на концесионера, в това число: закупуването и подмяната на съдовете за битови отпадъци, автомобилите за извозването им; изпълняват ли се задълженията на концесионера за измиването и дезинфекцията на съдовете за битовите отпадъци”, беше подложено на гласуване. Предложението беше прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Цялото предложение по т. 15 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – въздържал се, Иван Александров – въздържал се, Любен Велчев – въздържал се, Николай Георгиев – въздържал се, Калина Широкова – въздържал се, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 5 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 991

 

I.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 2 от Договор за предоставяне на концесия за извършване на дейности по събиране на твърдите битови отпадъци на територията на гр. Велико Търново, сключен на 15.09.1999 г. между Община Велико Търново и „Титан – АС“ ООД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за продължаване срока на договора с 5 /пет/ години, считано от 14.09.2014 г., при поемане от страна на Концесионера на следните допълнителни ангажименти, в рамките на общото задължение на същия предмет на договора.

1.1 В срок до 30.04.2014 г., Концесионерът да осигури подмяната на контейнерите за твърди битови отпадъци с нови – 600 /шестстотин/ броя контейнери тип „ракла“ с педал за по – лесно отваряне на капака, 400 /четиристотин/ броя контейнери тип „бобър“, снабдени със сертификати ISO 9001 ISO 14001, 2000 /две хиляди/ поцинковане кофи 110 литра и 1000 /хиляда/ пластмасови кофи 240 литра.

1.2 В срок до 30.09.2014 г., Концесионерът да достави 4/четири/ броя специализирани автомобили, снабдени със сертификат ЕВРО 4 и съвременни надстройки марка „FAUN“, 2 /два/ броя самосвали и 2 /два/ броя малогабаритна сметосъбираща техника.

1.3 При получена заявка от граждани и организации, Концесионерът да предоставя услуга – контейнер за строителни отпадъци.

II. На основание &23а от ПЗР на Закона за концесиите, упълномощава Кмета на Община Велико Търново да сключи допълнително споразумение към Договор за предоставяне на концесия за извършване на дейности по събиране на твърдите битови отпадъци на територията на гр. Велико Търново, сключен на 15.09.1999 г., между Община Велико Търново „Титан – АС“ ООД, по силата на което действието на договора да бъде продължено с 5 /пет/ години, считано от 15.09.2014 г., като със същото ,Концесионерът „Титан Ас“ ЕООД да поеме допълнителни задължения, в рамките на общото му задължение на същия предмет на договора.

III. На редовното заседание през месец октомври 2014 г., Кмета на общината да внесе в общинския съвет информация за изпълнение на задълженията на концесионера в това число и:1. Закупуването и подмяната на съдове за битови отпадъци и автомобилите за извозването им; 2. Изпълняват ли се задълженията на концесионера за измиването и дезинфекцията на съдовете за битови отпадъци.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, Вх. № 2297/20.01.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 16 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 992

 

1. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8, във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 11, ал.1 предложение първо и ал.2, и чл.14, ал.1 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, намиращи се в гр.Велико Търново, съгласно схема одобрена от Главния архитект, представляващи тротоарна площ до 6.25 кв.м. за срок до 31.12.2014 година за разполагане на преместваеми съоръжения за търговия със сладолед при начална тръжна цена на квадратен метър на месец, съгласно Зоните на град Велико Търново, както следва:

- ПЪРВА ЗОНА – 40.00 лв. с ДДС;

- ВТОРА ЗОНА – 30.00 лв. с ДДС;

- ТРЕТА ЗОНА – 20.00 лв. с ДДС;

- ЧЕТВЪРТА ЗОНА – 10.00 лв. с ДДС;

- ПЕТА ЗОНА – 8.00 лв. с ДДС;

 

2. До участие в публичния търг с тайно наддаване да бъдат допускани кандидати отговарящи на изискванията, съгласно Становище на Главния архитект на Община Велико Търново, относно визията и размерите на преместваемите съоръжения:

