Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 61 от 12.02.2014 г. Решение № 1009

Решение № 1009

Препис-извлечение от Протокол № 61

от заседание на Общински съвет,

проведено на 12.02.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на бюджет за 2014 година, индикативен разчет за сметките от европейския съюз за 2014 година на Община Велико Търново и инвестиционна програма за 2014 година

 

РЕШЕНИЕ № 1009

 

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 и чл. 39 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година , ПМС № 3/15.01.2014 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2014 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Велико Търново, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 94, ал.2 от ЗПФ, приема проект на бюджета на Община Велико Търново за 2014 година по приходната и разходната част в размер на 55 153 856 лева, в това число:

- приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 26 919 841 лв. и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 30 846 037 лева в т.ч.: текущи разходи в размер на 29 949 186 лева, капиталови разходи –   896 851 лева.

- местни приходи в размер на 28 234 015 лв. и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 24 307 819 лева, от които 156 750 лв. резерв съгласно чл. 55 от ЗДБРБ за 2014 г. при отразени натурални показатели в т.ч.: текущи разходи – 21 301 399 лева, капиталови разходи – 3 006 420 лева /Приложение 2 , Приложение 3, Приложение 3А, Приложение 3Б, Приложение 23, Приложение 24, Приложение 25, Приложение 26/

2. На основание чл. 127, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се финансират:

- капиталови разходи в размер на 180 560 лева;

- погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 730 440 лв. /Приложение №11/;

3. Приема Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година в размер на 27 679 978 лева по Приложение 19, както следва:

- 1 187 700 лева целева субсидия от РБ, в т.ч. за общински пътища – 577 000 лева. Резерв от Целева субсидия за капиталови разходи – 5% на обща стойност 59 385 лв.

- 135 456 лева от Приватизация;

- 23 776 707 лева от други извънбюджетни средства;

- преходен остатък от целеви трансфер – СБ - неотложни аварийно- възстановителни работи на храм "Св. Богородица" с. Русаля – 66 981 лева;

- преходен остатък от целеви трансфер - СБ - неотложни аварийно- възстановителни работи на храм "Св. Ирина" с. Хотница – 26 182 лева;

- преходен остатък за реконструкция на футболен терен на стадион "Ивайло" - Велико Търново с международни размери 115 x 78 м. – 59 787 лева;

- преходен остатък за изграждане на многофункционална зала СОУ "Емилиян Станев" -702 825 лева;

- преходен остатък за ремонтни и рехабиталиционни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране - 643 612 лева;

- преходен остатък за основен ремонт на котел в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Пчелище – 24 800 лв.;

- преходен остатък за осигуряване на възможност за достъп до телевизионни услуги на лица със специфични социални потребности в населените места, които не са покрити с цифров ефирен сигнал – 9 900 лв.;

- преходен остатък за ОУ гр.Килифарево - газификация компресиран метан – 38 968 лв.;

- преходен остатък за ОУ гр.Дебелец - газификация компресиран метан – 26 027 лв.;

- преходен остатък за изграждане на подход за инвалидни колички Дневен център за деца с увреждания – 1 168 лв.;

- преходен остатък за реконструкция улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, преходен остатък от 30% от продажби на общинско имущество – 36 241 лв.;

- собствени бюджетни средства на Община Велико Търново – 943 624 лева;

4. След приключване на СМР, относно дяловото участие за изграждане на Православни храмове, включени като обекти в Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2014 год., равностойността на придобитите ДМА да се предостави като дарение на Великотърновската митрополия.

5. Всяко тримесечие до двадесет и пето число от месеца, следващ отчетното тримесечие Кмета на Община Велико Търново да внася в Общинския съвет информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново за 2014 година и за изпълнението на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година по обекти – стойностно.

6. Във връзка с изпълнението на специфичните условия относно предоставянето на грантовата помощ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, свързани със създаване на фонд за поддръжка на придобитите по проекта активи, дава съгласие          средствата в размер на 12 614 лева да бъдат заложени в бюджета на Община Велико Търново на десет равни части в периода 2012-2022 година.

7. Приема максимален размер на генерирани приходи, съгласно финансов анализ, дисконтирани към 2014 година по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново” в размер на 366 000 лева, в т.ч. туристическо влакче – локомотив с два вагона и разходи в размер на   363 000 лева, в т.ч. туристическо влакче – локомотив с два вагона, дисконтирани към 2014 година. 

