Начало Заседания Протоколи Протокол № 61 от 12.02.2014 г.

ПРОТОКОЛ № 61

  

от шестдесет и първото заседание на Великотърновския общински съвет,

     проведено на 12.02.2014 г. от 09.15 часа в залата на община В. Търново. Присъстват 35 общински съветника. Отсъстват г-н Валентин Ламбев и г-н Николай Николов.

 

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум и заседанието може да започне своята работа.

Г-н Ашиков даде думата за предложения и допълнения по проекта за дневен ред. Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.

Дневният ред на заседанието беше подложен на гласуване и приет с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

   ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Утвърждаване промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2013 г.; приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2013 г.; приемане отчета на Инвестиционната програма за 2013 г., Вх. № 2326/24.01.2014 г.

2. Приемане проект на бюджет за 2014 г., индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2014 г. на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2014 г., Вх. № 2327/24.01.2014 г.

3. Актуализация на Правила за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Велико Търново през 2014 г., Вх. № 2335/24.01.2014 г.

4. Инвестиционни намерения от „Топлофикация – ВТ“ АД, Вх. № 2347/31.01.2014 г.

5. Сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост в сградата на бившата Градска поликлиника, Вх. № 2299/20.01.2014 г

6. Промяна в Правилника за организацията и дейността на ОП „Зелени системи“, Вх. № 2328/24.01.2014 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2013 г.; приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2013 г.; приемане отчета на Инвестиционната програма за 2013 г., Вх. № 2326/24.01.2014 г.

ПК по БФ – 4 гласа „за“ и 2 „възд. се“, ПК по ИВСПИЕСМВ - 4 гласа „за“ и 2 „възд. се“, ПК по НПУОР – подкрепя предложението, ПК по ОС – 6 гласа „за“ и 3 „възд. се“, ПК по УТТП – подкрепя предложението, ПК по ЗГООС – 8 „за“, 1 „възд. се“, ПК по ОНК – подкрепя с 6 гласа „за“, ПК по ЗСД – приема предложението, ПК по СТДМ – приема с 6 гласа „за“, ПК по ПГОБК – 5 гласа „за“ и 2 „възд.се“.

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: През 2013 г. многократно се прави актуализация на бюджета и на Инвестиционната програма. Тогава ние дадохме нашата подкрепа всичко това да се случи, както дадохме подкрепа и за тегленото на 10-милионния кредит по ФЛАГ за реализация на водния проект, но тогава поставихме едно условие, което стана решение на ВТОС за отчет на тримесечие по европроектите и на проектите, финансирани от републиканския бюджет.

Днес с отчета на бюджета ние разглеждаме част от тези неща, като основно гледаме кредитния дълг на общината и изпълнението по фонд ФЛАГ но нямаме информация за отчета на европроектите и на проектите, финансирани от републиканския бюджет. Не може да се направи една съпоставка и да се види как са реализирани тези неща, тъй като за последното тримесечие приключи водният проект и беше редно да ги разгледаме не само защото гледаме отчета, а поради това че има и решение на ВТОС да бъдат гледани следващия месец, след изтичане на тримесечието.

Защо не мога да подкрепя този отчет? Не мога да подкрепя този отчет, защото през цялата година нашата група подкрепи всички актуализации на бюджета и на Инвестиционната програма и в края на годината се оказват над 2 000 000 лв. задължения. В сравнение с миналата година те са много по-малко – около 40 000 лв., и на практика този отчет за бюджета за 2013 г. е основата, върху която ние стъпваме за бюджет 2014 г.

Предложението по т. 1 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев – въздържал се, Петко Тюфекчиев - против, Стоян Витанов – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Стефан Антонов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, 1 „против”, 4 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1007

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 124 и чл.140, ал. 1 от Закона за публичните финанси утвърждава промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2013 година по Приложение 1 и промените по Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Приложение 1А.

2. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.140, ал. 5 от Закона за публичните финанси, приема годишния отчет по приходната и разходната част на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2013 година, разходите за делегираните държавни дейности, местните дейности и делегираните държавни дейности, дофинансирани с местни приходи по Приложение 2, Приложение 3, Приложение 6 и отчета на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 31.12.2013 година по Приложение 4.

3. На основание чл.9 от Закона за общинския дълг приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение 7.

4. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА утвърждава реализирания преходен остатък по бюджета на Община Велико Търново за 2013 г. по § 38, ал. 2 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2013г. /отм./, съгласно Приложение 8.

5. Приема отчета на План сметката на приходите и разходите за 2013 г. по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ /Приложение 18/.

6. Във връзка с т.11 от ДДС №11/18.12.2013 година, относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните фондове към 31.12.2013 година, Община Велико Търново няма да разполага с протокол за засечки по контролни позиции. В случай на констатирани неравнения, възлага на Кмета на Община Велико Търново да отрази служебно промените по бюджета и отчета на Община Велико Търново към 31.12.2013 година, като информира Великотърновски общински съвет за направените промени.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в Правилника за организацията и дейността на ОП „Зелени системи“, Вх. № 2328/24.01.2014 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 2 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1008

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие за допълване и промяна в Правилника за организацията и дейността на предприятието, както следва:

 

1.1. чл. 2, ал. 2     Било: предмет на дейност: изграждане, поддържане, почистване и стопанисване на паркове, градини, междублокови пространства, улично озеленяване и др. обществени озеленени площи на територията на Община Велико Търново.

 

Чл. 2 , ал. 2   Става: предмет на дейност: изграждане, поддържане, почистване и стопанисване на паркове, градини, междублокови пространства, улично озеленяване и др. обществени озеленени площи на територията на Община Велико Търново, осъществяване на комунални дейности, свързани със: сметосъбиране и сметоизвозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци; поддържане чистотата на улици, тротоари и обществени места, почистване на дерета.

 

1.2.   чл.2, ал.3       Било: Във връзка с предмета си на дейност Предприятието извършва всички правно-регламентирани дейности по изграждане, поддържане, почистване и стопанисване на паркове, градини, междублокови пространства, улично озеленяване и др. обществени зелени площи на територията на Община Велико Търново.

Чл.2, ал.3     Става: Във връзка с предмета си на дейност Предприятието извършва всички правно-регламентирани дейности по изграждане, поддържане, почистване и стопанисване на паркове, градини, междублокови пространства, улично озеленяване и др. обществени зелени площи на територията на Община Велико Търново, осъществяване на комунални дейности, свързани със: сметосъбиране и сметоизвозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци; поддържане чистотата на улици, тротоари и обществени места, почистване на дерета.

 

1.3. чл. 22 , ал. 2       Било : Численият състав на Предприятието е 21 / двадесет и една / щатни бройки

 

/Било /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 22 ал.1

от

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „Зелени системи“

 

СТРУКТУРА И ЩАТНИ БРОЙКИ НА ОП”Зелени системи”

 

1. ЩАТНИ БРОЙКИ – 21 БР.

 

длъжност

Брой

служители

образование

Вид

правоотношение

Директор

1

висше

трудово

Гл.счетоводител

1

висше

трудово

Ландшафтен архитект

1

висше

трудово

Техн. секретар/касиер

1

висше/средно

трудово

Технически ръководител

1

висше/средно

трудово

Работник

16

висше/средно

трудово

 

2. СТРУКТУРА

 

 

Чл.22, ал. 2         Става: Численият състав на предприятието е 80 / осемдесет / щатни бройки

 

/СТАВА /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 22 ал.1

от

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „Зелени системи“

 

СТРУКТУРА И ЩАТНИ БРОЙКИ НА ОП”Зелени системи”

 

1. ЩАТНИ БРОЙКИ – 80 БР.

 

длъжност

Брой

служители

образование

Вид

правоотношение

Директор

1

висше

трудово

Гл.счетоводител

1

висше

трудово

Техн. секретар/касиер

1

висше/средно

трудово

Ландшафтен архитект

1

висше

трудово

Началник отдел „Озеленяване”

1

висше/средно

трудово

Работник озеленяване

16

висше/средно

трудово

Началник отдел „Чистота”

1

висше

трудово

Технически ръководител „Чистота”

1

висше/средно

трудово

Диспечер транспорт

2

висше/средно

трудово

Механик транспортни средства

1

висше/средно

трудово

Шофьор спец. машини

8

средно

трудово

Работник

9

средно

трудово

Технически ръководител работна група извънградски райони

1

висше/средно

трудово

Работници поддръжка на извънградски територии

5

висше/средно

трудово

Технически ръководител работна група почистване на улични платна и тротоари

1

висше/средно

трудово

Общи работници

30

средно

трудово

 

 

2. СТРУКТУРА

                                                   

 

 

1.4. Чл. 3         Било: ОП „Зелени системи” е със седалище и адрес на управление град Велико Търново, пл. „Майка България” 2

 

       Чл.3         Става: ОП „Зелени системи” е със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Росица” №1

 

2. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 3 от ЗОС, Великотърновски общински съвет утвърждава промяната в Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Зелени системи” – Приложение № 2 към настоящото решение, считано от 1 май 2014 година.

 

3. Задължава управителя на „Инвестстрой – 92” ЕООД, да предостави безвъзмездно 3 броя помещения, намиращи се в сградата на ул. „Росица” №1 в гр. Велико Търново за нуждите на ОП „Зелени системи”, като текущите разходи да са за сметка на Общинското предприятие и се разчитат между търговското дружество и общинското предприятие на база първични разходни документи.

 

4. Възлага на Кмета да подготви и организира извършването на комунална дейност по сметосъбиране и сметоизвозване в населените места на Община Велико Търново от ОП „Зелени системи”.

 

Приложениe:

                

1. Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие  

„ Зелени системи” - Приложение №2

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане проект на бюджет за 2014 г., индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2014 г. на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2014 г., Вх. № 2327/24.01.2014 г.

ПК по БФ – 4 гласа „за“ и 2 „възд. се“, ПК по ИВСПИЕСМВ - 4 гласа „за“ и 2 „възд. се“, ПК по НПУОР – подкрепя предложението, ПК по ОС – 7 гласа „за“ и 1 „възд. се“, ПК по УТТП – подкрепя предложението, ПК по ЗГООС – 8 „за“, 1 „възд. се“, ПК по ОНК – подкрепя с 6 гласа „за“, ПК по ЗСД – приема предложението, ПК по СТДМ – приема с 6 гласа „за“, ПК по ПГОБК – 6 гласа „за“ и 1 „възд.се“.

 

Г-н Ашиков съобщи, че е постъпило заявление за изказване от г-н Радослав Филипова и даде думата на г-н Филипов.

Г-н РАДОСЛАВ ФИЛИПОВ: Бих искал да се изкажа относно желанието на младите хора във В. Търново, и не само, казусът с гората да бъде заложен в общинските намерения да бъде обезвъзмездено желанието на собствениците да си построят трите къщи, като бъде даден друг общински парцел, на който да се построят тези къщи.