 

2.1. преместваемите съоръжения за търговия със сладолед трябва да са с максимални и минимални размери, както следва:

  • широчина-/дължина на фронта/ максимум -2,50 м;
  • дълбочина -максимум -2,50 м;
  • височина-кота корниз- 2,50 м;
  • височина до долния ръб на сенника-минимум -2,20 м;

2.2. да имат съвременна и оригинална визия;

2.3. да са изградени, облицовани, настлани и покрити с трайни топло и влагоустойчиви материали;

2.4. да имат лесна поддръжка.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на места за поставяне на преместваеми съоръжения по одобрена схема от Главния архитект на Община Велико Търново върху тротоарната площ на територията на града за търговия със сладолед по указания начин в глава VІІ от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при следните условия:

-предложена тръжна цена, не по-ниска от определената начална тръжна цена;

-до участие в търга се допускат физически и юридически лица;

-кандидатите да са собственици на временните съоръжения и да полагат грижи за поддържането им в добър естетичен вид и прилежащия към тях общински терен.

-кандидатите да имат нотариално заверени договори за ползване на временното преместваемо съоръжение.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост, Вх. № 2291/17.01.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 17 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 993

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 год. недвижим имот частна общинска собственост, намиращ се в с. Габровци, кв. 13, УПИ І.

ІІ. На основание чл. 39 ал. 4 от Закона за общинска собственост и чл. 59 ал. 4 и ал. 8 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години върху недвижим имот частна общинска собственост, намиращ се в с. Габровци, кв. 13, УПИ І, заедно с построените в него сгради, подробно описани в АОС № 5295/24.07.2012 год. в полза на Сдружение „Дупини”, представлявано от члена на Управителния съвет Румен Михов Димитров.

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия за предоставяне на горепосочения имот, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания и да сключи договор за безвъзмездно ползване на имота.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Шереметя, Вх. №2302/20.01.2014 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметският наместник на с. Шереметя присъства в залата и подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 18 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 994

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с площ от 2,588 дка, представляващо новообразуван поземлен имот №83123.52.7, седма категория, местност „Терасите”, землище с. Шереметя, актуван с АОС № 5370/05.11.2012 г.;

- трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с площ от 0,513 дка, представляващо новообразуван поземлен имот №83123.53.40, седма категория, местност „Под село”, землище с. Шереметя, актуван с АОС № 5369/05.11.2012 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с площ от 2,588 дка, представляващо новообразуван поземлен имот №83123.52.7, седма категория, местност „Терасите”, землище с. Шереметя, актуван с АОС № 5370/05.11.2012 г.;

- трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с площ от 0,513 дка, представляващо новообразуван поземлен имот №83123.53.40, седма категория, местност „Под село”, землище с. Шереметя, актуван с АОС № 5369/05.11.2012 г.;

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за имот №83123.52.7 - в размер на 9 100 /девет хиляди и сто/ лева;

- за имот №83123.53.40 – в размер на 1 810 /хиляда осемстотин и десет/ лева;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Русаля, Вх. № 2292/17.01.2014 г.

 

Г-н Ашиков обяви, че кметският наместник на с. Русаля присъства в залата и подкрепя предложението.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Бих искал кметският наместник на с. Русаля да направи разяснение, защото гледахме скицата и не можахме да се ориентираме. Като че ли този предварителен договор касаеше част от един площад. Моля кметският наместник да ни обясни, за какво става въпрос, за да не се наруши общественият интерес с това гласуване.

Г-н САШКО НАЧЕВ – кметски наместник на с. Русаля: Става въпрос за една поляна, не става дума за никакви обществени площади или за нещо, което се използва. Засега тя е в съседство до училището и не се ползва за нищо, тя е свободна територия. Не се нарушава целостта нито на центъра, нито на площи, които са заети с други дейности. Становището ми е актуално.