8.   Определя максималния размер на дълга, както следва /Приложение №7/:

8.1. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2014 г. е 2 475 000 лева, в т.ч. 75 000 лв. финансов лизинг над две години.

8.2. Максималния размер на общинския дълг към края на 2014 година не може да надвишава 3 707 150 лева;

9. Годишния размер на плащанията по дълга за 2014 година не може да надвишава 15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по отчета към 31.12.2013 година на Община Велико Търново.

10. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 94, ал.3, т. 8 от ЗПФ утвърждава Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС на Община Велико Търново за 2014 година съгласно /Приложение 6, Приложение 6А/, в съответствие с Приложение 7 към чл. 10 от ПМС №3/15.01.2014 г.

11. Приема финансови показатели за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет, съгласно Приложение 21;

12. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014-2016 година /Приложение 22/

13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. в размер на 24 млн. лева.

14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. в размер на 21 млн. лева.

15. Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2014 година е 244 800 лева. Размера на просрочените задължения от 2013 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2014 година са в размер на 2 008 787 лева.

Приема план – график за разплащане на просрочените задължения /Приложение 4/

16. Утвърждава приоритети за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

- за местни дейности:

•  плащания по обслужване на общинския дълг;

•  заплати и вноски за осигурителни плащания;

•  социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;

•  храна;

•  медикаменти;

•  отопление, осветление;

•  издръжка на социални, здравни и образователни заведения;

•  ремонт на общински пътища;

•  други разходи.

17. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, утвърждава цена по калкулация на разходи за подпомагане на едно погребение, представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с Вх. №5300-420/20.01.2014 година в размер на 245,00 лева / двеста четиридесет и пет лева/ по Приложение №10 и средства в размер до 8 575 лева.

18. На основание чл.50 от ПМС №3/15.01.2014 година, утвърждава размера на средствата за пътни разноски както следва:

- до 30 километра – 65% от стойността на билетите или картите за пътуване;

- над 30 километра – 80% от стойността на билетите или картите за пътуване;

- при възстановяване на средства от Централния бюджет стойността на билетите или картите за пътуване се изплащат до размера на фактически възстановените такива

18.1 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгл. чл.50, ал.2 от ПМС №3/15.01.2014 година /Приложение № 12 /.

18.2. На основание чл. 36, ал. 1, т. 5 от Закона за народната просвета утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности във функция “Образование”, които имат право на транспортни разноски /Приложение № 12А/

18.3 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по точка 18.1.

19. На основание чл. 51, ал.2 от ПМС №3/15.01.2014 година, определя размера на разходите за СБКО в размер до 3% от плановите средства за работна заплата на персонала в бюджетните звена, назначен по трудови правоотношения;

Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от разпоредителите с кредити при спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2014 година, утвърдени с настоящото решение;

20. Утвърждава трансфер за МДТ "Константин Кисимов" за 2014 година в размер на 86 400 лева. Упълномощава кмета на Община Велико Търново да сключи договор с Министерство на културата. Тримесечните отчети на МДТ “К. Кисимов” да бъдат предоставени на ПК по ОНК за разглеждане и становище.

21. На основание чл. 11, ал. 10 от ЗПФ определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити /Приложение 15/ и бюджетните им сметки /Приложение №3А/;

22. След представянето на тримесечните отчети по пълна бюджетна класификация могат да се извършват проверки и одити на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от лица, упълномощени от първостепенния разпоредител.

23. На основание чл.49, т.3 от ПМС №3/15.01.2014 година, определя размера на представителните разходи – 40 000 лева.

24. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, съгласно Приложение 3Б.

25. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

25.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

25.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

25.3. Временно свободните средства по бюджета на общината може да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и за други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, като не се променя предназначението на средствата в края на годината

25.4. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

25.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;

25.6. Да насърчава участието в проекти на Европейските фондове от страна на образователни и културни институции от Община Велико Търново, както и да осигурява средства за съфинансиране.

26. Възлага на кмета:

26.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет съгласно Единна бюджетна класификация.

26.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

26.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение при изпълнението на приетите бюджетни показатели.