Искаме също да помислите за местен референдум, който да бъде заедно с евроизборите, и наистина да окажете влияние, защото това, което се случва, е абсолютно безобразие. Засегнати са членове от Конституцията. Мога да ги изброя, ако искате. Натиснете също депутатие в София, за да се сетят, че все пак Охридската конвенция е задължителна, а все още не е променено законодателството.

Това са основните неща, които искам да кажа. Трите къщи да бъдат обезвъзмездени с други парцели от общината, да помислите за местен референдум и гората да бъде спасена. Тя в момента е уж частна собственост, а това все пак е парк „Картала”.

 

Г-н Ашиков съобщи, че е постъпило заявление и от г-н Пенчо Панайотов от Сдружение „В. Търново за гората” и даде думата на г-н Панайотов.

Г-н ПЕНЧО ПАНАЙОТОВ: Повод за моето изказване е едно направено изследване от международен мащаб, което България е на последно място от европейските страни по достатъчна информираност на гражданите. Както знаете, ние още на срещите през лятото, след като имаше протести, имаше една идея, която трябваше да бъде реализирана в община В. Търново и тя беше свързана с това, че трябва да бъдат създадени обществени съвети и да има достатъчно информираност на гражданите по въпросите, които са на дневен ред в обществото. За съжаление, още като започнем с казуса за гората на Картала, в гласуването тогава на ВТОС има неясноти, които са свързани с това къде се намира тази гора. Там се говори за едни зони - Картала и Дервеня, и проблемите, които възникват, са резултат от тази неинформираност на гражданите, затова ние предлагахме и смятаме, че вече има наченки на такова нещо, но то не е доведено докрай: Община В. Търново да стане една прозрачна община.

В момента светлина в тунела може да се вид само в това, което правят европейските държави. В бившите балтийски републики нещата са на такова ниво, че се провеждат дори местни допитвания, без да са местни референдуми. България е страна, която има много бърз интернет и хората са достатъчно запознати как да работят с него. Наши колеги, които живеят в Англия и в Германия се възхищават на качеството на българския интернет като скорост. Няма млад човек, който да не може да работи. Голяма част от проблемите, които ние сега разискваме, могат да бъдат решени само като община В. Търново стане прозрачна. Как? Като се заделят съответните средства. Още като обсъждахме ОУП на общината като цяло (не говоря за ОУП на В. Търново) още тогава разработващият екип не можа да ни покаже за какво става въпрос. Там имаше разни пароли, които те не можаха да отворят. това е само една част от това, което се опитвам да ви кажа.

Не става дума само за гората на Картала, има толкова много теми, които са злободневни теми за обществото. Например: Как стават нещата, които са свързани с обществените поръчки? Не виждам някакъв проблем всички строителни разрешения да се качат на сайта. Може би това вече е на някакъв етап. Ние сме стигнали дотам, за наш срам, ние, от сдружението, да съдим общината за това, че ни е отказан достъп до информация. Може ли да се стига до такова нещо? Ние, гражданите на В. Търново, които сме ви избрали вас, и общината трябва да ни обслужва, ние да я съдим за това, че тя не ни дава информация. При една прозрачност в общината, където се знае как се изразходват средствата. Как примерно юристите на общината са заработили тези 52 000 лв. или 58 000 лв., по какъв начин? Как общината е осъдена за такива пари? Искаме да знаем.

Ще дойдат избори, искаме да знаем всеки един човек от присъстващите и от служителите на общината как работи за хората във В. Търново. Ако щете, искаме на сайта на общината или по някакъв начин да бъдат публикувани всички такива заседания, за да знаем кой как гласува, кой от общинските съветници колко обществено активен е. Не може едни хора, които гласуват само под давление на групите и нямат никакво отношение към обществените дела, на следващите избори да бъдат отново тук. Затова ви призовавам, в бюджета да бъдат заложени достатъчно средства всички тези неща, които казваме, да се случат.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Правя изказване заради протокола и заради това, че имам ангажимент към определена група граждани да защитя техните интереси. Аз присъствах на общественото обсъждане и получих необходимите от Вас отговори, затова няма да Ви ги задавам отново, но аз трябва да информирам гражданите, към които съм поел ангажимент, че Вие дадохте принципно съгласие за възстановяване на няколко калдъръмени улици: „Поп Матей Преображенски”, „Патриарх Евтимий”. Вие дадохте принципно съгласие, че ще направите всичко възможно тези улици да бъдат в нормално за движение на автомобили състояние. Също така дадохте принципно съгласие за изграждане на тротоар на ул. „Иларион Драгостинов” в квартал „Бузлуджа”. През 2013 г. служители на Вашата администрация ходиха, видяха за какво става дума. През 2014 г. аз и гражданите от кв. „Бузлуджа” се надяваме проблемът да бъде финализиран. Поради тези причини аз ще подкрепя бюджета.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Аз няма да подкрепя предложението за бюджет за 2014 г., както и Инвестиционната програма и ще изложа накратко своите съображения и мотиви за това. Считам, че след внимателен прочит на бюджета за 2014 г. отчета за 2013 г. и Инвестиционната програма за настоящата година могат да се направят следните изводи:

Бюджет е технически съставен правилно, съгласно изискването на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет за 2014 г. и съответните поднормативни актове, но в проекта за бюджет на община В. Търново в духа на бюджета на общината липсва политика, която да насърчава външните и въобще всякакви инвестиции и инвестиционни намерения, тъй като всичко в една административна единица, каквато е и нашата община, зависи именно от инвестициите. Мога да оприлича проекта за бюджет като такъв, предпоставящ нулева инвестиционна активност. Може би посланията към евентуални инвеститори, които биха имали интерес към реализиране на инвестиционни намерения, ще бъдат представени в бюджета за 2015 г. - последната година от мандата.

Тази година бюджетът отразява красноречиво допълнително наложените санкции по част от проектите, които общината завърши в предходни финансови години. Като пример мога да посоча санкционирането по проектите за атракции на площада пред Царевец, за който е видно и с просто око, че дъждът изми т.нар. „гранит”, проект, изпълнен с материали менте. Мога да посоча и водния проект, по който също община В. Търново търпи санкции.

На следващо място, по отношение на проектите: същите се финансират като самоучастие от община В. Търново със собствени финансови средства, които се набавят основно чрез кредити, след това проектите се санкционират, след това следващият проект е със самоучастие чрез кредити; следва нова санкция и така – в порочен кръг. Аз питам: Докога ще бъде така?

По финансирането на проектите. Сериозен недостатък при провеждането на процедурите по реализирането на тези проекти е изчакването на последните възможни срокове, изчакването и невземането на решения от възложителя бързо и своевременно. Ползваното взаимообразно държавно финансиране и пренасочването му за общински дейности за 2013 г., това са 4 милиона лв., макар и допустимо по закон, също буди притеснение. Ще следим внимателно този процес и възстановяването на държавните средства с общински средства следва да става без допълнително натоварване с нови кредити и задължения на общината. Този финансов инструмент, макар и допустим, следва да се използва отговорно и прозрачно и то само в краен случай.

Неправилно се планира събираемостта на собствените приходи, липсва общинска политика за оптимизиране на процесите за събиране на собствените приходи. Като конкретен пример бих посочил работата на парче при въвеждане в експлоатация на новопостроените сгради, които по една или по друга причина не са въведени в експлоатация. В този процес по организиране въвеждането в експлоатация е заложен резерв за попълване на общинските финанси с внесен местен данък, който представлява суми в размер на десетки хиляди лева за всяка отделна сграда, но както казах, липсва конкретна и постоянна политика за това.

Малките населени места – там също живеят граждани на община В. Търново, но е видно, че за тях няма приходи. Малък лъч на надежда е предвиденото финансиране с целево насочване на 30 % от приходите по приватизация в населените места. Община В. Търново не е селска община, поради което не е възможно да се реализират проектите и програмите за селата. Общината няма ресурса да се справи сама с този проблем и решението е търсене на реализация по проекти по програма „Региони в растеж” за новия програмен период. Има ли визия в тази насока? Отговор няма.

Изводът, който можем да направим, е, че няма политика, която да генерира икономически растеж за общината. Очаквам и съм готов да се обзаложа за сроковете, в които ще започне актуализирането на промените в бюджета и неговия кърпеж през настоящата година. По отношение на целевата субсидия за капиталови разходи, по която държавата предостави на общините средства, които за община В. Търново са над 2,3 милиона лева, определени за реконструкция на терена и ремонт на лекоатлетическата писта на стадион „Ивайло”. Идеята да се отремонтира и да се реконструира стадионът е добра, но от нея следват няколко теми, на които към днешна дата няма отговор и някакси се избягва техният публичен коментар.

Въпросите, които възникват, са няколко.На първо място: Кой ще играе на този стадион, т.е. как ще се реализира на практика проектът за наличието на общински футболен клуб? Каква ще бъде правната формула за съществуването му, ще изпълни ли общината ангажимента си да бъде собственик на клуба и като такъв да финансира издръжката му, а всеки друг, който иска да помага, да спонсорира клуба, е добре дошъл? С настоящия бюджет ние ще помогнем на клуба, но това няма да е достатъчно и това е ясно за всички. Общината трябва в най-кратък срок да заяви позицията си по отношение участието си и финансирането на ФК „Етър”.

Следващият въпрос: Как ще се изхарчат отпуснатите средства за реконструкция на стадиона? За да има пълна прозрачност и обществен контрол в този процес, предлагам създаването на обществен борд, съставен от общински съветници, общественици, спортни деятели, фенове, експерти в строителството, пред които ежемесечно Администрацията да се отчита за свършеното по реконструкцията и вложените в нея държавни пари. Иначе ще бъдем свидетели на поредното непрозрачно харчене на средства и много вероятно на някой по-добър автопарк на някой строителен предприемач за сметка на възможността децата на В. Търново да спортуват в модерно спортно съоръжение. Предложението за обществен борд и осъществяването на контрола по реализирането на този проект и харченето на средствата по този проект ще внеса във ВТОС в най-кратък срок.

Поради тези съображения аз няма да подкрепя проекта за бюджет за 2014 г.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Видяхме актуализацията, която се направи след комисиите, които са заложени. виждам, че за Футболния клуб тези 70 000 лв. – това, което поискахме, са заложени; две по 35 000 лв. за двата полусезона и допълнително 18 000 лв. за софтуера, с който да може да бъде отварян ОУП.

