Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 62 от 27.02.2014 г. Решение № 1018

Решение № 1018

Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.02.2014 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 1018

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 0,730 дка, представляваща поземлен имот с идентификатор №10447.16.215 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, шеста категория, местност „Качица”, землище гр. Велико Търново, актуван с АОС № 5779/12.12.2013 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 0,730 дка, представляваща поземлен имот с идентификатор №10447.16.215 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, шеста категория, местност „Качица”, землище гр. Велико Търново, актуван с АОС № 5779/12.12.2013 г.;

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за ПИ с идентификатор №10447.16.215 - в размер на 15 500 /петнадесет хиляди и петстотин/ лева;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