Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 62-ро заседание - 27.02.2014 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на шестдесет и второ заседание, което да се проведе на 27.02.2014 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 за 2013 година, Вх. № 2348/31.01.2014 г.

2. Приемане на информация, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавен бюджет, Вх. № 2365/10.02.2014 г.

3. Издаване на Запис на заповед от Община Велико Търново в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 145 от 12.12.2012 година, Вх. № 2364/10.02.2014 г.

4. Питане от г-н Румен Димитров, Вх. № 2376/17.02.2014 г.

5. Питане от г-н Румен Димитров, Вх. № 2377/17.02.2014 г.

6. Приемане на споразумение за участие на общината в сдружение по ЗУЕС, Вх. № 2390/18.02.2014 г.

7. Отчет за работата на Общинска агенция за приватизация за 2013 година, Вх. № 2397/19.02.2014 г.

8. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, находящ се в с. Арбанаси, Вх. № 2398/19.02.2014 г.  

9. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, находящ се в кв. Картала, Велико Търново, Вх. № 2399/19.02.2014г.

10. Предоставяне на безлихвен заем от фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол“, Вх. № 2400/19.02.2014 г.

11. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. Велико Търново, Вх. №2380/17.02.2014 г.

12. Сключване на договор за наем, Вх. № 2388/18.02.2014 г.

13. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост, Вх. №2379/17.02.2014 г.

14. Учредяване на безвъзмездно право на прокарване върху общински имоти в полза на Държавата, Вх. № 2383/17.02.2014 г.

15. Предоставяне на безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот общинска собственост, Вх. № 2381/17.02.2014 г.

16. Предоставяне собствеността върху недвижим имот, частна общинска собственост, в изпълнение на съдебно решение, с. Плаково, Вх. № 2384/ 17.02.2014 г.

17. Ползване на дървесина от поземлени имоти собственост на Община Велико Търново, с. Шереметя, Вх. № 2369/12.02.2014 г.

18. Актуализация на годишните наемни цени на земеделски земи от Общинския поземлен фонд считано от 01.01.2014 година, Вх № 2382/17.02.2014 г.

19. Отписване от активите на „Инвестрой-92“ ЕООД гр. Велико Търново на ДМА и АКТИВИ в употреба под 700 лв., Вх. № 2375/17.02.2014 г.

20. Сключване на договори за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново, Вх. № 2346/30.01.2014 г.

21. Годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Велико Търново, Вх. № 2386/18.02.2014 г.

22. Установяване на партньорски отношения между Община Велико Търново, Република България и град Охрид, Република Македония, Вх.№ 2338/27.01.2014 г.

23. Награда Велико Търново, Вх. № 2354/04.02.2014 г.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