Този месец се навършва една година, откакто приехме единодушно ОУП и се надявам, че наистина най-накрая ще се намерят такива средства, за да може да бъде отварян този ОУП и да можем всички да го виждаме. Но ако ми дадете възможност, в рамките на петте минути да обясня точно за какво става въпрос и в крайна сметка в края на нашия мандат наистина да има нещо изпълнено, което да се вижда и да останем удовлетворение от това, което се прави. И не на последно място - за да не правя официално питане докъде стигна доклада за изпълнение на ОУП. Казах, че тези неща ги има, но искам да акцентирам защо са толкова важни тези средства и защо трябва да намерим още толкова пари, за да приключим. Защото не е само за да се вижда ОУП, а това на практика е вече много голяма крачка към електронна община – какво би дал този софтуер. Затова просто ще изчета, за да има някаква информация за какво точно са тези средства и много от тези въпроси, които в момента задават гражданите, ще могат да се видят и ще може да се работи оперативно и всеки ще бъде информиран.

Това е развитие на Интегрирания геопортал на община В. Търново във връзка с приемането, в резултат на изработката на „Булплан” ООД. Затова искам да подчертая основните теми, които биха могли да се разработят чрез този софтуер: кадастрална информация; подробни устройствени планове, включително и застроителни планове (Всичко това ще може да се вижда на страниците на община В. Търново.); устройствени зони и застроителни планове; общи устройствени планове – предварителен и окончателен; околна среда с публичен регистър на озеленените площи; техническа инфраструктура; газификация; водопровод; улично осветление; общинска собственост със съответните регистри; земеделски земи и горски фонд със съответните регистри; местни данъци и такси; и етажна съсобственост; организация на движението, включително знаково стопанство, хоризонтална маркировка и светлинна сигнализация, маршрути на масовия транспорт, паркиране и сини зони; недвижими културни ценности и съответните изисквания, които са заложени към тях. Така че оттук нататък всички тези неща като продукти възлизат на около 38 000 лв. с ДДС; всичките модули. Първият модул: преработка и инсталация на геопортал; база данни и въвеждане на регистри по ЗУТ; разширяване и инсталация на геопортала; система за администрация на потребителя и 19 броя електронни и административни услуги.

Мисля си, че това не е толкова голяма сума и това на практика е наистина стъпката, когато нашата община най-накрая ще бъде електронна и всеки гражданин чрез компютъра си ще може да вижда не само ОУП, а всички разработени планове, всички разрешителни, които се качват, и по този начин може да се изпълни задължението да работим публично и прозрачно. Най-накрая никой няма да знае кой го е гласувал и т.н., както се казва, това ще бъде една брошка на кмета, че това нещо се е свършило по времето на неговия мандат, но аз си мисля, че наистина трябва да намерим още малко средства и да приключим тази година всичките тези неща, за да може и ние, и гражданите, и всички да работим в интерес на обществото.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз ще си позволя да цитирам г-н Илчев: че този бюджет е счетоводен бюджет; той е нещо като баланс на едно търговско дружество и той е верен отчет и проект за бюджет. Какво обаче бих искал да споделим ние, като общински съветници, в обсъждането и в работата на този бюджет, който ще бъде приет и неговото приемане в никакъв случай няма да бъде политически оцветено, политически заслужено или пък неговият провал ще бъде някаква победа на нас – опозицията, защото още един път казвам това е счетоводен бюджет. Все пак трябва да отбележим няколко неща.

Първо, тази година, след едно обсъждане на няколко комисии се взе едно важно решение, че данъците и таксите в общината няма да се вдигат през тази година, което е много хубаво и съответства буквално на предизборната програма на ВМРО-БНД и аз се радвам, че управляващите и мнозинството подкрепят това наше предизборно обещание. Само че предизборните обещания в живота трябва да се прилагат и след съществен размисъл. На мен и досега не ми е много ясно защо взехме такова решение или ще вземем такова решение, при условие че анализатори, които не могат да бъдат обвинени в някакви политически пристрастия, като например Института за пазарна икономика, имат сериозни критики към тенденциите за развитие на общината и в частност за местните данъци и такси. Ще бъде ли това решение следствие на един анализ на данъчните приходи, на възможностите за промяна, редукция и управление на тези приходи, които да дадат едно по-справедливо разпределение на данъците и съответно да защитят интересите на обществото. Този въпрос остава открит и аз не съм убеден дали правим най-верния избор, въпреки че това е нашата предизборна програма.

На второ място, бих искал да кажа нещо във връзка с тези приходи. Прави впечатление, че приходите от туристическия данък почти не се различават съществено от предвидените. Да си го кажем направо: размерът на получения данък и планирания за тази година данък показва, че на практика голяма част от хората, които трябва да го плащат, укриват данъци. Аз държа да го кажа тук и да се протоколира. Това е публична тайна. Трябва да се каже, че това не е добре за общината. Трябва да се влезе в дискусия с бизнеса, че този данък и приходите от този данък общината ще реализира за дейности и проекти за подобряване на средата, подобряване на туристическите условия и развитието на този бизнес. И тук между общината и бизнеса има единство в интересите. Не мога да приема, че 187 000 лв. е приходът от патентния данък и толкова е приходът от туристическия данък, при условие че се гордеем с един голям туристически поток.

На трето място, което засяга работата на ВТОС. Г-н председателю, аз на комисия го казах, но сега съм длъжен да го повторя и да подчертая това. В мен се изгради едно впечатление (мисля, че имам впечатления от дългото време и дългите процедури назад при обсъждането на бюджета) че тази година бюджетът се обсъжда по една формално спазена процедура, но тази формално спазена процедура всъщност направи и едно формално обсъждане на бюджета. Мисля, че гражданите са изключително прави защо днес заседаваме тук. Това е може би най-важното ни заседание за годината, с изключителен интерес от гражданите, а ние сме застанали тук в една хубава зала, но която е по-делова и която ограничава в известен смисъл достъпа на хората.

Но това е едната страна. Ние проведохме едно обсъждане в комисиите, което беше меко казано обсъждане. Несериозно да се събере половината Общински съвет в единия ден и половината Общински съвет в другия ден, да се представи бюджета от вносителите с едно експозе и да нямаме възможност да работим. Говоря за себе си. Член съм на две комисии. Как да гледаме нормативно-правното и образователното в едно заседание, как да питаме? Колегите развиха един дебат, за спорта, който много ги вълнуваше, и той погълна цялото време за обсъждане. Това не работи. Ние за един стандартен въпрос, свързан с промяна на едно УПИ, примерно, го минаваме през няколко комисии, а тук говорим за бюджет от 55 милиона лева приблизително. Това поражда и твърде основателни негативи сред гражданите.

Г-н ИВАН АЛЕКСАНДРОВ: В предварителното обсъждане по комисии аз имах възможността да заявя своята позиция по отношение на бюджетната рамка и Инвестиционната програма. Днес отново подчертавам и приветствам тази част, която е свързана с опазване и съхранение на културно-историческото наследство. Имам предвид Приложение № 20, което илюстрира едно правилно отношение към обектите, които се стопанисват от РИМ, тъй като всички знаем, че част от тези обекти са емблематични за В. Търново и за България. Позицията е правилна, заложените средства трябва да бъдат предоставени и усвоени, за да може да се извършат неотложните строително-ремонтни и възстановителни дейности, за да може тези обекти да възвърнат своята притегателна сила. Дори в рамките на бюджетната година трябва да се търсят и допълнителни възможности и форми за набавянето на допълнителни средства за тази дейност. Защото както подчертахте преди малко, това е една от основните алтернативи, в която се осъществява корелацията между туристическия бизнес и културно-историческото наследство. Всички ние знаем, че когато отчитаме брутния вътрешен продукт на общината, една огромна част се пада на туристическия бизнес и нещата, които са свързани с културно-историческото наследство.

Във втората част, където е предложен Културният календар – аз приемам тази част и мисля, че той е добре структуриран. Средствата, които са предвидени за него, дават възможност за работа в рамките на годината и се надявам, че той ще има отворен характер, т.е. да се допълва чрез набирането на други приходоизточници. Какво имам предвид? Имам предвид, че след месец март ще бъдат отворени различни европейски програми и в частта, която е свързана с работата на мероприятията, които работят в сферата на културата чрез делегиран бюджет, те ще имат възможността да кандидатстват по тези европейски програми, което ще даде възможност за обогатяване на бюджетната рамка и за разширяване на дейността.

Като цяло, подчертавам, че подкрепям предложения бюджет, така също и Инвестиционната програма.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: И аз се възмущавам, че се намираме в този коптор, когато обсъждаме може би едно от най-важните политически задължения на ВТОС.

Аз също съм недоволен от този бюджет, но съм убеден, че по-добър надали можеше да се направи. Мисля, че тази инициатива, която имахме за започване на дискусия по отношение увеличаване на приходите в бюджета, без да увеличаваме данъчните ставки и таксите, трябва да продължи, за да може, когато се гледа бюджетът през 2015 г., вече да имаме усъвършенствани и наложени механизми, по който да увеличаваме приходите в общината и там ми се иска да чуя предложенията, конкретно от г-н Илчев, защото аз присъствах на две обществени обсъждания на този бюджет – първо на макрорамката, преди Нова година и преди няколко дни – на този проект. Нямаше нито един представител от БСП, който да излезе и да предложи конкретни неща. Имаше представители, но те също като мен присъстваха и наблюдаваха. Наистина програми и проекти за селата имаше, предложени в Интегрирания план, но точно БСП ги отхвърли, с гласуване и то точно в тази малка зала.

Аз искам да заостря вниманието на ВТОС и на ОА с едно изключително важно събитие, което ще се реализира през тази година. Спечелването на надпреварата за столица на културата на Европа е събитие, което можем да съпоставим само обявяването ни за столица през 1185 г. или с обявяването на Независимостта на България на 22.09.1908 г. Това събитие ще изведе В. Търново и региона на международната сцена, то ще създаде предпоставки за запознаване на Европа с духовността и културно-историческото наследство на българите, както и на българите с реципрочното на Европа. Това събитие има изключително важен характер по отношение перспективата на развитие на нашия град и на региона. То ще създаде и предпоставки за увеличаване на културния и на туристическия обмен. Ще даде и предпоставка за реализация на много проекти в тези сектори.

Независимо от големите трудности, първата крачка беше постигната и то успешно. Сега трябва да направим втората. Във втората крачка В. Търново се надпреварва със София, Пловдив и Варна – това са трите най-силно развити в икономически отношение градове на България с общ бюджет към 3 милиарда лева. Не искам да си служа с библейски примери как Давид надвива Голиат, но ми се струва, че заложените в този бюджет средства са недостатъчни и за да можем да подсилим кандидатстването ни в тази надпревара, си мисля ,че при втората крачка всички ние трябва да вземем дейно участие, т.е. ако първата крачка беше дело на един екип хора, начело с г-н Кмета и с изключително скромно финансиране от общинския бюджет, то втората трябва да стане дело на всички нас, гражданите на В. Търново и района. Ние трябва да покажем, че имаме потенциал да организираме големи международни прояви. Ние трябва да направим така, че да популяризираме и самото ни кандидатстване в Европа, т.е. да го рекламираме, да стане известно в Европа, че В. Търново е най-добрият град, който може да представи България като столица на културата на Европа.

