Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 62 от 27.02.2014 г. Решение № 1023

Решение № 1023

Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.02.2014 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне собствеността върху недвижим имот, частна общинска собственост, в изпълнение на съдебно решение

 

РЕШЕНИЕ № 1023

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет предоставя ПИ № 201046 – нива с площ 1,191 дка, VI кат., м. „Беглишки харман” по КВС на с. Плаково, общ. Велико Търново (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), с АОС № 5804/09.01.2014 г., за който с Решение № 1029/04.11.2013 г. на ВТРС по гр. д. № 1990/2013 г. с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК е установено, че Донка Димитрова Петрова от с. Плаково, общ. Велико Търново е собственик.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по предоставяне на гореописания имот на Донка Димитрова Петрова при спазване на действащата нормативна уредба.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