Предложението по т. 19 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 995

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в проектен УПИ ІІІ „за инженерно-техническа инфраструктура”, в проектен УПИ ІV „за обществено обслужване” и в проектен УПИ V „за обществено обслужване” от стр. кв. 67 по ПУП на с. Русаля, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

 

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №104 по протокол №12 от 30.10.2013 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Сдружение с нестопанска цел с наименование „Театрална формация Бис-Бард”, ЕИК 130272861, със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, жк „Яворов” бл. 77, представлявано от Председателя на УС Анимари Кирилова Димитрова, правото на собственост върху части от общински имоти, както следва: общинска земя с обща площ от 1 445 кв.м. попада в нов УПИ ІV от кв.67 по плана на с. Русаля, целият с проектна площ от 16 424 кв.м. и представлява част от улична регулация /1386 кв.м./ и част от УПИ V „за трафопост” /59 кв.м./, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 4 335 лева без начислен ДДС;

2.2. От своя страна Сдружение с нестопанска цел с наименование „Театрална формация Бис-Бард”, ЕИК 130272861, със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, жк „Яворов” бл. 77, представлявано от Председателя на УС Анимари Кирилова Димитрова, прехвърлят на Община Велико Търново правото на собственост върху част от собствения си имот - земя частна собственост с обща площ от 220 кв.м., представляваща част от УПИ І кв. 67 по плана на с. Русаля, се отнема, както следва: 200 кв.м. се отнемат от западната част на УПИ І за разширение на улица с ОК-ОК №№177а-215а и придобиват статут на публична общинска собственост и 20 кв.м. се отнемат от източната страна на УПИ І към проектен УПИ ІІІ „за инженерно-техническа инфраструктура” от кв. 67 по плана на с. Русаля, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 660 лева без начислен ДДС.

2.3. Всички разноски по сключване на сделката – доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл.56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на Сдружение с нестопанска цел с наименование „Театрална формация Бис-Бард”, ЕИК 130272861, със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, жк „Яворов” бл. 77, представлявано от Председателя на УС Анимари Кирилова Димитрова.

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 2293/17.01.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 20 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – въздържал се, Иван Александров – въздържал се, Николай Георгиев – въздържал се, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 4 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 996

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в УПИ VІ-3347 от стр. кв. 202 по ПУП на гр.Велико Търново, останалата част от който е собственост на Ибриям Алиев Хаджихасанов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Черноризец Храбър” №20, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

 

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №105 по протокол №12 от 30.10.2013 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Ибриям Алиев Хаджихасанов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Черноризец Храбър” №20, правото на собственост върху част от общински имот, както следва: общинска земя с обща площ от 9,09 кв.м., представляваща част от улична регулация, която съгласно ЧИ на ПУП - ПР попада в УПИ VІ-3347 от кв. 202 по плана на гр. Велико Търново – частна собственост, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 500 лева без начислен ДДС;

2.2. От своя страна, Ибриям Алиев Хаджихасанов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Черноризец Храбър” №20 прехвърля на Община Велико Търново правото на собственост върху част от собствения си имот с площ от 1,67 кв.м., които се отнемат за улица и придобиват статут на публична общинска собственост, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 92 лева без начислен ДДС.

2.3. Всички разноски по сключване на сделката – доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл.56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на Ибриям Алиев Хаджихасанов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Черноризец Храбър” №20.

 

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Дичин и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 2295/17.01.2014 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметският наместник на с. Дичин присъства в залата и подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 21 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 997

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37п от ЗСПЗЗ, във връзка с членове от 37и до 37о от ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет гр. Велико Търново:

                                                                                                                             

1. Предоставя за индивидуално ползване, срещу годишна такса в размер на 3,50 лв./дка, общински мери и пасища в землището на с. Дичин, общ. Велико Търново, от имотите определени с Решение № 831-16/18.02.2010 г. на Великотърновски Общински съвет, на следния животновъд:

 

