Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 62 от 27.02.2014 г. Решение № 1022

Решение № 1022

Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.02.2014 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 1022

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет отнема от Директорите делегираното с Решение № 1006/30.01.2014 г. право на управление върху част от недвижим имот публична общинска собственост с административен адрес гр. Велико Търново, ул. «Михаил Кефалов» №2 – училищна сграда за ХГ «Св. Св. Кирил и Методий» и ОУ «Христо Ботев», описана в т.2 от настоящото решение.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл. 12 ал.3 от ЗОС, предоставя безвъзмездно за управление за срок от 5 /пет/ години на Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна, ЕИК 000083633, със седалище гр. Варна, ул. „Марин Дринов” №55, ид.№ДДС BG000083633, представляван от Проф. д-р Красимир Димитров Иванов, дмн – Ректор и Калина Стоянова – Ръководител „ФСО”, върху част от недвижим имот публична общинска собственост, актуван с АПОС №286/19.06.1997 г., находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Михаил Кефалов” №2, представляващ ПИ с идентификатор №10447.511.560 по КККР на гр. Велико Търново, а именно: трети етаж от сграда с идентификатор №10447.511.560.1, състоящ се от: Южно крило – шест броя стаи, кабинет с хранилище, WC и коридор; актова зала; Северно крило – шест броя стаи, кабинет с хранилище, WC и коридор; както и част от партерен етаж – малък физкултурен салон и съблекалня; с обща застроена площ на предоставяните помещения в размер на около 1 300 кв.м. Описаната част от недвижим имот се предоставя за разкриване на филиал на Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна в град Велико Търново.

3. Всички консумативни разходи по ползване на предоставените части от сградата /електричество, вода, отопление и др./, са за сметка на Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна, ЕИК 000083633, със седалище гр. Варна, ул. „Марин Дринов” №55, ид.№ДДС BG000083633, представляван от Проф. д-р Красимир Димитров Иванов, дмн – Ректор и Калина Стоянова – Ръководител „ФСО”.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