Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 62 от 27.02.2014 г. Решение № 1020

Решение № 1020

Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.02.2014 година

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 1020

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, ВТОбС отменя т.2, т.3, т.4 и т.5 от свое Решение №657 по протокол №42 от 25.04.2013 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, ВТОбС включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година недвижим имот общинска собственост, представляващ:

- южен корпус на 2 етажа, състоящ се от: І - ви етаж: два броя игрални, два броя спални, два броя изолатори, два броя разливни, два броя умивални, два броя бани с тоалетни, два броя коридори, тераса и стълбище за втория етаж; ІІ-ри етаж: два броя игрални, два броя спални, два броя изолатори, два броя разливни, два броя умивални, два броя бани с тоалетни, два броя коридори и тераса;

- топла връзка /фоайе/ на южен корпус на първи етаж със северен корпус;

- от северен корпус: на І-ви етаж два броя кабинети,

от Детска ясла „Здравец”, сграда с идентификатор №10447.502.41.1 построена в имот с идентификатор №10447.502.41 по КК и КР на гр. Велико Търново, представляващ УПИ VІ от кв. 234 по ПУП на гр. Велико Търново, находящ се на ул. „Симеон Велики” №3, актуван с АОС №5800/02.01.2014 г.

 3. На основание чл. 39 ал. 4 от Закона за общинска собственост, чл. 59 ал.1 и ал. 4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с писмо вх. №25-88/14.05.2013 г. на Дом за медико-социални грижи за деца гр. Дебелец, Великотърновски общински съвет дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване за срок от 10 /десет/ години върху част от имот общинска собственост, представляващ:

- южен корпус на 2 етажа, състоящ се от: І - ви етаж: два броя игрални, два броя спални, два броя изолатори, два броя разливни, два броя умивални, два броя бани с тоалетни, два броя коридори, тераса и стълбище за втория етаж; ІІ-ри етаж: два броя игрални, два броя спални, два броя изолатори, два броя разливни, два броя умивални, два броя бани с тоалетни, два броя коридори и тераса;

- топла връзка /фоайе/ на южен корпус на първи етаж със северен корпус;

- от северен корпус: на І-ви етаж два броя кабинети,

от Детска ясла „Здравец”, сграда с идентификатор №10447.502.41.1 построена в имот с идентификатор №10447.502.41 по КК и КР на гр. Велико Търново, представляващ УПИ VІ от кв. 234 по ПУП на гр. Велико Търново, находящ се на ул. „Симеон Велики” №3, актуван с АОС №5800/02.01.2014 г.,

за функциониране на Дневен център, предлагащ алтернативни услуги за деца от 0 до 7 години с проблеми в развитието от Област Велико Търново.

4. Всички текущи разходи, както и разходите по поддръжка и ремонт на предоставения имот са за сметка на Дом за медико-социални грижи за деца гр. Дебелец.

5. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно ползване на горепосочения имот с Дом за медико-социални грижи за деца гр. Дебелец, при условия и ред, съгласно изискванията на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за срок от 10 /десет/ години.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