1.1. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ МАРИНОВ – ЕГН хххххххххх, с постоянен адрес ххххххх, общ. Велико Търново, Заявление вх. № 94-ДД-2969/12.12.2013 г., притежаващ съгласно Справка от 09.12.2013 г. ЕРД над 24 месеца – 15 броя, ЕРД от 8 до 24 месеца – 2 броя и ДРД(овце) – 12 броя – предоставят се за ползване 90,000 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 000185 – част с площ 40,000 дка, м. Ливадето; поземлен имот № 000230 – част с площ 15,000 дка, м. Ливадето и поземлен имот № 000235 – част с площ 35,000 дка, м. Ливадето по КВС на с. Дичин за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 315,00 лв.

 

2. Възлага на Кмета на Община В. Търново да предприеме съответните законови действия за сключване на договор със земеделския производител по т. 1, за ползването на мерите и пасищата от ОПФ, съобразно настоящото Решение.

 

3. Животновъдите, ползватели на мерите и пасищата от ОПФ, се задължават:

3.1. Да изготвят годишен план за паша за всяка от годините на договора.

3.2. Да поддържат пасищата и мерите съгласно одобрените от Министерството на земеделието и храните ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

3.3. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност (къпина, шипка) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика).

3.4. Да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не ги използват за неземеделски нужди.

3.5. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

3.6. Да не се пали растителност в мерите и пасищата.

3.7. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията: почистване от камъни и почистване от храсти, с кмета/кметския наместник/ на населеното място.

3.8. Мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 2289/17.01.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 22 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 998

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ и заявление с вх. регистрационен индекс и дата 5300-8920 от 13.12.2013г. от „Геоплан Кънстракшън” ЕООД, гр.Велико Търново, ул.”Цанко Церковски” № 37, Великотърновският общински съвет реши :

1. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 084005, в землището на гр.Дебелец, местност „Дръндарски мочур” и определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищно застрояване”, подробни устройствени планове – парцеларни планове за трасета за външно електрозахранване и водоснабдяване, планове – схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към подробния устройствен план – план за застрояване.

2. Дава разрешение за изработване на:

- подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 084005, в землището на гр.Дебелец, местност „Дръндарски мочур” , начин на трайно ползване на имота – нива, категория на земята - трета, за определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищно застрояване” с малка височина 10м;

- подробни устройствени планове – парцеларни планове за трасета за външно електрозахранване и водоснабдяване на ПИ № 084005, местност „Дръндарски мочур” в землището на гр.Дебелец;

- планове – схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към подробния устройствен план – план за застрояване за ПИ № 084005.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за частично изменение на ПУП, с. Ресен, Вх. № 2307/21.01.2014 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Ресен присъства в залата и подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 23 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 999

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 НН-60 от 16.01.2014г. от Нели Йорданова Пенева, от гр.Казанлък, Великотърновският общински съвет реши:

1.Одобрява задание за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план –план за регулация и проект за частичен подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ Х-20 от кв.1 по плана на с.Ресен, община Велико Търново - частично закриване на улица с ОК ОК 4-8, създаване на улица – тупик с ОК ОК 4-8а, обединяване на квартали № 1 и № 2 в един общ квартал № 1, промяна улично-регулационната и дворищно-регулационните линии на УПИ Х-20 от кв.1 по съществуващите кадастрални граници и предвиждане жилищна застройка в УПИ Х-20 от кв.1 с малка височина – 10м.

