Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 61 от 12.02.2014 г. Решение № 1007

Решение № 1007

Препис-извлечение от Протокол № 61

от заседание на Общински съвет,

проведено на 12.02.2014 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2013 година; приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2013 година; приемане отчета на инвестиционната програма за 2013 година

 

РЕШЕНИЕ № 1007

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 124 и чл.140, ал. 1 от Закона за публичните финанси утвърждава промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2013 година по Приложение 1 и промените по Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Приложение 1А.

2. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.140, ал. 5 от Закона за публичните финанси, приема годишния отчет по приходната и разходната част на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2013 година, разходите за делегираните държавни дейности, местните дейности и делегираните държавни дейности, дофинансирани с местни приходи по Приложение 2, Приложение 3, Приложение 6 и отчета на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 31.12.2013 година по Приложение 4.

3. На основание чл.9 от Закона за общинския дълг приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение 7.

4. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА утвърждава реализирания преходен остатък по бюджета на Община Велико Търново за 2013 г. по § 38, ал. 2 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2013г. /отм./, съгласно Приложение 8.

5. Приема отчета на План сметката на приходите и разходите за 2013 г. по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ /Приложение 18/.

6. Във връзка с т.11 от ДДС №11/18.12.2013 година, относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните фондове към 31.12.2013 година, Община Велико Търново няма да разполага с протокол за засечки по контролни позиции. В случай на констатирани неравнения, възлага на Кмета на Община Велико Търново да отрази служебно промените по бюджета и отчета на Община Велико Търново към 31.12.2013 година, като информира Великотърновски общински съвет за направените промени.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1007-prilojenia.zip)1007-prilojenia.zip[Приложения]333 Kb