Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 62 от 27.02.2014 г. Решение № 1021

Решение № 1021

Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.02.2014 година

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на прокарване върху общински имоти в полза на Държавата

 

РЕШЕНИЕ № 1021

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.7 ал.2 изречение второ от ЗОС, във връзка с чл.193 от ЗУТ, чл.37 ал.6 т.1 от ЗОС и чл.54 ал.6 т.1 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за учредяване в полза на Държавата в лицето на Министерство на културата, на безвъзмездно вещно право на прокарване силов кабел 1 кV тип САВТ 4*240 кв.мм. през части от имоти, собственост на Община Велико Търново, както следва:

- От ТП „Владишки мост” да премине по улица с ОК-ОК №№15571-15591-15581, представляваща улица „Патриарх Евтимий” – публична общинска собственост, с дължина на провода 50,65 л.м. и 101,31 кв.м. сервитут;

- Преминава през УПИ ХХІІІ от кв.219 по ПУП, отреден „за озеленяване” – публична общинска собственост, с дължина на провода 4,20 л.м. и 8,35 кв.м. сервитут;

- Преминава през УПИ ХХІ от кв.219 по ПУП, отреден „за жилищно строителство” – частна общинска собственост, с дължина на провода 7,49 л.м. и 15,32 кв.м. сервитут;

- Пресича улица с ОК-ОК №№1546-1547-1548, представляваща улица „Трапезица” – публична общинска собственост, с дължина на провода 9,10 л.м. и 12,80 кв.м. сервитут;

- Навлиза в територията на Исторически хълм „Трапезица” – държавна собственост.

Вещното право се учредява за прокарване на „Трасе на силов кабел 1 кV от ТП „Владишки мост” до съществуваща кабелна касета за захранване на горна и долна станция” към Обект „Изграждане на подпорна стена, художествено осветление и туристическа инфраструктура за достъп до Исторически хълм „Трапезица” град Велико Търново”.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