2. Дава разрешение за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план –план за регулация и проект за частичен подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ Х-20 от кв.1 по плана на с.Ресен, община Велико Търново -частично закриване на улица с ОК ОК 4-8, създаване на улица – тупик с ОК ОК 4-8а, обединяване на квартали № 1 и № 2 в един общ квартал № 1, промяна улично-регулационната и дворищно-регулационните линии на УПИ Х-20 от кв.1 по съществуващите кадастрални граници и предвиждане жилищна застройка в УПИ Х-20 от кв.1 с малка височина – 10м.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия, Вх. № 2273/08.01.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 24 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1000

 

1 .На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал.4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, въввръзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигураване, Великотърновски общински съвет дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Михаил Ангелов Георгиев с ЕГН 9802241445.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Извършени разходи от Николай Ашиков – председател на ВТОбС за командировки в страната и чужбина за периода 01.10.2013 г. – 31.12.2013г., Вх. № 2282/15.01.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 25 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1001

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната и Заповед № РД 23-658/11.10.2013 година, Великотърновски общински съвет одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Николай Илиев Ашиков – Председател на Великотърновски общински съвет за отчетния период 01.10.2013 – 31.12.2013 година в размер на 60 /шестдесет/ лева.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Извършени разходи от инж. Даниел Панов – Кмет на Община В. Търново за командировки в страната и чужбина за периода 01.10.2013 – 31.12.2013 г., Вх. № 2318/22.01.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 26 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1002

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски общински съвет одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период 01.10.2013 – 31.12.2013 година в размер на 460 / четиристотин и шестдесет /   лева по Приложение 1 – неразделна част от настоящото предложение.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на двама общински съветници в комисията за определяне на носителя на Академичната награда „3 – ти март“, Вх. № 2314/21.01.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 27 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1003

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11 от Статута на Академичната награда «3 – ти март», Великотърновски общински съвет определя за представители в комисията за определяне на носителя на Академичната награда «3 –ти март» на Община Велико Търново за 2014 г.:

 

Г-жа Лидия Илиева Прокопова

Проф. Михаил Стефанов Харалампиев

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на представител в Комисията по чл. 14 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Направено е предложение от г-н Ламбев – председател на групата съветници БСП, относно „Определяне на представител в Комисията по чл. 14 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища”. Той предлага промяна в състава на комисията – на мястото на Анета Кирилова Маноилова да бъде избрана Желка Илиева Денева.

Предложението на г-н Ламбев беше подложено на гласуване и прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1004

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 14 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски общински съвет определя за член на комисията Желка Илиева Денева.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация във връзка с Решение № 798/04.09.2013 г. относно финансиране на спортен клуб, Вх. № 2308/21.01.2014 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Наистина си струва човек да каже добри думи за това: първите пари, които общината отпуска за каквото и да било и такъв подробен отчет за тяхното финансиране, при това в един такъв спорт.

Защо казвам това? Първо, един апел в много от дейностите да се работи по този начин – прозрачно, открито. Това е един нов почин в областта на футбола и ние трябва да го подкрепим. Второ, тъй като е заложена нова философия в развитието на футбола във В. Търново за пръв път от 90 и някоя година (с всички катаклизми, които претърпя футболният клуб, включително по мое време и по времето на г-н Радонов, с всичките добри намерения, които сме имали) този подробен отчет е основание ние да подкрепим това, което общината трябва да предостави на ФК, с пожеланието по същия начин тези средства да бъдат отчетени и правомерно и полезно за обществото да бъдат изразходвани, за да може с една нова философия футболът наистина да се развива във В. Търново.

Искам да подчертая: казва се определено, че около 35 000 лв. са от общината, още толкова от фирми и голямата част предоставя като средства Александър Нанков, без това да му е задължение. Завършвам с това подкрепяйки и приветствайки такъв начин на отчет и на прозрачност, когато става въпрос за финансиране на дейности от община В. Търново.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Г-н Витанов каза, че е приета една нова философия за развитие на футбола във В. Търново. Позволявам си да взема отношение, защото съм футболен човек. Имам над 1000 мача като редови съдия и като делегат, включително в продължение на осем години съм бил член на съдийската комисия в Хага и се занимавах с детско-юношески футбол. И колкото на някого да не му е приятно, аз претендирам, че съм много по-футболен човек от някои успели ритнитопковци, които са несретници в живота си.