Затова предлагам в комисиите на ВТОС, в ОА, заедно с екипа, който работи по представяне на кандидатурата ни, при възможност и с участие на представители на граждански организации да се обсъди и внесе на сесията на 27 февруари предложение за решение за създаване на фонд. Този фонд, подпомогнат от нас, да набира средства, които да попълнят недостига за по-доброто ни представяне. Средствата от фонда да се разходват по предварително приет бюджет, а дейностите по този план-бюджет да имат за цел разширяване периметъра на досега провежданите културни прояви, да се организират нови такива и организиране и провеждане на кампанията за популяризиране на културата ни и набиране на средства на фонда.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Искам да вметна, че „този коптор” е струвал 250 000 лв. Председателският съвет взехме решение заседанието да бъде тук, понеже сесията е извънредна.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Ще се наложи да върна жеста на г-н Михов, като го цитирам, защото той спомена начина, по който проектът за бюджет и Инвестиционната програма бяха разгледани в комисиите. Смея напълно да се солидаризирам с него - това беше едно формално обсъждане на бюджета за 2014 г.. Работната обстановка, доколкото беше работна, не позволи детайлно да бъде разгледан този бюджет. Защо и как – това е друг разговор. По отношение на общественото обсъждане. Голяма част от общинските съветници освен общественици упражняват едни от най-достойните и ангажиращи професии – лекари, учители, юристи, хора, които през деня имат ангажименти, свързани с професионалната им работа. Не е възможно в рамките на деня и винаги да присъстват в определени часове.

По отношение предложенията, които Пламен Радонов спомена, че иска да чуе от мен. Аз ще си позволя да му дам писмено шестте предложения, които в моето изказване аз пунктуално изброих. Става въпрос не за конкретни предложения - да се насочат пари от улица „А” към улица „Б”, за да бъде асфалтирана или отремонтирана, а за липсата и за бъдещата реализация на определени политики в общината, от които да се генерират доходи и приходи за общината. Това беше моята теза. Аз посочих поне шест вида политики, които не са заложени в бюджета аз 2014 г.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Реплика от мен към г-н Радонов. Относно неговото предложение за създаване на фонда. Аз се надявам, че той говори в един глас (въпреки че той обвини конкретно БСП) в предложение за рестрикции и т.н. за подобряване на приходите и разходите. Това значи, че още днес можем спокойно да заделим всички останали средства за софтуера, 40 000, тъй като една точките е „недвижими културни ценности”, които да се виждат. Значи ние нямаме възможност да заделим едни 20 000 лв., а ще създадем един фонд. Похвално, но нека да свършим първо това, което е важно - да създадем основите и едва тогава да надградим.

Относно предложенията на БСП. Не зная защо само БСП е на дневен ред в момента, което пък е много добре, защото явно само БСП коментира и търси начини за подобряване на работата на ВТОС и в частност на Администрацията. Именно БСП в комисиите направи предложенията за дофинансиране на футболен клуб „Етър”, БСП направи предложенията за софтуера, БСП търси средства за справедливост с малките населени места. Този бюджет не е спарведлив. Той е насочен само към центъра, но не и към малките населени места, не и към крайните квартали и оттук нататък всичко останало вече е див популизъм, а не реални средства и мерки, които да отговарят на съответната финансова рамка на общината.

Знаем, че ще има гласове, може би тази дискусия е безсмислена, но нека всичко това да бъде чуто, ако някой иска да го чуе и може би неслучайно не се взема този софтуер, не защото няма 30 000-40 000 лв., а няма кой да работи и кой да ги качва всички тези неща там. Явно това е причината, защото като се купи, трябва да се работи. Ако не се направят тези основни неща, всичко останало е просто въздух под налягане. Затова апелирам да се намерят още 20 000 лв. и да се реализира докрай този софтуер.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Аз направих критика към БСП в две посоки. Не виждам защо трябва да се палят толкова господата Илчев и Тюфекчиев. Първата посока беше, че на обществените обсъждания аз много добре чух предложенията на г-н Илчев. Благодаря, че той ще ми ги предостави, но той трябва да ги предостави и на още 36 колеги, включително и на Вас, г-н Тюфекчиев, и Вие да се запознаете с тях, за да можем в нашите беседи и обсъждания, както и с гражданите, да преценим и да ги заложим като политики. Предложенията му според мен са добри, но те могат да влязат в сила, когато бъдат решения на ВТОС.

И другата ми критика към БСП беше, че тя не участва и не ги предложи тогава, когато се обсъждаха фундаменталните неща. Браво, че сте взели толкова дейно участие в комисиите, но когато гледахме перспективите пред града, вас ви нямаше. И второ: когато се приемаше Интегрираният план, тук бяха оставени девет села без възползване от преимуществата на кандидатстване по европроекти, които Интегрираният план даваше.

И не го възприемайте от името на другите колеги, аз съм един от 37 и не говоря от името на политическа сила, говоря в единствено число.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Започват манипулациите и излизаме по същество от темата. Относно Интегрирания план - когато БСП се въздържа, беше скрито писмо от ВТОС, тъй като ОА манипулира ВТОС и допълнителният списък има възможност да се приеме с Общинския план за развитие, който ще приемаме през месец юни. Всичко това беше манипулация. Недейте в момента ГЕРБ да стои и да мълчи и да пускате флангови играчи срещу БСП. Това не е коректно и не е почтено.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Не знам какъв трябва да си, за да ме припознаеш като играч на ГЕРБ или като флангови.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Искам да припомня и на колегите, и на аудиторията, че не БСП е автор на проекта за бюджет за 2014 г.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз искам да припомня на г-н Радонов, че когато се палиш, светиш, е другото е мрак.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Имам процедурен въпрос, г-н Председател? Има ли интернет в залата? Да или не? Питах техническите лица, но не ми казаха.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: По принцип има, но не зная дали работи в момента.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: При мен няма, а имам спомен, че преди имаше.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Мисля, че изместихме темата за приемането на бюджета, но бих искал да кажа две-три неща като експерт, но без да се позовавам на цифри.

Първо, бюджетът е финансово-политически инструмент, който в никакъв случай не бива да се ползва за политически цели – нещо, което в момента наблюдаваме.

Дали бюджетът е добър или не? Внимателно слушах и г-н Илчев, и г-н Михов. Може би в голямата си част те са прави, но това променя ли рамката и ще доведе ли до повече приходи или неразписаните политики ще определят по-ясна позиция? Най-вероятно това ще стане, но бюджетът не се приема само веднъж, на тези комисии и на тази сесия. Той се приема на всяка сесия и на всяка комисия. Ако искаме да се случи това, което говориха колегите, трябва да го говорим на всяка комисия. Вярно, че малко се разговаря на тази тема - г-н Михов е прав, но то не е само преди приемането на бюджета и на комисиите преди приемането на бюджета. Това трябва да стане практика, защото бюджетът се приема през цялата година.

Направих си труда да погледна плана за бюджета и неговото изпълнение за последните пет години. Прави впечатление, че бюджетът намалява драстично. Това е нещото, за което трябва да говорим. Гледайки бюджета за 2014 г., бих дал един съвет на г-н Панов. Тези думи вероятно сте чували от Вашите финансистите, но трябва да ги повторя: контролната система трябва да заработи малко по-сериозно, финансовите инструменти и финансовите разходи трябва да бъдат ограничени до минимум, защото в момента червената лампа мига, а светне ли постоянно, няма връщане назад.

Бих искал да не обръщаме приемането на бюджета в политически и да се съсредоточим в неговото приемане.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Първо, действително, че това е една рамка на бюджета и както каза г-н Михайлов, бюджетът се променя на всяка една сесия и на всяка една комисия. Не може да сравняваме бюджета от 2008 г. и от 2014 г. Всички вие знаете, че 2013 г. беше краят на програмния период и всички тези проекти, които бяха започнати в годините от 2007 до 2013 г., трябваше да се приключат. Също така има започнати и стартирали нови проекти. Във всеки един проект действително в началото всяка една администрация се е учила да подготвя проекта, допускала е редица пропуски, но трябва да кажа, че за нашата администрация това не е така.

Не съм съгласен с казаното за средствата, които са непризнати от управляващите органи по редица проекти, тъй като процентът за непризнати средства при всички проекти е много малък. Действително има решение на управляващия орган по някои от проектите средствата да бъдат прехвърлени за собствени на общината. В изпълнението на „Водния проект” имаше форсмажорни обстоятелства. Примерно сградите, които не бяха предвидени за събаряне в Старото военно училище. Там нямаше как да се изпълни проектът, без да се съборят сградите. Знаете също, че за да запазим Тубдиспансера, ние дадохме един кредит част от този кредит общината също връща в сметката на приватизация. Тези и ред други неща, за които имам отчет и мога подробно да ви запозная. Краят на програмния период за всички общини е много тежък. В момента това, което се обсъжда и в Националното сдружение на общините с Министерския съвет - да се направи един фонд за следващия програмен период, като този фонд бъде използван от всички общини за собственото участие на общините за кандидатстване по проекти, защото много от общините, които са реализирали проекти и продължават да работят в този период, закъсват с финансови средства.

Кризата също оказа едно огромно влияние върху бюджета на всички общини. Слава Богу, че приходната част и събираемостта на данъците е добра. Аз и ОА сме подготвили редица мерки за подобряване на приходна част. Имаше внесено предложение от г-н Пламен Радонов, като част от тези неща бяхме започнали; също и с въвеждането на сградите в експлоатация. И на мен ми се иска всички сгради да бъдат въведени в експлоатация по най-бързия начин, но има редица процедури, които спъват и самата ОА.

Искам да благодаря на хората от ОА, специално на Дирекция „Бюджет и финанси” и на заместник-кмета Снежана Данева, защото знам колко работа коства на тази дирекция правенето на един бюджет. Винаги отстрани нещата са много лесни.

Аз смятам, че още на първоначалните обсъждания на бюджета бяхме помолили всички съветници до края на месец януари да предадат своите виждания и предложения за бюджета. Получихме единствено предложение от г-н Румен Димитров и сме се съобразили с него. От нито една политическа партия аз не съм получил предложения за бюджета. Разбирам, че в момента съветниците във ВТОС имат различни виждания за актуализация и промяна на бюджета, но аз смятам, че това винаги може да се случи при следващи сесии, когато се обсъжда промяна на бюджета и можем да намерим средства за финансиране на определени неща.

Искам да ви благодаря за градивната критика, която приемам от всички вас. Това, което ОА винаги се е стремила е да бъдат изпълнявани всички решения на ВТОС, да бъдат задоволявани нуждите на гражданите според техните искания. Разбира се, не всички могат да бъдат изпълнени. Имам една справка за предложенията и жалбите, които са направени през миналата година. Те са около 630. 35 % от тях са изпълнени – било за тротоари, за стъпала, за шахти и за други предложения, които са направени от гражданите. Така че това нещо се следи от Дирекция „ТСУ”, а също и аз имам контрол върху него.

