Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 62 от 27.02.2014 г. Решение № 1019

Решение № 1019

Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.02.2014 година

 

ОТНОСНО: Сключване на договор за наем

 

РЕШЕНИЕ № 1019

 

1. На основание чл.17 ал.1 т.1 и чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие за наемане на част от недвижим имот, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Рафаел Михайлов” №2, собственост на Тоня Христова Данкова с ЕГН 6607081410 и постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „Елин Пелин” №18, а именно: само магазин №3 на две нива с разгъната застроена площ в размер на 126,67 кв.м. /сто двадесет и шест цяло шестдесет и седем стотни квадратни метра/, с предназначение: самостоятелен офис и приемна за граждани на екипа, работещ по кандидатурата на гр. Велико Търново за Европейска столица на културата 2019 г., срещу наемна цена в размер на равностойността на 1 000 евро месечно, за срок от 01.03.2014 г. до 31.10.2014 г.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем за обекта по т.1 при спазване разпоредбите на действащото законодателство и настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