Документът, който представя Футболният клуб за изразходваните средства, е много добре направен. Тук отварям една скоба. Някой да не си помисли, пък и журналистите, които са тук, утре да напишат с големи букви: „Михаил Харалампиев – председател на Дисциплинарната комисия на Северозападната Зона „В” е против футбола. Нищо подобно. Ключовата думи „прозрачност”, г-н Витанов, особено когато се чете отчетът за така наречения лагер, който е проведен: в него поне петима от изброените футболисти по това време не бяха в отбора. Един от тях беше в Габрово и даже миналия ден му подписах книжката, без да е идвал на лекциите ми, с оглед да може да участва на двураразовите тренировки на новото начало във В. Търново.

Смея да кажа обаче, че философията, за която ние тук някога говорихме (аз бях и на първата среща с кмета, когато се говореше за това), полека беше подменена. Футболът трябваше да стъпи на онези доблестни момчета, които влязоха в елитната група, елиминирайки Монтана, елиминирайки т.нар. „Оксер” – частен клуб в Севлиево. Добре, че съдията беше коректен и не изпълни желанието на редица хора от Централата на Футболния съюз, които бяха там. Още тогава когато тези момчета влязоха в елитната група, им беше казано: „Вие влязохте, но няма да играете”. Никой не ги поздрави, че те влязоха. Идеята беше тези хора да създадат новата футболна философия на В. Търново. Сега тези момчета ги няма. Спомняте ли си за едно момче – Кадир, високо, хубаво момче от отбора, старша група? Топката му беше вързана за крака и колкото да се напъват сега, те няма да имат такъв централен нападател като него. Момчето си окачи обувките и отиде да работи като среден техник.

Някой ще каже: „Този човек се отплесна”. Аз изчислих: 30 души от този отбор, при средна заплата 500 лв., защото трябва да съществуваш при двуразови професионални тренировки. Няма нищо лошо да се води двуразова тренировка, но какво ще ядат тези хора, как ще възстановяват своите мускули? Защо ви говоря това? Защото идеята беше подменена и сега ние сме призвани да издържаме отбор във „В” група с възможни заплати за тези, които играят в „Б” група. Момчетата, които влязоха, си заминаха и няма да се върнат, защото когато треньор ти казва: „За да станеш добър футболист, трябва да си идиот”, и когато те преследват, че ти си на училище и че трябва да бягаш от училище и да хванеш рейса, за да отидеш на двуразовите тренировки, това ли е новата философия? Ние искаме да изградим вероятно един гладиаторски отбор, който да радва една група от хора, но за това някой трябва да плаща. Сашо вероятно няма да издържи във времето. Дано не ми се сърди, че говоря така, ето защо аз пожелавам на председателя Николай Ашиков ако може да докара германците и да направят тук един завод „Фолксваген”. Само голяма индустрия може да направи голям футбол и недейте си прави такива умозаключения, че ние бихме могли да имаме голям отбор при тези условия. Ако бяхме заложили на тези юноши… Имало отзад абревиатура 1924. Турците казаха, заминаха си. По някакъв начин това се пренася. Помня мача в Сливен, когато влязохме в „А” група. Този бацил го има още в този отбор.

Не съм против футбола, но не може с полуинтелигентски методи на възпитание и тренировки да правиш нещо. Помня първите мачове, на които ни канеше Сашо и там бяха почти всички общински съветници. Дано си спомнят, когато един от стожерите на отбора викаше: „Спъни го, ва, удари го, ва!” И това ставаше точно на централната линия, където ние бяхме.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Професор Харалампиев, аз се отнасям с уважение към Вас, даже и когато нищо не кажете, но в случая става въпрос не за спортно-техническа част, не за възпитание на футболистите. Става въпрос за това, че за първи път финансово се дава такъв отчет.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Финансовата част е едно, но моралът, възпитанието и изграждането на футболистите е друга страна. Трябва да се надгражда върху качествена работа, а не върху подмяна на идеите.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Темата е друга. Това е един отчет, който не се е случвал никога досега и това адмирирах.