За малките населени места мога да кажа, че никога не съм ги пренебрегвал и няма да ги пренебрегна. В рамките на бюджета тази година действително се извършиха някои промени, които смятам, че са целесъобразни, а това е мнение и на моите специалисти от финансите. Имаше промяна при прехвърляне на почистващата фирма, която е била, там в „Зелени системи” С тази операция ще се направят и някои икономии в бюджета. Средствата, които са били дадени за пътна инфраструктура за населените места и частта, която не е изпълнена, е заложена в тази част до шестмесечието. Увеличен е бюджетът за малките проекти по населените места, като очаквам от Сдружението им те да направят методика за разпределението, което ще се случи в най-скоро време. В годината са извършвани редица ремонти, подобрения на детски градини и училища в населените места. Знаете, че имахме проекти по енергийна ефективност, при които участието на общината не е никак малко - и във Водолей, и в Ресен, и в други населени места, а също и във В. Търново. С тези ремонти и подобрения смятам, че ние правим населените места по-добри места за нашите деца. Не можем да направим всичко това изведнъж, но освен моето отношение, аз виждам и вашето отношение, което е положително към населените места. Аз постоянно имам срещи с кметовете, постоянно дискутираме проблемите там. Повечето проблеми са решавани - някои от тях на момента или впоследствие в годината.

Приемам всяка критика, когато е градивна и ще взема отношение някои от нещата да бъдат поправени. Бъдете сигурни, че бюджетът, който е заложен за тази година, няма да стигне. Както казват колегите от другите общини в България: „колкото и пари да имаме, никога няма да стигнат”. Знам, че бюджетът няма да стигне и за култура, и за ремонта на тротоарите, което също съм предвидил за тази година, и за реконструкция и рехабилитация на пътната инфраструктурата в цялата община, но благодарение на европроектите за облагородяване на градската среда и всички други проекти, по които работим – и за образованието, и за инфраструктурата, смятам, че това е един плюс за нашата община, защото средствата, които ние използваме от Европейския съюз са 1,5 повече от този бюджет. Относно средствата, които ние трябва да отделим за погасяването на нашето участие в проектите, знам, че ще имаме проблем. Надявам се с Националното сдружение на общините и с правителството тези проблеми, които постоянно се дискутират в УС на Сдружението на общините да бъдат взети под внимание.

Действително ще обърнем сериозно внимание на приходната част, като сме набелязали 25 мерки за повече приходи. Надявам се и на съвестта на нашите съграждани да си плащат навреме данъците, да използват бонусите, които сме направили за по-ранното плащане. Надявам се, че с разумното управление на бюджета ние ще можем да изпълним желанието на почти всички.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Едно уточнение относно казаното, че само Румен Димитров е дал предложение. От групата на БСП още при първия бюджет, в началото, сме дали цял пакет от мерки, които искаме да бъдат заложени и оттогава досега много малка част от тях са реализирани, така че нямаше нужда да преписваме едни и същи неща за всеки един бюджет и да се упражняваме, но съм доволен от това, което каза г-н Кметът и започна да прави евроотчет, че е съгласен с моето становище, че трябваше да гледаме евроотчетите в момента и нямаше нужда да се мъчи оттук-оттам да ни обяснява за отделните проекти.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Както казва Дядо Григорий: „Когато владиката говори, поповете мълчат”, но да кажа и аз, макар и след г-н Панов.

Аз имам един личен мотив да не подкрепя бюджета. Това е Ветринци - третото отзад напред по фиансиране. Там живеят двама общински съветници, 13 лекари, окръжен прокурор и т.н. Надявам се г-н Кметът да компенсира – читалището прави 90 години тази година. Г-н Божидар Ангелов се е ангажирал малка сумичка да бъде дадена и по този начин ще бъде компенсирано.

В рамките на сериозното. Аз искам да отправя своите адмирации към финансовия екип. Ще цитирам тези две имена: г-жа Гаврилова и г-жа Колева. Това е 14-ия ми бюджет. Рядко съм срещал толкова перфектно направен анализ - и за касовото изпълнение, и за проекта за бюджет 2014 г. Казвам го за втори-трети път за тези две деца, отдавайки заслуженото на г-жа Данева и на целия финансов екип.

Ще направя една ретроспекция. Ние говорим за добри и лоши бюджети, но наистина е кошмар. През 1995-1999 г. съм бил в изпълнителната власт, когато по признание на всички 264 кметове беше най-трудният мандат. Тогава спирахме осветление, спирахме заплати, ядяхме жабите и накрая загубихме изборите. Въпреки че тогава г-н Драгнев излезе с нещо много важно, което днес политическата класа не осъзнава може би: „Съгласие за В. Търново”. Такова очевидно трябва да имаме.

Аз споделям тезите на г-н Илчев, на г-н Тюфекчиев и на другите колеги. В БСП винаги сме подчертавали, извън тези публични обсъждания и по комисии, ние, групата, два пъти се събирахме и детайлно коментирахме бюджета и изразихме своите опасения и вероятно част от тях ще намерят отражение в гласуването. Но аз не ги чух. Първо, притесняват ни просрочените задължения. При 30 000 лв. миналата година, сега са 2 000 000 лв. Но в същото време искам да подчертая: нали всички ние гласувахме едни пари за европроекти, за участие, съучастие и оттам ни увисна като воденичен камък съфинансиране и оттам в голямата си степен дойдоха и тези задължения. Да, има и други, но в голямата си част те са от тук. Второ, оттам вече напрегнатите местни приходи. Ние увеличаваме спрямо изпълнението през миналата година местните приходи с 3 милиона и повече лева, от които половината от данъчни приходи и другата половина от неданъчни приходи. Аз лично имам опасения, но тук моята надежда се крие в едно изречение, което е част от проекта за бюджета. То е следното: „При предприетите мерки от страна на правителството и при осъществяването на декларираните политики очакваното е да се повлияе положително върху дребния и средния бизнес”. Оттам нататък да дойдат и приходите от съответните данъци. Кметът Панов е казал това – той се е подписал отдолу. Как аз да не подкрепя този бюджет? Значи да не подкрепя този риск, който ние поемаме с местните приходи. Защото делегираните дейности идват отгоре по съответните стандарти и ние там нямаме думата. В същото време колегите от ГЕРБ могат да кажат: „Ние няма да подкрепим, защото ни режат 5 % от зимното, от инвестициите, от изравнителната субсидия”. Т.е. ние наистина да търсим съгласие и компромис и в едната, и в другата посока. И това е още едно основание да подкрепя този бюджет.

На следващо място: нека да осъзнаем, че това е първият бюджет, който се изготвя в съответствие със Закона за публичните финанси. В някаква степен даже на мен някои от нещата не са ми ясни. Аз проведох две консултации с г-н Маринов, но и сега не са ми толкова ясни. Така че, нека да дадем шанс на администрацията, още повече при заявената от г-н Панов амбиция приходната част да бъде изпълнена със съответните мерки. Съжалявам, че не беше наша инициативата; поздравявам г-н Радонов. Наистина за първи път откакто аз съм в местната власт, се провежда такава отворена дискусия как да повишим приходите, как да намалим разходите, защото снижаване на разходите не можем да правим от заплати, не можем да правим и от инвестиции, защото има започнати обекти. Ние можем да го направим единствено в издръжката и как можем да го направим, е въпрос на бъдещи действия.

Още нещо, което би трябвало да разсее поне в частта „Велико Търново” отношенията с държавата. Знам споровете, спекулациите с тези 500 000 000 лв. Между другото ние с г-н Тюфекчиев превантивно направихме едно питане. Г-н Панов тогава ни отговори, явяваме се с 11 проекта. В. Търново има 2 400 000 лв. за стадиона. Отделен въпрос е, че при тях под номер едно е бил пътят Дебелец-Чолаковци, но държавата решава да бъде стадионът. И ние сме община, която е управлявана от кмет, излъчен от ГЕРБ. Павликени има 900 000 лв., Тръмбеш има 900 000 лв., т.е. разпределението не е по гербаджийско-бесепарски-депесарски модел; поне в област В. Търново и ние можем да се гордеем с това, защото то касае нашите граждани.

Моята подкрепа трябва да се приеме като знак. Уважавам основанието на колегите, които ще се въздържат, но това е подадена ръка. Писна ми, когато сме в опозиция да бъдем едни, а като управляваме, да се обръщаме на 180 градуса; както и обратното. Ние трябва да бъдем едни и същи и да отстояваме, било в опозиция, било като управляващи, едни и същи тези с достатъчни основания. И това е другият вариант, който ме кара.

На следващо място: гласувал съм за 14 местни бюджета, при които един-единствен път съм гласувал „за”. Говоря като съветник и в политическия формат, в който съм бил. Неслучайно говоря това, защото утре ще има друг мандат. Да се помни това поведение на опозицията. Тогава на Румен Рашев не му стигаше един глас. Ценка Банкова я докараха на носилка и пак не стигаше един глас. Двамата с Атанас Атанасов – той като шеф на група, аз като председател на общинската организация дадохме двата си гласа, за да приемем бюджета, защото не тогава беше така: не приемем ли бюджета, няма да се харчи. Така че още един пример, в който БСП показва надпартийното си поведение, уважение към усилията на другите и заинтересованост за съдбата на гражданите.

Завършвам с това, за което бих поздравил г-н Радонов. Колеги, в името на „В. Търново – културна столица”, ние ако трябва, да ги изгладуваме тези пари и да дадем пълен картбланш и с фонда, и на кмета, и на администрацията, и всички ние да бъдем съпричастни; ако трябва допълнително да се финансира, но ние максимално да отстоим и да дадем каквото можем, за да можем да се поздравим, защото това са пари, престиж, самочувствие на великотърновци и т.н.

Завършвам с това, че съобразявайки се и уважавайки мнението на моите колеги, ще подкрепя бюджет 2014.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: След консултация решихме предложението на г-н Пламен Радонов да бъде вкарано към точка 38 от предложението с вх. № 2327 от 24.01.2014 г. „Приемане проект на бюджет за 2014 г.”.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Предложението на г-н Радонов е следното: „Предлагам в комисиите на ВТОС и Администрацията заедно с екипа, който работи по представянето на кандидатурата ни, при възможност и с участие на представителите на други граждански организации да се обсъди и внесе на сесията на 27.02.2014 г. предложение за решение за създаване на фонд. Този фонд, подпомогнат от нас, да набере средствата, които не достигат за доброто ни представяне.