26.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

26.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти.

26.6 Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Системите за финансово управление и контрол;

26.7 Съгласно чл. 130, ал. 1 от ЗПФ да ограничава или спира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности;

26.8 Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство и съответствие с волята на дарителя/спонсора, както и реализираните собствени приходи по бюджетите на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети.

27. Дава съгласие заемообразно от собствени бюджетни средства и от реализирания преходен остатък в делегираните от държавата дейности до срока на възстановяване на средствата от Договарящия орган по междинни и финални плащания, да се финансират допустими разходи по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми и други програми, финансирани от Европейската общност.

28. Фонд „Инициативи на местните общности” за 2014 година разполага със средства в размер на 240 000 лева за финансиране на малки проекти при условията на подбор измежду подадените предложения, като задължителния собствен и партньорски финансов принос се определя за групите проекти, финансирани при условията на Фонда от Оценителната комисия. Възлага на Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001” да утвърди правила и процедури за подбора.

29. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, утвърждава численост на персонала и разходи за заплати през 2014 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи съгласно Приложение № 16. Неизразходваните през текущия месец средства за работни заплати се прехвърлят към средствата за работни заплати за следващите месеци в рамките на бюджетната година.

30. Утвърждава средства за физкултурна дейност и подпомагане спортни клубове и спортни дружества в размер на 388 200 лева по Приложение № 13, съгласно чл.59 от Закона за физическото възпитание и спорта, които да бъдат изразходвани по Програма за физическа култура и спорт, приета с настоящото решение на Великотърновски общински съвет. Разпределението на средствата за спортните организации да се извърши съобразно методика приета с Решение на Великотърновски общински съвет. Изразходването на средствата да се осъществява чрез бюджета на Дирекция “Образование, младежки дейности и спорт”.

31. Приема Културен календар, съгласно Приложение №17.

32. В срок до 30 дни след приемането на Бюджет 2014 и Инвестиционната програма за 2014 г. писмено да се информират кметовете и кметските наместници на населените места в община В. Търново за размера на бюджета им и Инвестиционната програма за 2014 г.

33. При надхвърляне на лимитите за телефонни разговори и интернет трафик, определени със Заповед на ръководителя на бюджетната структура, събирането на средствата да става чрез търсене и налагане на ограничена имуществена отговорност от страна на работодателя спрямо служителите на трудови и служебни правоотношения и приравнени на трудовите правоотношения. Правото не се упражнява в случай на форсмажорни обстоятелства.

34. Приема План сметката на приходите и разходите за 2014 г. по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ /Приложение 18/.

35. Одобрява Програма за обезпечаване на дейностите през 2014 г. в предоставените за стопанисване и управления обекти на Регионален исторически музей – Велико Търново, на основание изискванията на чл.12, ал.10 от Закона за културното наследство /Приложение 20/

35.1 Всички приходи от музейни обекти да постъпват по бюджетната сметка на Община Велико Търново – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити и да се разходват съгласно програмата след одобрение от Кмета на Община Велико Търново;

35.2 При преизпълнение на приходите, реализирани от музейни обекти да се финансират приоритетно дейностите по чл.12, ал.10 от Закона за културното наследство през 2014 година.

36. Задължава Кмета на Община Велико Търново да сключи и поддържа валидна застраховка на горските култури с обща площ 698.060 дка по Договор 04/223/0024/11.04.2013 г. по проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи”. Застраховката да се сключи от датата на подаване на заявка за плащане до изтичане на 5 години от датата на сключване на настоящия договор. Застраховката да покрива следните застрахователни рискове - градушка, буря и проливен дъжд, пожар на корен, осланяване, измръзване и продължителна суша, болести и вредители.

37. Утвърждава срок до 2 /две/ години за разходването на средствата от преходния остатък по Общинската програма за асистирана репродукция в правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново.

38.На заседанието на Великотърновски общински съвет на 27.02.2014 година да бъде внесено Предложение за решение за създаване на Фонд за подпомагане организацията и финансирането на кандидатурата на регион Велико Търново за столица на културата на Европа 2019 година. Средствата от Фонда да се разходват по предварително приет план-бюджет.

39. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №14.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1009-prilojenia.zip)1009-prilojenia.zip[Приложения]829 Kb