Г-Н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз съм имам малко по-различно мнение от преждеговорившите, особено от единия, който ако следваме някаква хронология от самото начало на нашата сесия, би трябвало да върне някакъв политически компот, да си върне жеста и да има баланс във взаимоотношенията между единия формат и другия: „аз на тебе, ти на мене”. Безспорно, това беше съвсем явно.

По въпроса за отчетите и разходването на публичните средства, както беше дефинирано, аз мисля, че много трябва да се замислят някои колеги какви материали разглеждат и как се коментират впоследствие, защото аз смея да твърдя, че във ВТОС има постоянни отчети в разходването на публичните средства, особено на дружествата, с които ние работим. От тази гледна точка, ако някой за първи път се запознава с разходване на публичните средства, не искам да го коментирам и не искам да влизам в тази плоскост. Много е спорен коментарът, който беше възпроизведен. Тук обаче съм съгласен съм с проф. Харалампиев. В интерес на истината, наистина беше подменена идеята за създаване на футболен клуб във В. Търново. Мисля, че няма човек, която да иска да отрече, че ние искахме да създадем един общински футболен клуб, с който всички ние, заедно с великотърновската общественост, да бъдем съпричастни. Кметът с Общинската администрация от една страна, от друга страна ВТОС, от друга страна всеки спомоществовател, всеки, който харесва и обича футбола.

Заради това аз се ограничавам да коментирам това предложение, не го приемам, защото имам своите мотиви. Няма да ги кажа, те впоследствие изплуват и аз за мое огромно съжаление се оказвам прав. Благодаря на някои колеги, които прозряха това, за което се говореше още в самото начало за идеята, за философията и въобще за самия ефект за футбола във В. Търново! Точно заради това аз няма да подкрепя конкретната точка.

Г-н АЛЕКСАНДЪР НАНКОВ: Колеги, аз не мога да разбера какво говорим в момента. Интересува ме: искаме ли да има футбол във В. Търново, или не искаме; можем ли да бъдем добри, или можем само да се упражняваме в някаква риторика?

Моето чистосърдечно желание е било през цялото време да давам личен пример, за разлика от други хора, и съм правил това в името на отбора и на града. Съжалявам, ако някой не ме е разбрал!

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Искам да благодаря на г-н Нанков, на г-н Панов и на всички общински съветници, че наистина направихме този жест и трябва да продължим да го правим към футболния клуб, който ръководи г-н Нанков. И нека да не се изказват хора, които не ходят на стадиона и не виждат феновете, които са там. Да отидат един път на стадиона, защото досега четири-пет човека сме ходили на всеки един домакински мач на „Етър”, ходили сме и извън града – и в Габрово, и в Горна Оряховица: г-н Камен Алексиев, г-н Илчев, г-н Стоян Витанов, г-н Тодоров и аз. Това сме постоянните хора от ВТОС, които винаги ходим и подкрепяме отбора. И когато някой дойде на стадиона да види как са нещата, да види феновете, тогава да взема отношение как се разходват средствата.

Похвално е, че има такъв отчет за тези публични средства! И може би трябва всеки един такъв разход, който прави общината, без значение дали спортен клуб, дали общински съветник и т.н. да се внася в залата на Общинския съвет, за да се види как се разходват тези средства.

Предложението по т. 29 беше поставено на гласуване и прието с 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1005

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение отчета на ФК «Етър Велико Търново.