Средствата от фонда да се изразходват по предварително приет план-бюджет. Дейностите в този план-бюджет трябва да имат за цел:

1. Разширяване периметъра на досега провежданите културни прояви;

2. Организиране на нови;

3. Организиране и провеждане на кампанията за популяризиране на кандидатурата ни и набирането на средства на фонда”.

Г-н Радонов, предлагам Ви да направим допълнение към текста: след израза „представянето на кандидатурата ни” да добавим „за европейска столица на културата”, за да стане по-ясно.

 

Предложението на г-н Радонов беше прието с 32 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

Г-н Ашиков даде думата на председателя на ПК по БФ – г-жа Калина Широкова, за представяне доклада на комисията.

Г-жа КАЛИНА ШИРОКОВА: Аз искам да кажа както г-н Витанов каза за неговото населено място. В нашето населено, където аз живея, освен общински съветници и кметове живеят и лекари, и други хора, така че кметът също да помисли за това населено място; там също има стадион, за който може да се помисли.

Доклад на ПК по БФ относно предложенията и становищата на постоянните комисии към 61-вото заседание на Великотърновския общински съвет.

Уважаеми дами и господа, постъпили са предложения от инж. Даниел Панов относно „Утвърждаване промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2013 година; Приемане на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2013 година; Приемане отчета на Инвестиционната програма за 2013 година” с вх. №2326/24.01.2014 година; и „Приемане на проект за бюджет за 2014 година, Индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2014 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2014 година” с вх.№2327/24.01.2014 година.

На 29.11.2013 година се проведе обществено обсъждане на проекта за бюджета за 2014 година, съгласно изискванията на чл. 84, ал.2 от Закона за публичните финанси. На общественото обсъждане присъстваха представители на Общинската администрация, общински съветници, граждани и журналисти. След завършването на презентацията се предостави възможност на присъстващите за предложения и изказвания. От направените такива и след тяхното обсъждане не последва изменение на Проекта за Бюджет 2014 година.

На 06.02.2014 г. се проведе обществено обсъждане на Отчет за касовото изпълнение на Бюджета за 2013 г. Съгласно изискванията на чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси то беше организирано и водено от председателя на Великотърновския общински съвет – г-н Николай Ашиков. На общественото обсъждане присъстваха представители на Общинската администрация, общински съветници, граждани и журналисти. За проведеното Обществено обсъждане е съставен протокол.

Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общинския съвет обобщи становищата на Общинската администрация, гражданите, ръководителите на бюджетните звена, на останалите постоянни комисии към Общинския съвет и предложенията на отделни общински съветници и се произнася по тях при запазване на баланса между приходите и разходите.         Съгласно гореизложеното ПК по БФ разгледа становищата на Постоянните комисии към ВТОС и обобщи следното: Съгласно становище на Постоянната комисия по Устройство на територията, транспорт и паркиране        има следните предложения:

  1. 1.Да се изпълни решението на ОС във връзка с приемането на Общия устройствен план на общината, планът да бъде достъпен по Интернет, ОА да предвиди в Бюджет 2014 средства за софтуер;
  2. 2.Общинската администрация да предвиди в Бюджет 2014 година субсидия за ФК „Етър” за двата полусезона в размер на000 лева.

Подкрепя предложенията за решения.

    Съгласно становище на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности: ПК по ЗСД приема предложенията за решения.

Съгласно становище на Постоянната комисия по спорта, туризма, децата и младежта: ПК по СТДМ приема предложенията за решения.

Съгласно становище на Постоянната комисия по икономически въпроси, стопанска политика, инвестиции, европейско сътрудничество и международни връзки:          ПК по ИВСПИЕСМВ приема предложенията за решения.

Съгласно становище на Постоянната комисия по нормативно – правна уредба и обществен ред: ПК по НПУОР подкрепя предложенията за решения.

Съгласно становище на Постоянната комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда:             ПК по ЗГООС подкрепя предложенията за решения. Съгласно становище на Постоянната комисия по образование и наука и култура: ПК по ОНК подкрепя предложенията за решения.                       Съгласно становище на Постоянната комисия по общинска собственост: ПК по ОС реши предложенията за решения да влязат в зала за обсъждане.

Съгласно становище на Постоянната комисия по проблемите на гражданското общество и борбата с корупцията: ПК по ПГОБК реши предложенията за решения да влязат в зала за обсъждане.

Съгласно становище на Постоянната комисия по бюджет и финанси:

ПК по БФ заседава на 05.02.2014 година /последна/ и обсъди всички решения и предложения на Постоянните комисии към Великотърновски общински съвет, подкрепя дадените становища и изразява следното: Общинската администрация да увеличи размера на бюджета в частта „Местни приходи, Неданъчни приходи, Приходи от наеми на земя” с 44 200 лв. Същите да бъдат заложени за финансиране на:

- ФК ”Етър” – 26 200 лева, с които да се увеличи Финансовият план за подпомагане на физическото възпитание и спорта на територията на Община Велико Търново;

- Да се изпълни решението на ВТОС във връзка с приемането на Общия устройствен план на общината - планът да бъде достъпен по Интернет. В Инвестиционната програма за 2014 година на Община Велико Търново да бъде добавен обект „Софтуер за визуализация на Общ устройствен план на Община Велико Търново” в размер на 18 000 лева, с източник на финансиране – „Собствени бюджетни средства”.

ПК по БФ подкрепя предложенията и предлага да се отразят в проекта за решение за бюджет 2014 година.

Уважаеми дами и господа, предложението от инж. Даниел Панов, относно „Приемане на проект за бюджет за 2014 година, Индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2014 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2014 година» е изготвено съгласно ясни принципи и приоритети, законосъобразно на база нормативната уредба и предлагам да бъде подкрепено.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Едно редакционно предложение към точка 5 от решението с вх. № 2327. Тя гласи следното: „Всяко тримесечие до 25 число от месеца, следващ отчетното тримесечие кметът на община В. Търново да внася във ВТОС информация за изпълнението на Инвестиционната програма и бюджета”. Това досега винаги се е правило; говорих с г-н Маринов и той каза, че го има в стари решения, но нека да го запишем и сега. По закон е на полугодие, но ние казваме: „на тримесечие” и винаги така е правено досега, затова аз мисля, че Администрацията няма да възрази върху това.

Предложението ми е да се добави след: „за изпълнение на Инвестиционната програма”, изразът: „и бюджета”.

Предложението на г-н Витанов беше подложено на гласуване и прието с 35 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Основното предложение по т. 3, заедно с приетите допълнения, беше подложено на поименно гласуване:

Александър Нанков обяви, че няма да участва в гласуването поради конфликт на интереси.

 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Николай Илчев – въздържал се, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов - за, Желка Денева –въздържал се, Стефан Антонов – въздържал се, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 5 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1009

 

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 и чл. 39 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година , ПМС № 3/15.01.2014 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2014 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Велико Търново, Великотърновски общински съвет реши:

1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 94, ал.2 от ЗПФ, приема проект на бюджета на Община Велико Търново за 2014 година по приходната и разходната част в размер на 55 153 856 лева, в това число:

- приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 26 919 841 лв. и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 30 846 037 лева в т.ч.: текущи разходи в размер на 29 949 186 лева, капиталови разходи –   896 851 лева.

- местни приходи в размер на 28 234 015 лв. и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 24 307 819 лева, от които 156 750 лв. резерв съгласно чл. 55 от ЗДБРБ за 2014 г. при отразени натурални показатели в т.ч.: текущи разходи – 21 301 399 лева, капиталови разходи – 3 006 420 лева /Приложение 2 , Приложение 3, Приложение 3А, Приложение 3Б, Приложение 23, Приложение 24, Приложение 25, Приложение 26/

2. На основание чл. 127, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се финансират:

- капиталови разходи в размер на 180 560 лева;

- погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 730 440 лв. /Приложение №11/;

3. Приема Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година в размер на 27 679 978 лева по Приложение 19, както следва:

- 1 187 700 лева целева субсидия от РБ, в т.ч. за общински пътища – 577 000 лева. Резерв от Целева субсидия за капиталови разходи – 5% на обща стойност 59 385 лв.

- 135 456 лева от Приватизация;

- 23 776 707 лева от други извънбюджетни средства;

- преходен остатък от целеви трансфер – СБ - неотложни аварийно- възстановителни работи на храм "Св. Богородица" с. Русаля – 66 981 лева;

- преходен остатък от целеви трансфер - СБ - неотложни аварийно- възстановителни работи на храм "Св. Ирина" с. Хотница – 26 182 лева;

- преходен остатък за реконструкция на футболен терен на стадион "Ивайло" - Велико Търново с международни размери 115 x 78 м. – 59 787 лева;

- преходен остатък за изграждане на многофункционална зала СОУ "Емилиян Станев" -702 825 лева;

- преходен остатък за ремонтни и рехабиталиционни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране - 643 612 лева;

- преходен остатък за основен ремонт на котел в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Пчелище – 24 800 лв.;

- преходен остатък за осигуряване на възможност за достъп до телевизионни услуги на лица със специфични социални потребности в населените места, които не са покрити с цифров ефирен сигнал – 9 900 лв.;

- преходен остатък за ОУ гр.Килифарево - газификация компресиран метан – 38 968 лв.;

- преходен остатък за ОУ гр.Дебелец - газификация компресиран метан – 26 027 лв.;

- преходен остатък за изграждане на подход за инвалидни колички Дневен център за деца с увреждания – 1 168 лв.;

- преходен остатък за реконструкция улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, преходен остатък от 30% от продажби на общинско имущество – 36 241 лв.;

- собствени бюджетни средства на Община Велико Търново – 943 624 лева;

4. След приключване на СМР, относно дяловото участие за изграждане на Православни храмове, включени като обекти в Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2014 год., равностойността на придобитите ДМА да се предостави като дарение на Великотърновската митрополия.

5. Всяко тримесечие до двадесет и пето число от месеца, следващ отчетното тримесечие Кмета на Община Велико Търново да внася в Общинския съвет информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново за 2014 година и за изпълнението на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година по обекти – стойностно.

6. Във връзка с изпълнението на специфичните условия относно предоставянето на грантовата помощ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, свързани със създаване на фонд за поддръжка на придобитите по проекта активи, дава съгласие          средствата в размер на 12 614 лева да бъдат заложени в бюджета на Община Велико Търново на десет равни части в периода 2012-2022 година.

7. Приема максимален размер на генерирани приходи, съгласно финансов анализ, дисконтирани към 2014 година по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново” в размер на 366 000 лева, в т.ч. туристическо влакче – локомотив с два вагона и разходи в размер на   363 000 лева, в т.ч. туристическо влакче – локомотив с два вагона, дисконтирани към 2014 година. 

8.   Определя максималния размер на дълга, както следва /Приложение №7/:

8.1. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2014 г. е 2 475 000 лева, в т.ч. 75 000 лв. финансов лизинг над две години.

