Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 61 от 12.02.2014 г. Решение № 1008

Решение № 1008

Препис-извлечение от Протокол № 61

от заседание на Общински съвет,

проведено на 12.02.2014 година

 

ОТНОСНО: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие “Зелени системи”                                          

 

РЕШЕНИЕ № 1008

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие за допълване и промяна в Правилника за организацията и дейността на предприятието, както следва:

 

1.1. чл. 2, ал. 2     Било: предмет на дейност: изграждане, поддържане, почистване и стопанисване на паркове, градини, междублокови пространства, улично озеленяване и др. обществени озеленени площи на територията на Община Велико Търново.

Чл. 2 , ал. 2   Става: предмет на дейност: изграждане, поддържане, почистване и стопанисване на паркове, градини, междублокови пространства, улично озеленяване и др. обществени озеленени площи на територията на Община Велико Търново, осъществяване на комунални дейности, свързани със: сметосъбиране и сметоизвозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци; поддържане чистотата на улици, тротоари и обществени места, почистване на дерета.

 

1.2.   чл.2, ал.3       Било: Във връзка с предмета си на дейност Предприятието извършва всички правно-регламентирани дейности по изграждане, поддържане, почистване и стопанисване на паркове, градини, междублокови пространства, улично озеленяване и др. обществени зелени площи на територията на Община Велико Търново.

Чл.2, ал.3     Става: Във връзка с предмета си на дейност Предприятието извършва всички правно-регламентирани дейности по изграждане, поддържане, почистване и стопанисване на паркове, градини, междублокови пространства, улично озеленяване и др. обществени зелени площи на територията на Община Велико Търново, осъществяване на комунални дейности, свързани със: сметосъбиране и сметоизвозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци; поддържане чистотата на улици, тротоари и обществени места, почистване на дерета.

 

1.3. чл. 22 , ал. 2       Било : Численият състав на Предприятието е 21 / двадесет и една / щатни бройки

 

/Било /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 22 ал.1

от

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „Зелени системи“

 

СТРУКТУРА И ЩАТНИ БРОЙКИ НА ОП”Зелени системи”

 

 

1. ЩАТНИ БРОЙКИ – 21 БР.

 

длъжност

Брой

служители

образование

Вид

правоотношение

Директор

1

висше

трудово

Гл.счетоводител

1

висше

трудово

Ландшафтен архитект

1

висше

трудово

Техн. секретар/касиер

1

висше/средно

трудово

Технически ръководител

1

висше/средно

трудово

Работник

16

висше/средно

трудово

 

 

2. СТРУКТУРА

 

Чл.22, ал. 2         Става: Численият състав на предприятието е 80 / осемдесет / щатни бройки

                                                

/ СТАВА /

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 22 ал.1

от

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „Зелени системи“

 

 

СТРУКТУРА И ЩАТНИ БРОЙКИ НА ОП”Зелени системи”

 

1. ЩАТНИ БРОЙКИ – 80 БР.

 

длъжност

Брой

служители

образование

Вид

правоотношение

Директор

1

висше

трудово

Гл.счетоводител

1

висше

трудово

Техн. секретар/касиер

1

висше/средно

трудово

Ландшафтен архитект

1

висше

трудово

Началник отдел „Озеленяване”

1

висше/средно

трудово

Работник озеленяване

16

висше/средно

трудово

Началник отдел „Чистота”

1

висше

трудово

Технически ръководител „Чистота”

1

висше/средно

трудово

Диспечер транспорт

2

висше/средно

трудово

Механик транспортни средства

1

висше/средно

трудово

Шофьор спец. машини

8

средно

трудово

Работник

9

средно

трудово

Технически ръководител работна група извънградски райони

1

висше/средно

трудово

Работници поддръжка на извънградски територии

5

висше/средно

трудово

Технически ръководител работна група почистване на улични платна и тротоари

1

висше/средно

трудово

Общи работници

30

средно

трудово

 

 

2. СТРУКТУРА                                               

 

 

          

 

1.4. Чл. 3         Било: ОП „Зелени системи” е със седалище и адрес на управление град Велико Търново, пл. „Майка България” 2

       Чл.3         Става: ОП „Зелени системи” е със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Росица” №1

 

2. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 3 от ЗОС, Великотърновски общински съвет утвърждава промяната в Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Зелени системи” – Приложение № 2 към настоящото решение, считано от 1 май 2014 година.

3. Задължава управителя на „Инвестстрой – 92” ЕООД, да предостави безвъзмездно 3 броя помещения, намиращи се в сградата на ул. „Росица” №1 в гр. Велико Търново за нуждите на ОП „Зелени системи”, като текущите разходи да са за сметка на Общинското предприятие и се разчитат между търговското дружество и общинското предприятие на база първични разходни документи.

4. Възлага на Кмета да подготви и организира извършването на комунална дейност по сметосъбиране и сметоизвозване в населените места на Община Велико Търново от ОП „Зелени системи”.

    

Приложениe:

                

1. Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие  

„ Зелени системи” - Приложение №2

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1008pravilnik.doc)1008pravilnik.doc[Приложение №2]88 Kb