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с вх. № 2330/24.01.2014

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 30 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше прието с 29 „за”, 1 „против”, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1006

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.3 от ЗОС, чл.10 ал.5 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет предоставя на Директорите на училища с въведена система на делегирани бюджети, право на управление върху имоти публична общинска собственост /сграден фонд, прилежащи терени и съоръжения/, както следва:

- На Директора на ОУ „Димитър Благоев” с адрес в гр. Велико Търново, ул. „Христо Смирненски” №1А имот, описан в АПОС №635/10.01.2000 г.;

- На Директора на ОУ „П. Р. Славейков” с адрес в гр. Велико Търново, ул. „Освобождение” №29 имот, описан в АПОС №319/08.10.1997 г.;

- На Директора на ОУ „П. Евтимий”, ул. Мармарлийска” №13 имот, описан в АПОС №293/01.07.1997 г.;

- На Директора на ОУ„Бачо Киро” с адрес в гр. Велико Търново, ул. „Ф. Тотю” №2 имот, описан в АПОС №5796/16.12.2013 г.;

- На Директора на ОУ „Хр. Ботев” с адрес в гр. Велико Търново, ул. „М. Кефалов” №2 имот, описан в АПОС №286/19.06.1997 г.;

- На Директора на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий” с адрес в гр. Велико Търново, ул. „М. Кефалов” №2 имот, описан в АПОС №286/19.06.1997 г.;

- На Директора на СОУ „Емилиян Станев” с адрес в гр. Велико Търново, ул. „М. Габровска” №1 имот, описан в АПОС №5312/10.09.2012 г.;

- На Директора на СОУ „Вела Благоева” с адрес в гр. Велико Търново, ул. „Константин Паница” №1 имот, описан в АПОС №378/12.05.1998 г.;

- На Директора на СОУ „Владимир Комаров” с адрес в гр. Велико Търново, ул. „Бяла Бона” №9 имот, описан в АПОС 348/16.02.1998 г.;

- На Директора на СОУ „Г. С. Раковски” с адрес в гр. Велико Търново, ул. „Г. Измирлиев” №2 имот, описан в АПОС №5304/09.08.2012 г.;

- На Директора на Спортно училище Велико Търново с адрес в гр. Велико Търново, ул. „Г. Измирлиев” №2 имот, описан в АПОС №5304/09.08.2012 г.;

- На Директора на ПМГ „Васил Друмев” с адрес в гр. Велико Търново, ул. „Вела Благоева” №10 имот, описан в АПОС №302/02.06.1997 г.;

- На Директора на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров” с адрес в гр. Велико Търново, ул. „Славянска” №2 имот, описан в АПОС №543/27.04.1999 г.;

- На Директора на ОУ „Д-р Петър Берон” с адрес гр. Дебелец, ул. „П. Евтимий” №133 имот, описан в АПОС №1870/20.06.2003 г.;

- На Директора на ОУ „Неофит Рилски” с адрес гр. Килифарево, ул. Пенчо Цонев” №2 имот, описан в АПОС №421/24.06.1998 г.;

- На Директора на ОУ „Христо Смирненски” с адрес с. Самоводене имот, описан в АПОС №2258/28.06.2004 г.;

- На Директора на ОУ „Христо Ботев” с адрес с. Ресен имот, описан в АПОС №2070/18.11.2003 г.;

- На Директора на ОУ „Христо Смирненски” с адрес с. Водолей имот, описан в АПОС №3145/27.02.20036 г.;

- На Директора на ОУ „П. Р. Славейков” с адрес с. Церова кория имот, описан в АПОС №1793/17.03.2003 г.;

- На Директора на ОУ „Васил Левски” с адрес с. Леденик имот, описан в АПОС №1233/19.07.2001 г.;

- На Директора на ОУ „Свети Иван Рилски” с адрес с. Балван имот, описан в АПОС №4232/26.06.2007 г.

 

2. Разходите по поддръжка и ремонт на сградите и съоръженията на територията на съответното училище са за сметка на делегирания бюджет.

 

3.Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия за изпълнение на решението.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Правя отрицателен вот само заради протокола; няма как да прескоча това нещо. Ако областният управител и неговата администрация са „за” налагането върховенството на закона, а аз вярвам в тях, със сигурност тази точка трябва да бъде върната за прегласуване, защото ние в момента направихме процедурно нарушение.

 

Заседанието беше закрито в 13.15 часа.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ

/Р. Стефанова/