8.2. Максималния размер на общинския дълг към края на 2014 година не може да надвишава 3 707 150 лева;

9. Годишния размер на плащанията по дълга за 2014 година не може да надвишава 15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по отчета към 31.12.2013 година на Община Велико Търново.

10. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 94, ал.3, т. 8 от ЗПФ утвърждава Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС на Община Велико Търново за 2014 година съгласно /Приложение 6, Приложение 6А/, в съответствие с Приложение 7 към чл. 10 от ПМС №3/15.01.2014 г.

11. Приема финансови показатели за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет, съгласно Приложение 21;

12. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014-2016 година /Приложение 22/

13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. в размер на 24 млн. лева.

14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. в размер на 21 млн. лева.

15. Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2014 година е 244 800 лева. Размера на просрочените задължения от 2013 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2014 година са в размер на 2 008 787 лева.

Приема план – график за разплащане на просрочените задължения /Приложение 4/

16. Утвърждава приоритети за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

- за местни дейности:

•          плащания по обслужване на общинския дълг;

•          заплати и вноски за осигурителни плащания;

•          социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;

•          храна;

•          медикаменти;

•          отопление, осветление;

•          издръжка на социални, здравни и образователни заведения;

•          ремонт на общински пътища;

•          други разходи.

17. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, утвърждава цена по калкулация на разходи за подпомагане на едно погребение, представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с Вх. №5300-420/20.01.2014 година в размер на 245,00 лева / двеста четиридесет и пет лева/ по Приложение №10 и средства в размер до 8 575 лева.

18. На основание чл.50 от ПМС №3/15.01.2014 година, утвърждава размера на средствата за пътни разноски както следва:

- до 30 километра – 65% от стойността на билетите или картите за пътуване;

- над 30 километра – 80% от стойността на билетите или картите за пътуване;

- при възстановяване на средства от Централния бюджет стойността на билетите или картите за пътуване се изплащат до размера на фактически възстановените такива

18.1 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгл. чл.50, ал.2 от ПМС №3/15.01.2014 година /Приложение № 12 /.

18.2. На основание чл. 36, ал. 1, т. 5 от Закона за народната просвета утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности във функция “Образование”, които имат право на транспортни разноски /Приложение № 12А/

18.3 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по точка 18.1.

19. На основание чл. 51, ал.2 от ПМС №3/15.01.2014 година, определя размера на разходите за СБКО в размер до 3% от плановите средства за работна заплата на персонала в бюджетните звена, назначен по трудови правоотношения;

Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от разпоредителите с кредити при спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2014 година, утвърдени с настоящото решение;

20. Утвърждава трансфер за МДТ "Константин Кисимов" за 2014 година в размер на 86 400 лева. Упълномощава кмета на Община Велико Търново да сключи договор с Министерство на културата. Тримесечните отчети на МДТ “К. Кисимов” да бъдат предоставени на ПК по ОНК за разглеждане и становище.

21. На основание чл. 11, ал. 10 от ЗПФ определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити /Приложение 15/ и бюджетните им сметки /Приложение №3А/;

22. След представянето на тримесечните отчети по пълна бюджетна класификация могат да се извършват проверки и одити на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от лица, упълномощени от първостепенния разпоредител.

23. На основание чл.49, т.3 от ПМС №3/15.01.2014 година, определя размера на представителните разходи – 40 000 лева.

24. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, съгласно Приложение 3Б.

25. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

25.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

25.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

25.3. Временно свободните средства по бюджета на общината може да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и за други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, като не се променя предназначението на средствата в края на годината

25.4. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

25.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;

25.6. Да насърчава участието в проекти на Европейските фондове от страна на образователни и културни институции от Община Велико Търново, както и да осигурява средства за съфинансиране.

26. Възлага на кмета:

26.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет съгласно Единна бюджетна класификация.

26.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

26.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение при изпълнението на приетите бюджетни показатели.

26.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

26.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти.

26.6 Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Системите за финансово управление и контрол;

26.7 Съгласно чл. 130, ал. 1 от ЗПФ да ограничава или спира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности;

26.8 Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство и съответствие с волята на дарителя/спонсора, както и реализираните собствени приходи по бюджетите на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети.

27. Дава съгласие заемообразно от собствени бюджетни средства и от реализирания преходен остатък в делегираните от държавата дейности до срока на възстановяване на средствата от Договарящия орган по междинни и финални плащания, да се финансират допустими разходи по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми и други програми, финансирани от Европейската общност.

28. Фонд „Инициативи на местните общности” за 2014 година разполага със средства в размер на 240 000 лева за финансиране на малки проекти при условията на подбор измежду подадените предложения, като задължителния собствен и партньорски финансов принос се определя за групите проекти, финансирани при условията на Фонда от Оценителната комисия. Възлага на Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001” да утвърди правила и процедури за подбора.

29. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, утвърждава численост на персонала и разходи за заплати през 2014 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи съгласно Приложение № 16. Неизразходваните през текущия месец средства за работни заплати се прехвърлят към средствата за работни заплати за следващите месеци в рамките на бюджетната година.

30. Утвърждава средства за физкултурна дейност и подпомагане спортни клубове и спортни дружества в размер на 388 200 лева по Приложение № 13, съгласно чл.59 от Закона за физическото възпитание и спорта, които да бъдат изразходвани по Програма за физическа култура и спорт, приета с настоящото решение на Великотърновски общински съвет. Разпределението на средствата за спортните организации да се извърши съобразно методика приета с Решение на Великотърновски общински съвет. Изразходването на средствата да се осъществява чрез бюджета на Дирекция “Образование, младежки дейности и спорт”.

31. Приема Културен календар, съгласно Приложение №17.

32. В срок до 30 дни след приемането на Бюджет 2014 и Инвестиционната програма за 2014 г. писмено да се информират кметовете и кметските наместници на населените места в община В. Търново за размера на бюджета им и Инвестиционната програма за 2014 г.

33. При надхвърляне на лимитите за телефонни разговори и интернет трафик, определени със Заповед на ръководителя на бюджетната структура, събирането на средствата да става чрез търсене и налагане на ограничена имуществена отговорност от страна на работодателя спрямо служителите на трудови и служебни правоотношения и приравнени на трудовите правоотношения. Правото не се упражнява в случай на форсмажорни обстоятелства.

34. Приема План сметката на приходите и разходите за 2014 г. по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ /Приложение 18/.

35. Одобрява Програма за обезпечаване на дейностите през 2014 г. в предоставените за стопанисване и управления обекти на Регионален исторически музей – Велико Търново, на основание изискванията на чл.12, ал.10 от Закона за културното наследство /Приложение 20/

35.1 Всички приходи от музейни обекти да постъпват по бюджетната сметка на Община Велико Търново – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити и да се разходват съгласно програмата след одобрение от Кмета на Община Велико Търново;

35.2 При преизпълнение на приходите, реализирани от музейни обекти да се финансират приоритетно дейностите по чл.12, ал.10 от Закона за културното наследство през 2014 година.

36. Задължава Кмета на Община Велико Търново да сключи и поддържа валидна застраховка на горските култури с обща площ 698.060 дка по Договор 04/223/0024/11.04.2013 г. по проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи”. Застраховката да се сключи от датата на подаване на заявка за плащане до изтичане на 5 години от датата на сключване на настоящия договор. Застраховката да покрива следните застрахователни рискове - градушка, буря и проливен дъжд, пожар на корен, осланяване, измръзване и продължителна суша, болести и вредители.

37. Утвърждава срок до 2 /две/ години за разходването на средствата от преходния остатък по Общинската програма за асистирана репродукция в правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново.

38.На заседанието на Великотърновски общински съвет на 27.02.2014 година да бъде внесено Предложение за решение за създаване на Фонд за подпомагане организацията и финансирането на кандидатурата на регион Велико Търново за столица на културата на Европа 2019 година. Средствата от Фонда да се разходват по предварително приет план-бюджет.

39. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №14.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализация на Правила за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Велико Търново през 2014 г., Вх. № 2335/24.01.2014 г.

 

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Нямам намерение със своето изказване да агитирам никого да гласува против правилата, само бих обърнал внимание на г-н Кмета, като един любител юрист: г-н Кмете, мисля, че имате едни правила за съгласуване и внасяне на документите във ВТОС. Във вашето предложение освен Вашия подпис няма „съгласувано”, няма „изготвил”, което не пречи ние да го гласуваме, но все пак това ми дава повод да помисля, че тези правила не са погледнати от юрист на общината и това обяснява някои неща, които не трябваше да виждам и да ги чета. Избягвам да гледам много подробно някои документи, но все пак ние приемаме по процедура промени в текстовете. Ако погледнете промените, ще констатирате, че променяме почти целите правила. Юристите биха могли да дадат една добра редакция, защото вътре има определени термини, които се разминават, неясно съдържание и т.н., но и това не е голяма болка. Не е болка и това, че примерно догодина ще трябва да приемем нови правила. По правило би трябвало да действаме с един правилник, който да не променяме всяка година.

Казвам тези мои забележки още един път, повтаряйки, че не апелирам никого да гласува „против”, напротив, трябва да приемем тези правила, за да могат да се задвижат процедурите, които са толкова важни за процеса, за борбата ни за културна столица на Европа, но очевидно догодина пак ще трябва да ги приемаме, защото всяка година текстовете, които вкарваме, касаят отделната бюджетна година. Нека догодина да се има предвид това нещо и юристите да ги разгледат, да се направи един по-подреден документ, който да има по-дългосрочно действие във времето. С това мотивирам защо аз ще се въздържа, но за трети път казвам, че правилата трябва да бъдат приети.

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА: Тези правила са приети на предходни сесии. Аз тогава най-вероятно не съм била общински съветник, но директорът на Дирекция „Култура” ни запозна детайлно. Друг е въпросът, че част от съветниците не останаха тук да слушат обясненията.

Правилата се актуализират с цел по-доброто съфинансиране, улесняване на отчетността; приложени са бланки, които да се попълват, така че аз ви приканвам да подкрепим това предложение! Ако се налага, нека юристите отново да го погледнат, ако трябва за догодина да приемем правилник, но засега това е належащо и ви моля да го подкрепите!

 

Предложението по т. 4 беше подложено на поименно гласуване: Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова - за, Петко Тюфекчиев - за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1010

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 и т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет одобрява и приема актуализацията и промените на текстовете в Правилата за реда и условията за съфинансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Велико Търново съгласно Приложение № 1.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Инвестиционни намерения от „Топлофикация – ВТ“ АД, Вх. № 2347/31.01.2014 г.

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Тази точка влезе в извънредната сесия и аз мисля, че тя е сериозна и трябва да я разгледаме по-детайлно. Най-малкото, нямаме нито становище на г-н Кмета на с. Шереметя, нито пък имаме скица, приложена към тези неща. Да видим за какво става въпрос, да огледаме варианти, в които общината би могла да кандидатства; за суровините като цяло; на концесия ли да отиде, с конкурс ли да се раздвижат нещата. Дайте да го огледаме и на редовната сесия да се гледа по-задълбочено. Затова правя формално предложение за отлагане.

Предложението за отлагане на точката беше подложено на гласуване и прието с 26 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост в сградата на бившата Градска поликлиника, Вх. № 2299/20.01.2014 г.

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Без да съм лекар, искам да взема отношение по точката, но явно практиката е: където трябва да има лекари, пращаме юристи, а където трябва да има юристи, пращаме лекари. Информацията, която ни е представена в момента е една страница, един доклад. Проектът за решение е от предишното заседание. Помолих тази точка да мине през ПК по ОС, тъй като касае собственост, но тя така и не мина през ресорната комисия.

На предната сесия се изложихме с Психодиспансера и ни се смяха от Агенцията по вписванията. Не искам да ни се смеят и в момента. Само искам да ви прочета един текст от Закона за етажната съсобственост: „Всеки съсобственик може да поиска свикване на учредително събрание и да предложи проект на споразумение за създаване на сдружението, покана за сдружение, дневен ред, място, дата и час на провеждане на събранието. Към поканата се прилага проектът за споразумение за създаване на сдружението”. Къде ни е проектът за споразумение? Нямаме такъв проект. Не знаем в момента на работна среща ли отиваме, на кръгла маса ли отиваме. Редът по Закона за етажната съсобственост, чл. 26, изисква от нас да дадем съгласие за включване едва когато видим този протокол за споразумение, който ние трябва да гласуваме, какъв ще бъде делът, ще има ли самоучастие на общината. Преди малко приехме бюджета, няма заложени числа, ако има самоучастие. По какъв начин ще се плащат средствата – на калпак, на идеална собственост? И тъй като знам практиката на община В. Търново – че досега няма сдружение, в което тя да е печеливша, а винаги е от страната на булката, аз съм предубеден и ви казвам: не искам да се излагаме. Имаме вземаме на решение за принципно съгласие, защо ние трябва да сме първи? И без това си имаме представител, така че оттук нататък аз не мисля, че нещо фатално ..

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Това е принципно съгласие след редица разговори и срещи с лекарите, които са от В. Търново. По принцип има такова становище между тях, д-р Стойнов ще ви каже, защото той беше на кръглата маса, която бяха организирали миналата седмица. Тази вечер имат да обсъждат правилници, устави и т.н. и частта, с която ще участват.

По принцип участието в такова сдружение трябва да има две трети – 67 %. В момента те имат събрани 68 %. Общината регистрира етажната собственост на нашите, великотърновските, лекари и в момента тази регистрация е в съда, нека нашите лекари, които не искат да участват в сдружението, да си го решат, и да си го съгласуват, както вече знам, че имат някакво мнение по този въпрос и довечера трябва да излязат с едно становище. Нашето решение е само принципно съгласие, за да може да имаме в това сдружение примерно трима човека в Управителния съвет от страна на ДКЦ, трима човека от страна на нашите лекари и един човек от страна на общината. По този начин ние ще имаме възможност да участваме и в самия устав на сдружението, когато ще се изготвя, а след като ние в момента не гласуваме това принципно съгласие, този устав могат да си го направят 68 % от тези собственици.

Нека д-р Николен Стойнов да каже за срещата, на която той е бил, тъй като той присъства там като председател на ПК по ЗСД.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Става въпрос, че няма да има учредително събрание, тъй като не е спазен законът. Значи ние когато ни дойде споразумение, тогава трябва да гледаме нещата. Защо ние първи да решаваме нещата? Чл. 26 казва: „Всеки собственик може да поиска свикване на учредително събрание и да предложи проект за споразумение”. Къде е този проект за споразумение? Нека да видим за какво става въпрос и тогава аз първи ще гласувам „за”. Защо трябва да изпреварваме събитията и винаги общината да е от страната на булката? Оттам нататък, в чл. 33, ал. 4 пише, че решенията за сдружението се внасят за приемане на общото събрание. Когато не се членува, това се прави на етажната съсобственост. Аз не мога да разбера кое не е ясно в момента.

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Само ще кажа с две думи какво всъщност се случи на тази среща. Там присъствахме аз и г-жа Лупова. Това беше една работна среща. Присъстваха около 95-96 % от съсобствениците на етажната собственост. Притесненията на джипи практиките бяха, че такова бъдещо сдружение може да бъде използвано с някакви други цели- това беше едното и другото - не беше ясен общия параметър на проекта. Говореше се за първоначални цифри от 1 000 000-1 200 000 лв., а вносителите на проекта обясниха, че става въпрос за 180 000 лв. участие в проект по енергийна ефективност само за общите части.

На срещата присъстваха шест юристи, които дадоха едно предложение да се създаде такова сдружение, но с много тесни параметри и с много тесни правомощия, да се създаде сдружение, на което изрично да бъдат вменени само дейности, свързани с участие по европейски проекти за енергийна ефективност.

Ние с г-жа Лупова нямахме право да гласуваме с тези 6 % за това споразумение. Там бяха реалните собственици и всички се обединиха и тя ще потвърди това, но ние не можехме да кажем нищо, след като нямаше мандат от Общинския съвет. Ако сега кажете: „Отивате и гласувате; 6 % участие в сдружението; 6 % няма да участвате в сдружението”, само че колегите от „Хера” се изразиха така: „Всички ние сме на перона, влакът тръгва. Ще се качваме или няма да се качваме?”. Те ще си сформират сдружението довечера.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Не могат да го сформират довечера. Без споразумението ние не можем да дадем съгласие. Нека се види какво е споразумението.

Г-жа КАЛИНА ЛУПОВА: Едно уточнение. Предложението, което беше направено на предходната сесия и беше отложено за днес, се ползва, за да направим това, което в момента ще вземете като решение. Довечера няма да се учреди сдружение. Предходната среща беше: всички юристи, които предложиха хората, които ще присъстват, да могат да вземат решение за излъчване на работна група, която да подготви проекта на това споразумение. Етажната собственост, която ще бъде създадена от това сдружение по реда на ЗУЕС, тя няма да управлява сградата. Това сдружение ще управлява един проект. Идеята е този проект да бъде максимално стеснен и да са защитени интересите както на ДКЦ-1, така и интересите на всички лекари. Това е нещото, което довечера ще се вземе като решение. В доклада аз съм посочила точките, които бяха взети като решение. Те там взеха решение за обявяване на общо събрание, т.е. ние тази вечер ще присъстваме на общо събрание на етажната собственост. Затова идеята е да можем ние да гласуваме представителите, които ще изготвят този проект. След като се изготви този проект на това сдружение, споразумение за етажната собственост, тогава ще ви бъде внесен за гласуване и за участие в конкретното сдружение. Това е само принципно съгласие, че ние довечера ще можем да гласуваме за евентуално изготвяне на такъв проект. Нямаме конкретно решение днес за конкретно сдружение, а за да може да се работи.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Днес е редно само да упълномощим представителя, който да отиде и да се запознае, а нашето решение ще бъде едва когато видим какво касае споразумението.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Аз искам да допълня предложението на г-н Кмета точно във връзка с това, което говорихме сега - че ние трябва да имаме довечера упълномощен представител, който да гласува по дневния ред.

Предлагам като точка 2 от предложението за решение да вкараме едно предложение, което ще ви прочета, а точка 2 от настоящото да стане точка 3. Моето предложение е:

На основание чл. 21, ал. 1, точка 21 от ЗМСМА ВТОС определя за член на работната група за изготвяне на споразумение за създаване на сдружение на етажните собственици д-р Николен Стойнов.

Възлага на д-р Стойнов на общото събрание на етажната собственост с дата 12.02.2014 г. от 17.30 часа да гласува по дневния ред, както следва:

По точка 1: да гласува „за” вземане на принципно решение за регистрация на сдружението по чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС.

По точка 2: да гласува съобразно интересите на общината.

По точка 3: да гласува съобразно интересите на общината.

Г-н ПЕТКОТЮФЕКЧИЕВ: Нека да е учредяване, а не регистрация – регистрацията следва учредяването, а учредяването ще бъде на базата на споразумението.

В точка 1 казвате: „вземане на принципно решение за регистрация”. Нека да е за учредяване. Мандатът на нашия представител да бъде такъв.

Г-жа КАЛИНА ЛУПОВА: Искам само да внеса едно уточнение. Регистрацията не е по реда на Закона за юридическите лица, регистрацията е по ЗУЕС и е в община В. Търново. Забележката е коректна.

 

Г-н Илчев поиска почивка от името на групата съветници от БСП.

В 11.12 часа беше обявена 10-минутна почивка.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: След консултациите, които направихме, внасям една малка промяна в моето предложение:

„По първа точка: Да гласува за вземане на принципно решение за регистрация”.

Вместо думата „регистрация” да запишем думата „учредяване”.

Г-н БОЖИДАР АНГЕЛОВ: Тъй като съм съдружник в медицински център „Аура”, който е съсобственик във въпросната сграда, правя заявление, че няма да участвам в гласуването, за да не изпадам в ситуация на конфликт на интереси.

Г-н Ашиков даде думата на г-н Тодоров за повторно прочитане на предложението.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Внасям предложение за нова точка 1, тъй като точка 1 от предложението на г-н Кмета отпада. Моето предложение е:

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ВТОС определя за член на работната група за изготвяне на споразумение за създаване на сдружение на етажните собственици д-р Николен Веселинов Стойнов.

Възлага на д-р Николен Стойнов на общото събрание на етажните собственици с дата 12.02.2014 г., от 17.30 часа да гласува по следния начин:

По точка 1: да гласува за вземане на принципно решение за учредяване на сдружение по чл. 25 ал. 1 от ЗУЕС.

По точка 2: да гласува съобразно интересите на общината.

По точка 3: да гласува съобразно интересите на общината”.

Точка 2 от предложението на г-н Кмета да си остане, както е дадена.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Нямаме нормативно основание, върху което да гласуваме това предложение. Колеги, дайте ми мотивите и основанията, върху които се гласува това предложение. По кой член, защото отново ще станем смешни с това решение. Нямаме такава процедура нито по ЗУЕС, нито по ЗМСМА.

 

Предложението на г-н Тодоров беше подложено на гласуване и прието с 18 „за”, 3 „против”, 7 „въздържал се”.

Цялото предложение по т. 5 беше подложено на поименно гласуване: Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Николай Илчев – въздържал се, Петко Тюфекчиев - против, Стоян Витанов – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Стефан Антонов – въздържал се, Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – въздържал се, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - против, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 16 „за”, 2 „против”, 9 „въздържал се”.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11.35 часа.

                               

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

  

ПРОТОКОЛИРАЛ:

                        /Диляна Милева/